Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Prosjekter

Pågående prosjekter

Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT)- Instruktøropplæring 2018

Informasjon om TILT-instruktørkurs 2018

Implementeringsguide TILT 2018

TILT-kurve versjon juni 2016

TILT e-læringskurs

Forslag TILT-kort

TILT-rutine Kristiansand kommune

TILT-rutine Songdalen kommune

In for Care

In for Care er et treårig prosjekt som startet 1.januar 2017. Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til innovasjon i offentlige helsetjenestjenester ved å styrke uformell og frivillig omsorgsutøvelse. Prosjektet ledes av Senter for eHelse ved Universitetet i Agder og består av totalt 10 partnere fra seks forskjellige land. De ulike partnerene er:

 • Universitetet i Agder (no)
 • Abertay University (uk)
 • Knutepunkt Sørlandet (no)
 • CMO STAMM Groningen Drenthe (nl)
 • Provincie Drenthe (nl)
 • Länsstyrelsen Värmland (se)
 • University College Syddanmark (dk)
 • Stad Turnhout (be)
 • Stad Aalst (be)
 • Landstinget i Värmland (se).

Songdalen og Vennesla kommuner representerer Knutepunktet.

Aktiviteter i prosjektet vil være behovskartlegging og strategiske analyser på tvers av landegrenser, samt workshops basert på samskapingsprosesser for å avdekke brukerbehov. Det vil også fokuseres på bruk av teknologi for å bedre mulighetene for frivillig arbeid og uformell omsorg i helse,  og vurdere nye metoder for å rekruttere og beholde frivillige og pårørende. Faglig ansvarlig i Songdalen kommune er Elisabeth Holen-Rabbersvik.

Les mer om oppstarten av prosjektet i lenken under:

Oppstart av In for Care

Safe-Lead

Safe-Lead er et treårig prosjekt som startet høsten 2016. Prosjektet ledes av Universitetet i Stavanger og består av følgende fem partnere:

 • Universitetet i Stavanger
 • Songdalen kommune
 • Førde kommune
 • Helsedirektoratet v/Pasient og Brukerombudet i Vestfold
 • ERASMUS University, Rotterdam.

Det er stort behov for å styrke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet blant ledere i primærhelsetjenesten. Safe-lead prosjektet skal utvikle, implementere og evaluere et forskningsbasert kvalitets- og sikkerhetsverktøy i norsk primærhelsetjeneste.
Hovedformålet er å bygge ledelseskompetanse innen kvalitet og sikkerhet. En ledelsesintervensjon vil testes i ulike typer primærhelsetjenester.

Prosjektet vil måle effekten av intervensjonen på kvalitet og sikkerhet ved å se på forbedring i kunnskap, holdninger og praksis i sykehjem og hjemmesykepleie. I Songdalen vil forskningen foregå i hjemmetjenesten.

Du kan lese mer om Safe-lead i presentasjonen her.

Prosjektkoordinator i Songdalen kommune er Elisabeth Holen-Rabbersvik.

Drop-In

Prosjektet har til hensikt å koble behovet for flere ressurser i eldreomsorg, med ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv. Basert på forarbeid i 2015 og gjennomføring i 2016 er det identifisert behov for å videreføre en arena hvor ungdom som står utenfor skole og arbeidsliv kan oppleve mestring og mening i hverdagen. Samtidig er det behov for å rekruttere flere ressurser til helse- og omsorgstjenesten for å skape økt sosial kontakt og aktivitet for eldre. Det er behov for å videreutvikle samarbeid mellom videregående skole og fylkeskommune, enhet for kultur og inkludering, enhet for livsmestring og enhet for institusjonsbaserte tjenester, for å i best mulig grad kunne tilpasse og individualisere relevante og kombinerte tilbud for den enkelte ungdom, samtidig som de eldre vil oppnå økt sosial kontakt og fysisk aktivitet.  Songdalen kommune har blitt med i et Interreg-prosjekt, In for care, med oppstart januar 2017. I prosjektet deltar 17 partnere fra 6 ulike land med fokus på frivillig og pårørendearbeid. Drop-in vil være et av prosjektene vi deler erfaring fra, og vil jobbe med å utvikle teknologi for å bedre kommunikasjon mellom ungdom, ansatte, pårørende og brukere av dagsentertjenestene. 

