Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019

I dag klokken 10.00 legger rådmannen frem sitt forslag til økonomiplan med handlingsprogram 2019-2022 og årsbudsjett 2019 for politikerne.

Under kan du lese rådmannens forord. Eller les dokumentet i sin helhet her:
Økonomiplan med handlingsprogram 2019-2022 og Årsbudsjett 2019

Forside økonomiplanFremoverlent inn i storkommunen

Songdalen ble i april 2018 listet opp som en av 20 kommuner som lå best an i kampen om å toppe det nasjonale kommunebarometeret. Prestasjonen ble lagt merke til av mange. Det er sammensatte årsaker til at kommunen kan hevde seg på en slik måte. Helt vesentlig har vært det gode og tillitsfulle samarbeidet i flere år mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Det har preget kommunens kultur på en positiv måte og har stimulert til samarbeid på alle nivå og på tvers av enhetene.

Det har også vært viktig at kommunestyret gjennom kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen med årsbudsjett har sørget for definerte rammer og tydelighet om målsettinger, og at resultater etterspørres og rapporteres. Innen slike rammer har kommunens ledere på alle nivåer vært opptatt av å se og støtte ansvarsfulle og dyktige kolleger som er stolt av jobben sin og tjenesten de gir våre innbyggere. I sum er det en velfungerende og stolt kommune som for aller siste gang skal vedta et årsbudsjett.

Fellesnemndas føringer

Fellesnemda for etableringen av Nye Kristiansand har lagt føringer for arbeidet med årsbudsjett 2019 og økonomiplan med handlingsprogram 2019-22. Rådmannens forslag har hensyntatt disse i all hovedsak. Det er kun innen enkelte gebyrområder lokale hensyn innebærer at tilpasninger ikke lar seg gjennomføre fullt ut. Samlet krav til driftsresultat og investeringsnivå er innenfor anbefalte rammer.

Enhetenes driftsrammer for 2019 videreføres uten reduksjoner. Ny bemanningsnorm i barnehager er kompensert fullt ut. Innen skole og NAV videreføres rammeøkning som er tilført i løpet av året. Det samme gjelder for hjemmetjenester. Politiske signaler om å satse på lærlinger og heltidskultur følges opp.

Sentrumsplan for Nodeland

Kommunestyret vil tidlig i 2019 realitetsbehandle sentrumsplan for Nodeland. Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan tar høyde for investeringer som vil kunne stimulere til økt bosetting og vekst i den fremtidige stasjonsbydelen. Sentrale investeringer er ny skole med flerbrukshall på Vollan og kollektivknutepunkt med overgang mellom perrongene på Nodeland stasjon. For å løse ut tilsagn om økonomiske midler fra Vest-Agder fylkeskommune, foreslås etablering av kulturell møteplass i tilknytning til festplassen på Fagermoen torv.

Mjåvann industriområde

Kommunen har i flere år arbeidet målrettet sammen med flere aktører for å bygge ny avkjørsel til Mjåvann industriområde samtidig som Nye Veier AS bygger ny E39. Opplegg for finansiering av avkjørselen er avtalt mellom Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Mjåvann Industriområde AS og Songdalen kommune. Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-22 tar høyde for dette.

Spennende og krevende

Det kommende året blir spennende men også krevende for kommunens folkevalgte og ansatte. Gode tjenester skal leveres til kommunens innbyggere samtidig som storkommunen gradvis etableres i prosess der Songdalen tar betydelig ansvar i forhold til kommunens størrelse. Overgangen krever omfattende innsats, fleksibilitet og godt samarbeid. Kommunen skal gå fremoverlent inn i storkommunen. I denne spesielle situasjonen må det imidlertid være forståelse for og legitimt å nedprioritere prosjekter og prosesser som kan gjennomføres etter at Nye Kristiansand er etablert fra 01.01.2020.

Nodeland 24.10.2018

Kjell A Kristiansen
Rådmann


Publisert: 06.11.2018 13:26
Sist endret: 07.11.2018 10:04