Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Ny betongbro ved Birkelid

– Den nye broa vil bli relativt lik Rismyrbrua i utførelse, sier prosjektleder Harald Hinna.

Tatt av flommen

Broa som ble tatt av flommen ved BirkelidHengebroa over Songdalselva fra Vollebergsiden (Fv. 114) til Birkelid ble tatt av flommen i månedsskiftet september/oktober 2017. Broen ble mye brukt som atkomstveg til Birkelid og alle aktivitetene som foregår der. Kondemnert bro ble fjernet 5. desember.

Kommunestyret har vedtatt å få på plass ny bro. Økonomisk ramme for ny bro er bevilget i økonomiplanen.

Foto viser den gamle hengebroa som ble tatt av flommen. 

Valgte betongbro

Multiconsult as er valgt til å bistå kommunen med bygging av ny gangbru med tilhørende anlegg. Det er laget et konseptstudie der det ble sett på tre alternativer, betong-, stål- eller trebro. Alternativet som til slutt kom best ut var betong. Dette ble basert på flere kriterier som bla. kostnadsoverslag, levetidskostnader, byggetid, miljøpåvirkning, klimagassutstlipp CO2, samt risikovurderinger.
Kommunestyret vedtok bygging av betongbro og bevilget midler til dette rett før jul.

Ny bro lik Rismyrbrua

RismyrbruaBroen som planlegges oppført er relativt lik Rismyrbrua i utførelse. Gang- og sykkelbroen blir 3,5 meter bred og lages slik at service- og beredskapskjøretøy kan kjøre over.
For å få en bedre og sikrere adkomst for gående og syklende på Vollebergsiden, anlegges det cirka 40 meter med gang- og sykkelveg fra broen langs fylkesvegen.

Foto viser Rismyrbrua som ble åpnet i 2015.

Prosessen videre

– I prosjektet holder vi nå på med konkurransedokumenter, detaljprosjektering av broen og tilhørende løsninger, samt forberede myndighetsbehandlingen på statlig og regionalt nivå, sier Hinna. 

Kommunen behandler søknad om dispensasjon etter plan og bygningsloven, etter høringsrunde til Fylkesmannen, Fylkeskommunen, NVE og Vegvesenet. I tillegg må Fylkesmannens miljøvernavdeling behandle søknad om broarbeidet og stabiliserende tiltak i elvekanten etter forurensningslov og forskrifter for arbeider i vassdrag.

Oppstart i sommer

Arbeidet med stabiliserende tiltak langs elvekanten og fundamentarbeider for brua må utføres i sommermånedene gunnet lite vannføring i elva og i forhold til fisk og fauna. Videre arbeider med støping av brua og tilhørende vegkonstruksjoner planlegges å starte opp til høsten.

Ny informasjon vil bli lagt ut når det er noe nytt å meddele.


Publisert: 10.01.2019 08:03
Sist endret: 10.01.2019 10:03