Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Melding om oppstart av detaljregulering for Nye Rosseland skole

BGM Arkitekter AS  kunngjør på vegne av Songdalen kommune, og i medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 ovennevnte for et område i Songdalen kommune (ca. 48 daa).

Konsekvensutredning

Planarbeidet er vurdert etter Forskrift om konsekvensutredninger kapitel 2-3 dit hen at det vil være krav om KU for planen, men ikke planprogram.

Foreløpig innhold i konsekvensutredning er beskrevet av Songdalen kommune til å være: Støy/støv, Trafikk/ sikkerhet/ E-39 kryssing, flom/overvann, Barn/Unge.

Skoletomt RosselandPlanområdet

Se kart med avgrensning av planområdet.

Planområdet er avgrenset av eiendommen Gnr. 75 Bnr.171, 529, 446 og 6, men tar også med seg vegsituasjonen og adkomsten til planområdet over blant annet Gnr.75 Bnr.171, og Gnr. 214 Bnr. 1. Deler av området mot vest Gnr. 75 Bnr.446 faller også inn under annen plan som er under arbeid. Hensikten med å ta med samme område, er for å avgjøre det beste grensesnittet mellom planene.

Om planen

Hovedgrepet for planen er tilrettelegging for ny skole i et område som i dag inneholder gammel skole/skoletomt, men også andre formål (rideanlegg). Tiltenkt ny skole vil være i større utstrekning enn nåværende, og inkludere eiendommen som i dag brukes til ridning. Flerbrukshall i tilknytning til ny skole er også tenkt utredet.
Formål som i første omgang er aktuelle er:
- Offentlig elller privat tjenesteyting (1160)
- Nærmiljøanlegg (1440)
- Idrettsanlegg (1400)
- Grønnstruktur(3001)

I tillegg kommer aktuelle formål for adkomst/infrastruktur (veg, parkering, sideareal osv.), samt aktuelle hensynssoner. Adkomsten til området er tenkt som kryssløsning som kobler seg på FV114.

Dokumenter i saken

Innspill og kontaktinfo

Hensikten med dette varsel er at berørte parter skal informeres om påbegynt planarbeid, og få anledning til å fremme sine synspunkter til planarbeidet i en tidlig fase. Etter fristens utløp vil det bli utarbeidet et planforslag. Når dette legges ut på høring vil dere igjen ha anledning til å uttale dere om det konkrete planforslaget.

Eventuelle innspill til planarbeidet bes sendt til BGM Arkitekter AS, Nygata 3, 4876 GRIMSTAD
eller pr e-post daniel@bgm.no innen 03.05.2018. Telefonhenvendelser gjøres til Daniel M. Wesøe tlf.: 975 11 009.


Publisert: 27.03.2018 14:51
Sist endret: 27.03.2018 14:53