Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

Om ordningen

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for dette var 9. november 2018.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv.

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale kor, korps og idrettslag.

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet nærmere hva man kan søke støtte til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i:

Søknadsfrist

10. desember 2018

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon.

Les også fullstendig utlysningstekst for ordningen hos Bufdir

Kontaktperson i Songdalen kommune er folkehelsekoordinator Gunhild B Lislevand


Publisert: 15.11.2018 21:21
Sist endret: 16.11.2018 06:52