InnArbeid

Personer med utviklingshemming er i stor grad definert ut av arbeidslivet. Det er vanskelig å finne egnede arbeidsplasser, og mange går direkte over på uførepensjon etter videregående skole. Prosjektet vil identifisere barrierer og behov for overgang fra skole til arbeidsliv og utvikle en ny tjenestemodell med ulike former for teknologistøtte.

Hensikten er å utvikle tjenester og teknologi slik at personer med utviklingshemming kan benytte sine ressurser i arbeidslivet. Dette vil gi gevinst for den enkelte i form av bedre livskvalitet og for samfunnet i form av mindre utgifter og økt verdiskapning. Innovasjonen inneholder en systemisk del som innebærer endring i nåværende organisering og prosedyrer for overgang fra videregående skole til arbeidsliv. Den vil også inneholde teknologistøtte som kan nyttes i overgang fra skole til arbeid, og for utvikling av potensialet til den enkelte: prosess-støtte gjennom en digital samhandlingsplattform, hverdagsstøtte gjennom en kommunikasjonsløsning, arbeidssøke-støtte for å koble bruker og arbeidsgiver og støtteverktøy som gir assistanse i arbeidssituasjoner.

Det er en utfordring å utvikle teknologi som skal inngå i individualiserte løsninger, i tillegg har personer med utviklingshemming særskilte utfordringer på grunn av redusert evne til læring. Derfor vil innovasjonene utvikles gjennom FoU-aktiviteter basert på Action Design Research. Metodikken er en videreutvikling av aksjons- og designforskning og inkluderer behovskartlegging, samskaping, evaluering og implementering gjennom iterative prosesser, hvor brukerne er med i alle prosessene. Metoden og resultatene vil utfordre eksisterende strukturer og relasjoner mellom personer med utviklingshemming, utdanningssektoren, arbeidslivet, kommunale tjenester og NAV.

Brukerinvolvering i alle faser bidrar til utvikling av gode løsninger og forankring i regionen, og dermed styrkes mulighetene for realisering. Det vil bli utviklet en forretningsmodell for realisering av innovasjonen.

Prosjektet starter opp høsten 2017 og ledes av Senter for eHelse ved Universitetet i Agder. Songdalen kommune, ved Elisabeth Holen-Rabbersvik, ivaretar assisterende prosjektledelse,. 

Totalt er 10 partnere involvert i prosjektet:

 • Universitetet i Agder (Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning Sør, Institutt for psykososial helse)
 • Songdalen kommune (Enhet for utvikling og forvaltning, Enhet for habilitering, NAV
 • Grimstad kommune (USHT)
 • NHO Agder
 • Stiftelsen Mjåvann arbeidstreningssenter
 • Egde Consulting
 • JodaCare AS
 • Arkitektur og Designhøyskolen i Oslo (AHO)
 • Norsk forbund for Utviklingshemmede (NFU), Vest-Agder
 • Vest-Agder fylkeskommune
Livets siste dager- plan for lindring i livets sluttfase

Høsten 2013 startet USHT Vest-Agder et implementeringsprosjekt av tiltakspakken Livets siste dager- plan for lindring i livts sluttfase, der målsettingen er at alle kommunene i Vest-Agder tar tiltakspakken i bruk.

Lenke til informasjon om prosjektet.

Livets siste dager er utviklet for å overføre den helhetlige omsorgen som den døende og familien blir møtt med på en lindrende (palliativ) enhet, til andre deler av helsetjenesten. Livets siste dager gir evidensbasert veiledning i forhold til de ulike aspektene ved omsorg for døende, så som pleietiltak, forutseende forskrivning av behovsmedikasjon og seponering av unødvendige medikamenter, psykisk støtte, åndelig omsorg og ivaretagelse av de pårørende.

Når Livets siste dager tas i bruk for en døende pasient, erstatter planen all annen dokumentasjon og blir den eneste form for rapport som brukes. Dokumentering av medikamentforordninger og -utlevering følger lokale retningslinjer. Livets siste dager kan utfylles i papir- eller elektronisk versjon. Etter dødsfallet scannes papirversjonen inn i journalen i henhold til lokale retningslinjer. Livets siste dager er unik idet samme plan med minimale variasjoner kan brukes til døende pasienter både i sykehus, palliative enheter, sykehjem og i hjemmet. Bruken av Livets siste dager er uavhengig av pasientens diagnose (Hentet fra Veileder i bruk av Livets siste dager).

