Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Våre satsningsområder

Satsningsområder USHT Songdalen

Aktiv mestring

Hvordan jobber vi med aktiv mestring

Interkommunalt fagnettverk aktiv mestring

Deltakere i fagnettverket

Nettverkssamlinger 2016

31.05.16. Program

Tema: Sykelig overvekt, samhandling sykehus og kommuner.

Innledning om USHT

Sykelig overvekt, Anna Mckenzie Juva


27.09.16. Program

Tema:

1. Hva er viktig for deg? Hvorfor er nettverk/pasientforløpet nyttig? Er dette fagnettverket nyttig?

2. Fagnettverkene Aktiv mestring og Lindrende behandling og omsorg har felles samling med tema:
«Heller dø enn tilbake på kjøret» Rus, Rehabilitering og Smertelindring.

Nettverkssamlinger 2009-2015

2015

26.03.15. Program
Tema: Hverdagsrehabilitering; erfaringsdeling og veien videre.

Hverdagsrehabilitering Kristiansand

Hverdagsrehabilitering utviklingshemming, Flekkefjord

Hverdagsrehabilitering Furst og Høverstad

17.11.15. Program

Tema:

1. Nasjonale føringer for rehabilitering i kommunene. Informasjon om ny veileder til forkrift om rehabilitering/habilitering v. Grete Dagsvik, Kristiansand.

2. Erfaringer med forebyggende hjemmebesøk v. Mette B. Nilsen, Songdalen.

3. Lærings- og mestringstilbud i kommunene- hva skjer?

2014

24.02.14. Program. Referat.

Tema:

1. Helsefremmingsplan v. Grete Dagsvik.

2. Aktiv hverdag v. Torunn Damman Nordby.

3. Balansegruppe v. Monica Hægeland-Nilsen.

04.09.14. Program

Tema: Velferdsteknologi- hva skjer i praksis?

Velferdsteknologi Lister

Velferdsteknologi Kristiansand


10.11.14. Referat

Tema:

1. Informasjon om Utviklingssenteret i Songdalen.

2. Kort status om hverdagsrehabilitering i kommunene

3. Fagnettverkets innhold fremover. Behov for å spisse temaene noe.

4. Informasjon om et nytt e-læringskurs i geriatrisk rehabilitering v/ Ingrid Ramsli, SSHF. E-læringskurset er tilgjengelig flere steder. Blant annet på disse nettstedene:  www.lister.no/ger-rehab www.sshf.no/ger-rehab.

 

2013

Februar og mars (2 kursdager): 
Seminar om Motiverende Intervju som gjør den enkelte i stand til å tilegne seg  metoden og tilhørende kommunikasjonsferdigheter.

Juni:
Erfaringsutveksling knyttet til MI – seminar

26.11.13.

Tema:

1. Hverdagsrehabilitering Songdalen.

2. Hverdagsrehabilitering Kristiansand.

3. COPM visuelt.

2012

Februar:
Erfaringsutveksling knyttet til praktisk presentasjonsteknikk hvor de fleste mente det hadde vært svært nyttig. Innføring i Motiverende Interjuv/ endringsfokusert rådgivning v/Mirjam. Vi fikk en praktisk oppgave( to og to), hvor vi gjennom en samtale skulle prøve å motivere til endring.

September:
« Et friskere liv med forebygging» - Forebyggende hjemmebesøk v/ Berit Westby og Trygve Waldeland. 3-årig prosjekt i regi av Utviklingssenter i Aust/Vest-Agder. Midler fra Helsedirektoratet. Hensikt er å utvikle en metode som kan benyttes ved forebyggende hjemmebesøk.

November:
Workshop om motivasjon som forberedelse til   MI-kurs med P. Nesset. Hva er motivasjon? Hva påvirker motivasjon? Hvordan kan motivasjon bli sterkere? Alle har et lite innlegg fra sitt ståsted.

2011

Februar:
«Livsglede for eldre» som konsept og sertifisering av Livsgledesykehjem fortelles av Hege Lønning, leder av stiftelsen.  Gruppediskusjon tok utgangspunkt i hva konseptet kan tilføre brukerne og hvordan kommunen kan benytte ideer av konseptet i sin hverdag.

