Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Høring: Kartlegging av friluftsområder

Songdalen kommune har nå kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. Du kan bidra i arbeidet ved å sjekke om «dine» områder er med!

Om kartleggingen

Kartlegging og verdsetting av kommunens viktigste friluftslivsområder er nå gjennomført. Nå gjenstår en kvalitetssikring av kunnskapsgrunnlaget gjennom en offentlig høring.

Formålet med kartleggingen og verdsettingen er å få oversikt over friluftslivsområder i kommunen og deres verdi.

Ønsker innspill

Songdalen kommune ønsker dine innspill i forbindelse med kartleggingen. Vi ønsker svar på følgende:

 • Er det friluftslivsområder som ikke er kartlagt og verdsatt?
 • Er det friluftsområder som er kartlagt og verdsatt som ikke brukes til friluftsliv?
 • Er det avgrensninger av områder som bør endres?
 • Er informasjonen som ligger om området riktig og dekkende? Har du innspill på satt verdi?
 • Kjenner du til andre eller bedre navn på områdene som er kartlagt?
 • Har du andre innspill og kommentarer?

Kartleggingen

Gå inn på denne kartlenken for å se temakartene eller se vedlagte pdf-filer under.

NB! Denne kartløsningen fungerer ikke på mobil eller nettbrett.
Krever  Microsoft  Silverlight. Fungerer best i Internett Explorer.

 1. Før pekeren over «Kartlag» nede til høyre, og velg Kartlegging og verdsetting av friluftsområder.
 2. Klikk på «Kartlagutvalg»
 3. Velg mellom to kartlag, «områdetype» eller «verdsetting». Klikk deretter på områdene som er markert for mer informasjon.
 4. Se over hele kartet og se om noen områder mangler eller du har andre tilbakemeldinger.

Kartlegging i Finsland

Kartlegging i Greipstad

Hvordan sende innspill?

Bruk vårt elektroniske skjema til å sende innspill direkte, eller send e-post til postmottak@songdalen.kommune.no.
Frist for å komme med innspill er 23. februar 2018. 

Innspillene bør være så utfyllende som mulig. Gjelder innspill allerede kartlagte områder, refererer du til ID-nummer/ områdenavn. Dersom innspillet gjelder nye områder, beskriv så godt du klarer, gjerne med kartutsnitt og gårds- og bruksnummer, adresse eller stedsnavn. Tegn gjerne inn på kart.

Mer informasjon 

Kontaktperson for kartleggingen og verdsettingen i Songdalen kommune er folkehelsekoordinator Ranveig Odden. Hun kan kontaktes på e-post: Ranveig.Odden@songdalen.kommune.no eller telefon: 414 02 078.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en nasjonal satsing i regi av Miljødirektoratet, som har som mål at flest mulig kommuner kartlegger og verdsetter sine friluftslivsområder innen utgangen av 2018. Friluftslivskartleggingen gjennomføres i henhold til Miljødirektoratets veileder (M98-2013). Vest-Agder fylkeskommune har bidratt i prosjektet med veiledning og økonomisk støtte. 

Formål og temakart

Formålet med kartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget om arealenes friluftslivsverdi. Resultatet av prosjektet blir et temakart som viser de viktigste friluftslivsområdene i kommunen, vi får dermed kartfestet lokal kunnskap.

Temakartet er ikke juridisk bindende, det gir ingen føringer, er ikke en plan eller en prioritering. Men temakartet skal være et kunnskapsgrunnlag over friluftslivsområder og et verktøy for vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker. Det er kun friluftsliv som er tema i kartleggingen. Avveining mot andre interesser er ikke en del av arbeidet. Ferdig temakart blir tilgjengelig på kommunens nettside og via Miljødirektoratets karttjenesten Naturbase.

Temakartene kan blant annet brukes til:

 • Arealplanlegging og saksbehandling
 • Konsekvensutredninger
 • Utvelging av aktuelle områder for statlig sikring av friluftslivsområder
 • Sti- og løypeplanlegging – prioritering av nye tiltak
 • Grunnlag for utviklingsarbeid innen friluftsliv og folkehelse
 • Grunnlag for steds- og lokalsamfunnsutvikling
Gjennomføring, områdetype og verdsettingskriterier

Kartleggingen og verdsettingen er gjennomført av kommunalt ansatte i samarbeid med Skogeielaget. Friluftsområdene er tegnet inn på kart, tildelt områdetype og verdsatt.

Områdetype:

De ulike friluftslivsområdene har fått en definert områdetype:

 • Nærturterreng
 • Leke- og rekreasjonsområder
 • Grønnkorridor
 • Marka
 • Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag
 • Jordbrukslandskap
 • Utfartsområde
 • Store turområder med tilrettelegging
 • Store turområder uten tilrettelegging
 • Særlige kvalitetsområder
 • Andre friluftsområder

Verdsettingskriterier:

Verdivurderingen er gjort etter 13 kriterier, med hovedvekt på de 7 første.

 • Bruksfrekvens
 • Regionale og nasjonale brukere
 • Opplevelseskvaliteter
 • Symbolverdi
 • Funksjon
 • Egnethet
 • Tilrettelegging
 • Kunnskapsverdier
 • Inngrep
 • Utstrekning
 • Tilgjengelighet
 • Lydmiljø
 • Potensiell bruk

Verdi A, B, C eller D:

På bakgrunn av verdsettingskriteriene gis hvert område en av verdiene:

 • A = Svært viktig friluftsområde
 • B = Viktig friluftsområde
 • C = Registrert friluftsområde
 • D = Ikke klassifisert friluftsområde (hele eller deler av en kartlagt områdetype som ikke har verdi for allmennhetens friluftsliv)

Kvaliteter som gir høy verdi kan være hvis et område har mye bruk, eller mange spesielle opplevelseskvaliteter. Videre vil også områder med lang tradisjon som turmål, mindre områder som har viktig funksjon som atkomstsone, eller områder som er universelt utformet verdsettes høyt. Små eller store områder som er spesielt godt egnet for enkeltaktiviteter som det ikke finnes alternativer til er også verdifulle.


Publisert: 05.02.2018 13:47
Sist endret: 05.02.2018 16:01