Presentasjon av LCP ved Aart Huurnink 2013

Prosjektbeskrivelse med mandat

Opplæringsoversikt

Nyhetsbrev Livets siste dager

Base review Vest-Agder

Audit Vest-Agder

Kompetanseheving innen habilitering

Utviklingssenteret i Songdalen har fra høsten 2015 habilitering som ett av sine fire hovedsatsningsområder. Det vil arbeides både lokalt i egen kommune og interkommunalt i Vest-Agder med ulike former for kompetansehevingstiltak.

Kommuner i Vest-Agder har meldt et behov for kompetanseheving knyttet til personer med utviklingshemming. På bakgrunn av dette har Songdalen kommune og Utviklingssenteret søkt og fått kompetansetilskudd fra Fylkesmannen. Tilskuddet skal brukes til etablering av interkommunalt fagnettverk samt tjenesteutviklingsprosjekt som omfatter utviklingshemmedes overgang fra å bo hjemme hos foreldre til egen bolig. Hverdagsmestring som tankesett vil stå sentralt i alle kompetansehevende tiltak.

Interne tiltak:

 • Kompetanseheving hos ansatte
 • Kompetanseheving hos samarbeidende aktører som foreldre, lærere og brukerne selv
 • Integrering av velferdsteknologiske løsninger i bygningsmasse
 • Implementering av velferdsteknologiske løsninger som støtteverktøy for brukere, ansatte og pårørende

 Interkommunale tiltak:

 • Opprette og lede interkommunalt fagnettverk for fagpersoner fra kommuner i Vest-Agder, Spesialisthelsetjeneste (SSHF) og Universitetet i Agder
 • Oppfølging av helse- og omsorgstjenestelovens § 9 (tvang og makt)
 • Gjennomføre to årlige fagdager
 • Spre opplæringsprogrammet «Mitt livs ABC»
Samhandling sykehus/kommunene på Agder/UiA

Sørlandet sykehus HF, kommunene på Agder og UiA har laget et egen nettside for samhandling på kompetanse mellom nivåene.

På denne siden finner du kurs som skal arrangeres i regionen, link for å melde inn kurs du selv vet om og link for å melde inn opplæringsbehov.

Det oppfordres sterkt til at du bruker denne siden når du har behov for mer kompetanse:

Samhandlingssiden

ABC-opplæringen

ABC-opplæringen er beregnet til bedriftsintern tverrfaglig opplæring i studiegrupper. Materialet består av permer med temahefter som inneholder rikelig med eksempler, arbeidsoppgaver og spørsmål til ettertanke. Deltakerne skal ha tilbud om to heldags fagseminarer for hver perm.  I praksis vil det bety ett seminar ca. hvert halvår.

ABC-opplæringen har permer med disse temaene:

Demensomsorgens ABC perm 1 og 2,

Demensomsorgens ABC Miljøbehandling,

Eldreomsorgens ABC perm 1 med påbyggingspermer innen Geriatri, Demens og Funksjonshemming og aldring.

Mer informasjon om ABC-opplæringen finnes på www.aldringoghelse.no - under Demens

Fagseminarene: I Vest-Agder er ansvaret for koordinering av ABC-opplæringen plassert slik: Kristiansand kommune har ansvaret for dette arbeidet i egen kommune. Utviklingssenteret i Songdalen har ansvar for de øvrige 14 kommunene.

Koordineringen består i å formidle informasjon til kommunenes ledelse og til ABC-kontaktene om ABC-opplæringen, samt å arrangere obligatoriske fagseminarer for deltakerne.

Kommunene har en (eller to) ABC-kontakter som er ansvarlige for kontakten med ABC-gruppene i egen kommune. ABC-kontakten bestiller permer, og sørger for påmelding til ABC-seminarene. Kommunene søker Fylkesmannen om økonomisk støtte.