April:
”Lyst på livet”, Livscafe – hvor muligheter kan vokse frem. Inspirerende innlegg av Randi Hovda, Reg.LMS og kommunalt LMS i Sandefjpord.

September:
Oppsummering så langt i nettverket og litt tanker om veien videre v/ Mirjam Smedsrød, Reg.LMS se egen PP-presentasjon

November:
Presentasjonsteknikk v/ Arne Martin Larsen – Mediepartner. Tema som ble delt i 2 samlinger. Første del var en innføring i teori knyttet til tema. Oppgave til samling 2 var å lage en innledning til et innlegg/foredrag/undervisning på 2-3 min.

Desember:
Praktisk presentasjonsteknikk hvor vi var inndelt i mindre grupper og skulle fremføre en innleding. Vi blev filmet og fikk i etterkant tilbakemelding fra de andre i gruppen og fra Arne Martin Larsen/mediepartner.

2010

Februar:
Info, av Mette B. Nilsen USH/Songdalen, om opplæringspakke- rehabilitering, for fagarbeidere/hjelpepleiere/assistenter. Utarbeidet av Undervisningssykehjemmet i Songdalen sammen med representanter for 5 kommuner.

Innlegg av Berit Westby, Lindesnes, om Fremtidsverkstedet - ”Plussprosjekt”. Prosjekt i regi av KS med Berit som prosjektleder. Spennende prosjekt som fokuserer på hvordan få mer frivillig arbeid inn i de ulike tjenestene i kommunen slik at den enkelte opplever mer innhold i hverdagen. Spennende gruppediskusjon som tok utgangspunkt i frivillig arbeid.

April:
Tema er brukermedvirkning og erfaringsdeling fra ulike ståsted. To brukere fra Songdalen forteller om sin erfaring med brukermedvirkning i spesialisthelsetjeneste og kommune. I tillegg deler Liv Turid Baldersheim, SSHF-geriatrisk avdeling, Bjørn Vidar Gundersen, Kristiansand kommune og Ingeborg Frankenhuyzen, Søgne kommune sine erfaringer med brukermedvirkning fra sitt ståsted.

September:
Tema er hvordan jobber LMS med brukermedvirking i utvikling og gjennomføring av pasient- og pårørendeopplæring. Signegunn, rådgiver Lærings- og mestringssenteret (LMS) gir en innføring i tema og Anne Brit Wigaard som er brukerrepresentant i arbeidsgruppen som har utviklet pårørendeskolen i demens deler sin erfaring. Gruppediskusjon tok utgangspunkt i brukermedvirkning på ulike nivå.

November:
«Aktiv hver dag», tilbud til skrøpelige eldre i Kristiansand kommune som et forebyggende tiltak. Ragnhild Lauvland, Kristiansand kommune forteller om hvordan dette tilbudet som startet som et prosjekt i 2004 nå er blitt en del av driften. Tilbudet handler om å være fysisk aktiv hver dag og samtidig få en møteplass hvor nye kontakter knyttes. Gruppediskusjon tok utgangspunkt i forebyggende tiltak hos eldre, rekruttering av frivillige, forhindre funksjonsfall og hvordan bruke aktuelt materiale for å synliggjøre effekt av tiltak.

2009

Oktober:
Oppstartmøte hvor den enkelte deltaker sier noe om sin bakgrunn og sine forventninger for deltakelse i nettverket. I tillegg får vi innlegg av Mirjam Smedsrød, leder Regionalt Lærings-og mestringssenter (LMS). Hun sier noe om hva pasient- og pårørendeopplæring er og hvilke teoretiske referanser som ligger bak. Vi ser på film om USH og om Pasient- pårørendeopplæring.

