Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Er du spent på Songdalselvas miljøtilstand?

Songdalselvas miljøtilstand er nå kartlagt og rapporten foreligger.

Miljøtilstanden i Søgne- og Songdalselva

I 2017 ga Miljødirektoratet  256 500 kroner i tilskudd til kommunen til miljøkartlegging av Songdalselva. Undersøkelsene bygger på regional plan for vannforvaltning der fokuset er utslipp fra landbruk, spredt bebyggelse og tettsteder.

I løpet av 2018 ble miljøtilstanden i Søgne- og Songdalselva kartlagt. Rapporten foreligger nå og vannprøvene viser blant annet at en ikke bør drikke vannet fra Songdalselva, men at bading er ok.

Påvirkning av koliforme bakterier og E.coli

Det er lite bakterier i vannet om våren og høsten. Da er vannføringen høy med fortynnende virkning og det er mindre beitedyr ute langs elva.

Vannprøvene viser at Songdalselva stort sett har lavt innhold av E.coli bakterier (tarmbakterier fra mennesker eller dyr). Det er spesielt Kravleelva som ligger i øvre østre løp mot Vennesla, og helt nederst ved Linnegrøvan i Søgne, som har høye forekomster av E.coli. I de to områdene tilrådes det at det utføres flere undersøkelser for å se om forurensningen skyldes spredte avløp fra kloakk, eller avrenning fra husdyr.

Innholdet av koliformebakterier er spesielt høyt på målingen foretatt i august da det var lav vannstand i elva. Koliformebakterier kan stamme fra tarminnhold, men kan også forekomme i råtnende plantemateriale, det vil si naturlige jord-bakterier. Disse bakteriene overlever lengre i naturen enn E.coli.

Påvirkning fra landbruket

Elva er sterkt påvirket av nitrogen gjennom hele året og i alle deler av elva. Dette skyldes sannsynligvis en stabil avrenning fra jordbruksområdene. Tilstandene var bedre om sommeren enn vår og høst, og det var minst nitrogen øverst i vassdraget, sammenlignet med nedre deler. Det bør iverksettes tiltak for å redusere tilførselen av nitrogen fra landbruket. Bruk av fangvekster kan være en mulig løsning. Arbeidet bør følges opp med nye bunndyrprøver til våren, informasjonsmøter rettet mot landbruksnæring og elveeierlag, og spesifikke tiltak knyttet til de punktene der det er avdekket forsøpling eller forurensning.

Fosfor er ikke et problem. Forøvrig er det høyere nivå av fosfor jo lenger nedover man kommer, men hele tiden innenfor grenseverdiene som tilsier "svært god" eller "god" tilstand.

Kloakkutslippene sommeren 2018

I sommer skapte urensete kloakkutslipp til Songdalselva store avisoppslag og stor debatt i kommunen. Rapporten som nå foreligger viste ingen tydlig målbar effekt av kloakkutslippene i mai og juni. Elfiske viste god tetthet av yngel og bunndyrprøven viste ingen effekter, men det bør tas flere bunndyrprøver for å følge utviklingen.

Forsøpling

Med dagens renovasjonsordninger burde det være unødvendig å dumpe avfall fra veien og ned i elveskråninger. Men det pågår og bør stanses. I rapporten nevnes spesifikt: Spjotneset, Stokkeland og Gumpedalsåna.

Særlig i øvre deler av elva er det forsøpling med landbruksplast. 

Det må fortsatt jobbes med holdningsskapende arbeid og ryddeaksjoner. Informasjonsmøter rettet direkte mot målgrupper er også en mulighet.

Målet med kartleggingen

  • Bidra til å finne kilder til forurensning i vassdraget, med fokus på utslipp fra landbruk, spredt bebyggelse og tettsteder.
  • Bedre oversikt over tilgjengelige data og kartleggingsarbeid legger grunnlaget for effektiv bruk av tid og ressurser.
  • Tiltakene blir mer presise og gir bedre resultater.
  • Sette inn tiltak slik at en kan oppnå en tilfredsstillende miljøtilstand i Søgne- og Songdalselva.

Det er tidligere utført en rekke undersøkelser i Songdalselva, men i størst grad relatert mot forsuringsproblematikk.

De ulike oppgavene ble fordelt slik:

  • Feltarbeid ble utført av Gustavsen Naturanalyser v/Per Øyvind Gustavsen.
  • Bunndyrprøver ble analysert av Tronhus Bunndyrundersøkelser
  • Vannprøver ble analysert av SynLab i Skien
  • Rapportering ble utført av Gustavsen Naturanalyser v/Per Øyvind Gustavsen

Arbeidet omfattet planlegging, feltarbeid, dataanalyser, vurderinger av resultater, innlegging av artsdata og vannkjemidata i Vannmiljøbasen, samt sluttrapport.

Prøvetaking

Undersøkelsene ble utført på 15 stasjoner ved flere anledninger gjennom 2018.

Kart som viser plasseringen av de 15 prøvestasjonene

Rapport og mer informasjon

Les rapporten på sidene om vannforvaltning. Der finner du også bakgrunnsinformasjon om vannregionen Agder, regional plan for vannforvaltningen, EUs vanndirektiv og vannforskriften.


Publisert: 22.02.2019 12:48
Sist endret: 22.02.2019 18:39