Her er informsjon om de enkelte ABC-seminarene

Avsluttete prosjekter

Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT)- Instruktøropplæring

Informasjon om TILT-instruktørkurs 2016

Implementeringsguide TILT 2016

Kursmateriell TILT-instruktørkurs

Evaluering TILT-instruktørkurs dag 1

Evaluering TILT-instruktørkurs dag 2

TILT-kurve versjon juni 2016

TILT e-læringskurs

Ruslevenner på Songdalstunet

Frisk luft og dagslys er deilig! Kroppen trenger å bli ”utsatt” for dagslys for å beholde sin naturlige døgnrytme. Når vi her på Songdalstunet har så fin hage der vi kan være sammen og nyte synet og luktene av grønt gress, trær og vakre blomster, borger det for gode helsebringende opplevelser!

Men ikke alle klarer komme seg ut i hagen på egenhånd, og det vil aldri være nok personale til å følge alle beboere på Songdalstunet ut. Vinteren 2011/2012 tok derfor Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester derfor kontakt med Frivilligsentralen i Songdalen for å høre om dette var en oppgave vi kunne samarbeide om. Og heldigvis sa de ja!

Frivilligsentralen gjorde en super jobb med markedsføring på mange måter, og flere personer tok kontakt. Fra påske 2012 har 6–8  trofaste frivillige som kommet omtrent hver onsdag og fulgt en person hver ut i den fine sansehagen. Hvis været tillater det. Før de startet fikk de litt opplæring i nødvendige temaer og skrev under på taushetsløfte. De tilbys også oppfølging og veiledning underveis.

I 2013 var det en ny rekrutteringskampanje for å få kontakt med flere som kunne tenke seg å være ruslevenn, og siden da har ytterligere 7 personer hatt dette oppdraget for beboere på Songdalstunet. Disse kommer på torsdagene. 

Senere har noe endret seg - og i 2014 er det ruslvenner på Songdalstunet enda flere dager i uken.  

Sansehagen
Hagelaget og Frivilligsentralen er utrolig flinke med hagen, og alle som bruker den kan bidra med feiing, raking og luking så mye de ønsker. Frivilligsentralen har skaffet midler til bålpanne slik at det kan tennes bål. Kanskje blir det pølser på bålet også? Eller det stekes vafler i hagestua? Allsang og ringspill er også kjekt, mulighetene er mange og hyggelige.

Takknemlig
Helse- og omsorgstjenesten er veldig takknemlig for den innsatsen Frivilligsentralen har gjort for å rekruttere ruslevenner, og for den innsatsen og iveren som de fantastiske ruslevennene viser i dette viktige arbeidet. Det er også fantastisk at sansehagen alltid er så fin og velstelt, med stadig nye vekster, møbler og fine ting å se på.  

Kontaktpersoner for ruslevennene på Songdalstunet
Irene Stokkeland, leder for dagsenteret, og Aud Urdal, leder for Frivilligsentralen.

Veiledere og prosjektansvarlige: Aud Urdal, Frivilligsentralen.

Har du lyst til å bli ruslevenn?
Kontakt: Irene Stokkeland, tlf. 38 18 37 50 eller Aud Urdal tlf. 948 80 903.

Mer informasjon om prosjektet kan du lese i rapporten "Ruslevenner til personer med langtkommen demens". Eller gå til www.utviklingssenter.no - søk på Ruslevenn

Hverdagsrehabilitering; Lengst mulig i eget liv – i eget hjem

Hovedmål: Implementere metoden «hverdagsrehabilitering» i Songdalen slik at den enkelte borger tilbys helsefremmende og individuelt tilpassede tjenester og settes i stand til å bo lengst mulig i eget hjem.

Oppstart:

Januar 2013 startet planleggingsarbeid knyttet til hvordan få hverdagsrehabilitering implementert som metode i Songdalen kommune. Fire personer ble frikjøpet 1d/uke. Gruppen besto av ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og omsorgsarbeider med videreutdanning innen rehabilitering som har fast arbeidsplass i hjemmetjenesten. Ressursgruppen innhentet nødvendig      informasjon, kompetanse og erfaring fra andre kommuner. Det ble igangsatt arbeid med å tilpasse metoden til egen kommune, «Songdalenmodellen», hvor erfaring fra andre kommuner og naboland ble vektlagt. Gruppen utarbeidet nødvendig materiale for å komme i gang, slik som, brosjyre, vedtaksmal, hverdagsrehabiliteringsplan etc. Gruppen deltok på kompetansehevende tiltak slik om MI( Motiverende Intervju) og COPM (Canadian Occupation Performance      Model).Det ble gjennomført oppstartseminar 10. sept 2013, hvor ansatte i hjemmetjenesten hadde pliktig fremmøte. Ca 50 ansatte deltok.  Songdalenmodellen ble evaluert i juni 2014, og justert noe.