November:
Innlegg av Mirjam Smedsrød, leder for Regionalt lærings- og mestringssenter (LMS), om empatisk kommunikasjon som metode i møte med bruker for å fremme brukermedvirkning og arbeide helsefremmende. Vi fikk også se hvordan en slik samtale foregår på www.helsefilm.no

Lindrende behandling og omsorg

Hvordan jobber vi med lindrende behandling og omsorg

Interkommunalt fagnettverk lindrende behandling og omsorg

Deltakere i fagnettverket

Leder fagnettverk, Kamilla Steinsvåg

Nettverkssamlinger 2016-2017

28.02.17 Program. Referat.

Tema:

1. Når kreft rammer familien, fokus på hjemmetid, ved Linda Hanisch (kreftkoordinator Søgne/Songdalen og Setesdalsregionen)
2. Kasuistikk med diskusjon fra Hægebostad komune.

16.02.16  Referat.

Tema:

ESAS, smertebehandling og kvalmebehandling, ved Maja Hareide Holt og Wenche Tetlie (SFK, Kristiansand)

24.05.16. Referat.

Tema:

1. Dyspnè, ved Maja Hareide Holt (SFK, Kristiansand).  
2. Kasuistikk  med diskusjon fra to kommuner.

27.09.16. Program. Referat.

Tema:

1. Prosjekt "undervisningspakke i grunnleggende palliasjon"., ved Cathrine Humlen Ruud (USHT Kristiansand)
2. "Heller dø enn tilbake på kjøret"- rus, rehabilitering og symptombehandling, ved Jonny Pedersen (tidligere rusmisbruker)

Nettverkssamlinger 2007-2015

2015

04.03.15 Program. Referat.

Tema:

1. Frivillige i lindrende omsorg, ved Frøydis Stubhaug (USHT Aust-Agder)
2. Ruslevennprosjektet, ved Inger Lise Markussen (USHT Vest-Agder, Songdalen)
3. Frivillighetsarbeid i Songdalen kommune, ved Aud Urdal (Frivilligsentralen, Songdalen)

06.05.15 Program. Referat.

Tema:

Eksistensiell og åndelig omsorg, hvem tar vare på min sjel?, ved  Leif Kristian Drangsholt (sykehusprest), Imam og representant fra humantisk forbund.

16.09.15 Program. Referat.

Tema:

1. Komplementær og alternativ behandling med fokus på palliative pasienter, ved Berit Johannessen (UiA).
2. Kasuistikk fra kommunen.

2014

12.03.14  Program. Referat.

Tema:

Kreftkoordinatorer i kommunene (felles presentasjon)
Kristiansand
Søgne og Songdalen
Lindesnesregionen
Lyngdal og Hægebostad
Vennesla og Iveland 

03.09.14 Program. Referat.

Tema:

1. LCP-prosjektet i kommunene i Vest-Agder.
Audnedal
Kristiansand
Kristiansand Valhalla
Kvinesdal
Mandal
Songdalen
Søgne

2. Kasuistikk fra kommunen.

12.11.14 Program. Referat.

Tema:

1. Erfaringer med bruk av refleksjonsgrupper og metode, ved Leni Klakegg (USHT Vest-Agder, Songdalen) og Maja Hareide Holt (SFK).
2. Kasuistikk fra sykehuset.

2013

13.02.13  Program.  Referat.

Tema:

Liverpool Care Pathway- en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende, ved Art Huurnink (Boganes sykehjem, Stavanger).

17.04.13 Program. Referat.   

Tema:

1. Å være pårørende til pasient i livets avslutning i sykehjem, ved Maja Eklund (pårørende).
2. Kasuistikk fra kommunen.

04.09.13. Program. Referat.

Tema:

1. Hvordan kan vi som helsepersonell møte den døende i de eksistensielle spørsmål?, ved Leif Kristian Drangsholt (sykehusprest SSHF Kristiansand).
2. Kasuistikk fra lindrende team, Flekkefjord.

2012

15.02.12. Program. Referat.

Tema:

1. Kartlegging av smerter hos personer med demens, ved Beate Sørensen.
2. Legens kvarter; medikamentell behandling av smerter hos eldre, ved Leif Erik Riddervold.
3. Kasuistikk fra kommunen.

