Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endringer i kommunale gebyrer for 2019

I forbindelse med kommunesammenslåingen er det vedtatt at gebyrene i Søgne, Songdalen og Kristiansand skal harmoniseres, og at man skal søke å oppnå full selvkostdekning.

Selvkost betyr at gebyrene kommunen tar inn ikke skal overstige hva det koster å levere tjenesten.

I formannskapets møte 21. november ble saken om «gebyrregulativ for tekniske tjenester 2019» enstemmig vedtatt. Endelig vedtak er det kommunestyret som fatter. De skal behandle saken i sitt møte 12. desember.

Kommunale gebyrer for bolig

I Songdalen vil de kommunale gebyrene for bolig øke neste år, for så å bli redusert fra 2020. Økningen skyldes av kommunen har hatt for lavt gebyrnivå til å dekke inn kostnadene. Dette har medført et underskudd på selvkostområdet som nå må dekkes inn før overgangen til ny kommune. Dette er fordi kommunene, ved sammenslåingstidspunktet, skal ha forholdsvis like store fond for å ivareta selvkostprinsippet i henhold til gjeldende lovverk.

Fra 2020 kommer gebyrene til å bli vesentlig lavere enn i dag som følge av kommunesammenslåingen.

Se eksempel på endring i årsgebyr fra 2018 til 2019

Sammendrag årsgebyrer

Totale årsgebyrer for en vanlig bolig med årlig vannforbruk på
150 kubikkmeter (eks. mva.)
Tjeneste20182019Endring i krEndring i %
Vann inkl. målerleie  2 944 3 434 + 490 + 16,6
Avløp 3 352 4 948 + 1 596 + 47,6
Renovasjon 3 140 3 140    0   0
Feiegebyr 300  170 - 130 - 43,3
Sum 9 617 11 692 + 2 075 + 21,6

 

Nivået i Kristiansand i 2018*
Tjeneste2018
Vann inkl. målerleie 1 275
Avløp 2 563
Renovasjon 3 140
Feiegebyr   300
Sum 7 278

* forutsatt at eiendommen har vannmåler, noe de færreste i Kristiansand har. De betaler derfor etter areal. En bolig med bruksareal på 120 kvadratmeter betaler kr 8 005,60. Dette er fortsatt lavere enn i Songdalen.

Gebyrregulativ for vann og avløp

Se hele gebyrregulativet for VAR (vann, avløp og renovasjon) her.

Gebyrer vann og avløp for vanlig bolig
 2018 og 2019

 20182019% økning
Abonnementsgebyr
vann
1050 1245 18,6 %
Abonnementsgebyr
avløp
1450 2060 42,1 %
Forbruksgebyr
vann per m3
10,36 12,26 18,3 %
Forbruksgebyr
avløp per m3
12,68 19,25 51,8 %
Årlig vannmålergebyr
t.o.m. 20 mm
340 350 2,9 %

 

 Bygge- og plansaker

Kommunens statistikk viser at gebyrinntektene ikke dekker kostnadene ved behandling av bygge- og plansaker. Det foreslås derfor å øke gebyrer for plan- og byggesaker.

For plansaker foreslås følgende endringer:
 1. Fastgebyret for detaljreguleringsplaner øker fra 90.000,- til 120.000,- kr
 2. Gebyr for vesentlig endring av reguleringsplan øker fra 60.000,- til 120.000,- kr
 3. Gebyr for mindre endringer økes fra 25.000,- til 30.000,- kr
 4. Gebyr for oppstartsmøte økes fra på kr. 15.000,- til 20.000,- kr
 5. Gebyr for saker der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål økes fra 20.000,- til 30.000,-
For byggesaker foreslås følgende endringer:
 1. Gebyr for søknadspliktige tiltak uten bruk av ansvarlige foretak øker fra 5.500,- til 6.000,- kr
 2. Gebyr for søknad om riving uten bruk av ansvarlig foretak økes fra kr 2.500,- til 3.000,-
 3. Oppføring av boligbygg med 1 boenhet øker fra 15.000,- til 20.000,-
  a. Tillegg pr. boenhet øker fra kr. 9.000,- til 10.000,-
 4. Gebyr for tilbygg mv. øker fra kr 6.500,- til 8.000,-
 5. Gebyr for riving med bruk av ansvarlig foretak øker fra kr 5.000,- til 6.000,-
 6. Gebyr for forretnings-, nærings- og lagerbygg øker med kr 1.000,- i hvert arealintervall
 7. Gebyr for fradeling av uregulert tomt øker fra kr 11.000,- til 12.000,-
 8. Gebyr for fradeling av regulert tomt øker fra kr 5.500,- til 6.000,-
 9. Gebyr for fradeling av tilleggsareal mv. øker fra kr 5.500,- til 6.000,-
 10. Gebyr for saker som ikke arealberegnes øker fra kr 6.000,- til 8.000,-
 11. Gebyr for søknad om igangsettelse øker fra 5.500,- til 6.000,-
 12. Gebyr for endring av tillatelse øker fra kr 5.500,- til 6.000,-
 13. Gebyr for dispensasjonssaker til politisk behandling og dispensasjonssaker som sendes på høring til stat og region øker fra 14.000,- til 15.000,-
 14. Gebyr for øvrige dispensasjoner øker fra kr 5.000,- til 7.000,-

Konsesjon- og delesaker

Det foreslås ingen endringer i gebyrer for konsesjonssaker og delesaker etter jordlova.

Infoland-tjenester og saker etter matrikkellova

Gebyrer for infoland-tjenester foreslås økt med i gjennomsnitt 45 %.

Gebyrer for saker etter matrikkellova foreslås økt med 2 % pga alminnelig prisstigning.

Forslag til gebyrregulativ 2019

Hele forslaget til gebyrregulativ for tekniske tjenester 2019 kan du lese her.


Publisert: 27.11.2018 12:45
Sist endret: 28.11.2018 13:25