Aktivitet per mai 2015:

Justeringene i Songdalenmodellen i 2014 var at hverdagsrehabiliteringsteamet skulle bestå av sykepleier i 40% stilling samt ergoterapeut og fysioterapeut som prioriterer dette i sin ordninære tid. I tillegg bidrar hjemmetjenesten med hjemmetrenere.  Det ble gjennomført hverdagsrehabilitering med ca. 20 deltakere, og det ble samlet mange gode erfaringer. Modellen ble evaluert igjen i juni 2015, og nye justeringer ble foretatt.

 Les rapport her    Brosjyre

Seminar om hverdagsrehabilitering

Spente deltakere fra helse- og omsorgsenheten i Songdalen møtte 10 september 2013 til halv-dags «Kick-off» seminar om hverdagsrehabilitering i Songdalen kommune. Godt fremmøte på begge øktene. Spennende innlegg fra invitert sykepleier, Lillian Lundby fra Klepp kommune og presentasjon av «Songdalenmodellen» av ressursgruppa.

Lillian Lundby, sykepleier og prosjektleder for hverdagsrehabilitering i Klepp kommune delte sine erfaringer med hverdagsrehabilitering i egen kommune. Hun gav tips og ideer som fint kan tas med videre, ikke minst ifht hvordan endre holdninger og skape felles forståelse hos en personalgruppe som har lange lister og travle dager. Ressursgruppe på 4 personer; sykepleier Stine Henriksen og omsorgsasrbeider Bente Uldal fra hjemmetjenesten samt fysioterapeut Monica Hægeland-Nilsen og ergoterapeut Marit Kvamsø har siden januar 2013 arbeidet med planlegging av hverdagsrehabilitering i Songdalen kommune. De har så langt utarbeidet rutiner/felles retningslinjer, laget brosjyre, deltatt på ulike kompetansehevende kurs knyttet til hverdagsrehabilitering. De har også hatt utprøving knyttet til enkeltbrukere. Alt dette for å få en felles plattform og en felles forståelse for hvordan hverdagsrehabilitering kan implementeres i Songdalen kommune.

10. september 2013  ble «Songdalenmodellen» presentert for helse- og omsorgsenheten og det ble samtidig en oppstart på implementering av hverdagsrehabilitering i vår kommune.

Forebyggende hjemmebesøk

Prosjekt et «Friskere liv med forebygging» i regi av Utviklingssenter i Aust- og Vest-Agder. Oppdragsgiver er Helsedirektoratet.

Prosjektperiode: oppstart 2011 – 2013. Forlenget ut 2014 med nye midler fra Helsedirektoratet. Forebyggende hjemmebesøk gikk inn i daglig drift fra 2015.

Deltakende kommuner i Vest Agder: Kristiansand ( enkelte bydeler) og Songdalen.

Hovedmål:

Økt kunnskap om forebyggende arbeid innen eldreomsorgen for å utvikle en metodikk med fokus på forebyggende hjemmebesøk til eldre.

Aktuelt:

Der gjennomføres forebyggende hjembesøk hos alle aktuelle personer som blir 78 år i Songdalen kommune og enkelte bydeler i Kristiansand. Inklusjonskriterier er borgere som ikke tildligere har tjenester fra kommunen.

 Metode ved forebyggende hjemmebesøk:

 • Informasjonsbrev sendes ut i god tid før besøk planlegges.
 • Brev med tidspunkt sendes ut få uker før hjemmebesøk. Personen må selv evnetuelt takke nei til besøk.
 • I hjemmebesøket benyttes et spørreskjema. I tillegg deles det ut/informeres om brosjyrer som kan være nyttige.
 • Personen tilbys en fornyet kontakt om ca 1 år.

Ansvarlig i Songdalen kommune:

Mette B. Nilsen


Publisert: 22.03.2016 10:33
Sist endret: 22.03.2016 10:34