18.04.12. Program. Referat.

Tema:

1. Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling hos alvorlig syke og døende og den forberedende samtalen, ved Pål Friis (geriater, SSHF Kristiansand).
2. Kasuistikk fra kommunen.

05.09.12. Program. Referat.

Tema:

1. Individuell plan, ved Mette Brevigh Nilsen (USHT Vest-Agder, Songdalen).
2. Palliaiv plan, ved Beate Sørensen USHT Vest-Agder, Songdalen).
3. Kasuistikk fra kommunen.

31.10.12. Program. Referat.

Tema:

1. Øyeblikkelig hjelp- situasjoner i palliasjon, ved Solveig Arneberg Aamli (kreftkoordinator Arendal)
2. Kasuistikk fra kommunen.

2011

24.02.11 Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

 

27.04.11. Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

24.08.11 Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

26.10.11 Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

2010

18.01.10. Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

26.04.10. Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

31.08.10. Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

08.11.10. Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

2009

29.10.09. Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

2008

09.01.08.  Referat.

Tema:

Se referat.

25.09.08. Program. Referat.

Tema:

Se program/referat.

2007

09.05.07.  Referat.

Tema:

Se referat.

Demens

Hvordan jobber vi med demens

Interkommunalt fagnettverk demens

Deltakere i fagnettverket

Leder fagnettverk, Inger Lise Markussen

Nettverkssamlinger 2016-2017

26.05.16. Program. Referat.

Tema:

1. Tema etter ønske fra dere deltakere i nettverket.
Utfordringer/gleder/planer. Alle deler og utveksler erfaringer. Runde rundt bordet.

Dette er meldt inn som ønskede temaer:

 • Unngå låste dører på sykehjem – hvilke erfaringer har dere i kommunene?
 • Ernæring – gode erfaringer med systematikk og fokus på kosthold? Informasjon om kostkofferten.

2. Samhandling sykehus – kommune om utredning og oppfølging av pasient og pårørende.

 • Hva skjer i sykehuset – hva skjer i kommunene?
 • Hva er vi i fellesskap gode på – hva er det behov for å utvikle bedre i samhandlingen?

Inviterte gjester: Kari Johnsen, geriatrisk avdeling SSK, Rita von Lessen og Bjørg Sæveland fra geriatrisk avdeling, Flekkefjord.
Siden alderspsykiatrisk avdeling også er representert, har vi mulighet til en god samhandlingsprat.

15.11.16. Program.

Tema:

1. Informasjon og utveksling.

 • Ny versjon av versjon av MMSE og Klokketest
 • Oppfølging av Demensplan 2020 – hva skjer i kommunene? Hva skjer nasjonalt?
 • Annet

2. Seniorrådgiver Heidi M. Vige, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

 • Hennes nye rolle i Vest-Agder
 • Oppfølging av saker jfr. pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A
 • Åpent for dialog

3. Tiltakspakke demens ved demenskoordinator Birgitte Nærdal, Grimstad.

Nettverkssamlinger 2010-2015

2015

19.02.15. Program. Referat.

Tema:

1. Smertekartlegging av personer med alvorlig demenslidelse med kommunikasjonsproblemer.
v/ Beate Sørensen, leder for Utviklingssenteret i Kristiansand.

 • Forekomst av smerte og utfordringer knyttet til kartlegging av smerte hos denne pasientgruppen
 • «Best practice» og bruk av ulike smertekartleggingsverktøy
 • Gruppearbeid – øvelse i bruk av CNPI, Doloplus-2 og MOBID 2
  felles refleksjon om fordeler og ulemper ved de ulike verktøyene.
  Hva skal til for å innarbeide systematisk kartlegging og behandling av smerter hos denne pasientgruppen?

2.Diverse informasjon  v/ Inger Lise

3. Nasjonale føringer – Omsorg 2020. Hovedfokus på dagaktiviteter og på frivillighet.
v/ Ingrid Mydland, Seniorrådgiver i Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Vest-Agder

 • Presentasjon av foreløpige resultater fra Nasjonal kartlegging høsten 2014 på tilbud til personer med demens i kommunene i Vest-Agder.
 • Erfaringsutveksling, informasjon til Ingrid - hva skjer i kommunene, hva er behovet i kommunene,
 • Informasjon om muligheter for tilskudd / prosjektmidler.

