Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søk om tilskudd til din lokale lekeplass

Frist for å søke tilskudd til lekeplasser er 1. mai 2019.

Folkehelsekoordinator Ranveig Odden administrerer tilskuddsordningen og oppfordrer alle velforeninger til å ta kontakt dersom de har ønsker eller planer om å opparbeide eller utbedre en lekeplass. Ranveig kan bistå slik at alle formelle krav til søker og søknaden er på plass før den sendes inn til kommunen.

Kontakt Ranveig på e-post eller telefon: ranveig.odden@songdalen.kommune.no, tlf: 414 02 078.

 

Songdalen kommune har en tilskuddsordning hvor velforeninger kan søke om tilskudd til lekeplasser. Formålet er å gi barn og unge et bedre leke- og uteaktivitetsmiljø.

Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

50.000 kroner blir avsatt årlig til denne ordningen. Tilskuddet kan utgjøre opp til 50 % av godkjente kostnader (regnskap).

Dere kan søke tilskudd til innkjøp og vedlikehold av lekeapparater, f.eks. sandkasser, husker, sklier, klatrehus og annet til lekeplasser i boligområdene. Dere kan også søkes tilskudd til ekstraordinært vedlikehold og tiltak som f.eks. sikkerhetsgjerder, bord, benker, belysning og annet.

Slik søker du:

Sett deg godt inn i tilskuddsordningens retningslinjer. Når de ulike krav og vilkår er oppfylt søker du om tilskudd ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Kontaktperson: folkehelsekoordinator Ranveig Odden, tlf. 414 02 078

SØK LEKEPLASSTILSKUDD

Retningslinjer

1. Formål
Å gi barn og unge et bedre leke-og uteaktivitetsmiljø. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

2. Hvem kan søke?

Alle velforeninger i Songdalen som er registrert med eget organisasjonsnummer, og har ført inn kontaktinformasjonen sin i lag-og foreningsregistret på kommunens hjemmesider.

3. Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om innkjøp og vedlikehold av lekeapparater, f.eks. sandkasser, husker, sklier, klatrehus o.a. til lekeplasser i boligområdene. Det kan også søkes tilskudd til ekstraordinære vedlikeholdsinvesteringer og tiltak som f.eks. sikkerhetsgjerder, bord og benker, belysning o.a.

(NB! Balløkker/binger, turstier, hoppbakker, skiløyper og andre sportsanlegg kan det søkes spillemidler til. Disse typer anlegg kommer derfor ikke inn under denne tilskuddsordningen.)

4. Krav til søker/søknad

Tiltaket det søkes om må være åpent for alle. Det skal settes opp et kostnadsoverslag basert på innhentede pristilbud.
Følgende informasjon skal følge søknad:

Kopi av vedtak i velforeningens styre om at det omsøkte prosjektet skal igangsettes.

Beliggenhet avmerket på kart.

Egne midler til tiltaket og eventuelle lån skal vises ved bankutskrift.

Der det skal utføres dugnad, skal det foreligge kopi av dugnadslister.

Gaver og rabatter skal synliggjøres ved bilag.

Andre tilskudd skal synliggjøres ved bilag.

Lekeapparater som det søkes penger til, skal oppfylle de gjeldende sikkerhetskravene for slikt utstyr. Songdalen kommune kan foreta kontroller for å sjekke lekeplasser som har fått tilskudd.

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av samme kalenderår som det er søkt om tilskudd.

(NB! Dersom det søkes om midler til tiltak på tomt som eies av private, må eier påtegne søknaden og gi tillatelse til at området kan benyttes til nevnte formål i de kommende 10 år.)

5. Søknadsprosess

Det skal bare føres opp ett tiltak eller apparat per søknad. Dersom det sendes flere søknader fra samme velforening skal velforeningen prioritere søknadene.

Søknadsfristen er 1. mai. Søknad sendes Songdalen kommune v/kultur enten i post eller på mail. Kulturavdelingen tildeler midlene administrativt.

Kommunalt lekeplasstilskudd kan utgjøre opp til 50 % av godkjente kostnader (regnskap).

Beløpet utbetales i sin helhet basert på kostnadsoverslag i søknaden.

Kommunen forbeholder seg retten til å kreve tilbakebetaling av hele, eller deler av tilskuddet under følgende omstendigheter:

a. Tiltaket i regnskap er billigere enn anslått i søknad.
b. Tilskuddet har blitt brukt til et annet formål enn det er søkt om.
c. Tilskuddet har ikke blitt brukt innen regnskapsfristen.

Regnskapet skal foreligge innen 1. desember samme år som tilskuddet gis.

Rapporteringsskjema

Regnskapsskjema i word. Frist 1. desember hvert år.

 


Publisert: 21.03.2019 13:48
Sist endret: 21.03.2019 14:50