22.09.15. Program. Referat.

Tema:

1. Kort info.

 • Forslaget til demensplan 2020 som er på høring nå (høringsfrist 1. september). Oppfølging av personer som har fått diagnose og deres pårørende i perioden før det er behov for hjemmetjenester.
 • Erfaringsutveksling. Ta med case vi kan diskutere, og evt. system dere bruker for oppfølging.
 • Samhandling med alderspsykiatrisk avdeling om oppfølging av brukere og pårørende. Informasjon om deres utprøving av informasjonsmøte for brukere og pårørende på sykehuse

2. Sang og musikk i demensomsorgen. Erfaringsutveksling og informasjon om prosjekt på to sykehjem v/ musikkterapeut Trine Lise Aasheim

 • Aktivitetsvenn-prosjektet i regi av Nasjonalforeningen v/ Johanne Vik Karachristianidou. De som har inngått avtale oppfordres til å dele erfaringer og planer
 • Samtale om hvilke positive ting vi kan lære av og bruke fra Demenslandsbyen i Nederland.

2014

08.04.14. Program. Referat

Tema:

Utfordrende adferd og miljøbehandling.

2013

18.03.13. Program.

Tema:

1. Pasientrettighetslovens kap. 4 A. v/ fagutvikler Sylvia Grundig, Vennesla
Erfaringer, prosedyrer, opplæringsplaner og lignende de har jobbet med siste året.   (Ta gjerne med egne dokumenter om tvang til deling av informasjon.)

2. Tilskudd til dagaktiviteter for personer med demens. v/ Inger Lise.
Deling av erfaringer og ideer.

3.  Div informasjon.

10.09.13. Program. Referat.

Tema:

Demensutredning i kommunen.

2012

15.02.12. Program. Referat.

Tema:

1. Visning av filmen "gylne øyeblikk"

2. Miljøbehandling

25.04.12. Program

Tema:

1. Omvisning i Smart-huset Lyngdal

2. Pasientrettighetsloven

06.11.12. Referat.

 • Tema:

Bevegelse fra hjertet. Visning av aktivitetskort som hører til.

2011

18.01.11. Program.

Tema:

1. Presentasjon av Irene Sandven, demenskoordinator i Kristiansand og av Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste – samarbeid mellom Songdalen og Kristiansand.

2. Nytt mandat for fagnettverket fremover.

13.04.11. Program. Referat.

Tema:

Utredning av demens- håndbok for demensteam.

19.09.11. Referat.

Tema:

1. Metoder for en god demensomsorg v/ Solfrid Rosenvold Lyngroth.

2. Innslag fra kommunene:

 • Innslag fra Hilde Voreland. Vennesla kommune. Kvalitetskommune 2007-2010
 • Informasjon fra Inger Lise Markussen
 • Innslag av Inger Reidun Fosse, Søgne. Demenskoordinator
 • Innslag av Reidunn Bakke, Langenes i Søgne

2010

23.02.10.  Referat.

Tema:

1. Vedr. temaet tvang fra forrige gang; tvang og kap. 4A

2. Tekniske hjelpemidler, teknologiske muligheter - bl.a .GPS

3. Demensteam i kommunene?

4. Nettverksmøter


Habilitering

Hvordan jobber vi med habilitering

Interkomunnalt fagnettverk habilitering

Deltakere i fagnettverket

Leder fagnettverk, Turi Stapnes

Nettverkssamlinger 2016 - 2017

16.03.17. Program

21.04.16. Program. Referat.

Tema:

1. Private bofellesskap (sameie) med kommunal personalbase.

 • Informasjon om prosjekt i Flekkefjord ved Ramona Rosseland.
 • Drift og tjenestetilbud ved Heidi Velund Sirnes. Omvisning.
 • Å eie egen bolig.  Beboer forteller om forskjellen  på å leie og å eie.

 2. Informasjon fra Fylkesmannen

 • Landsomfattende tilsyn høsten 2016
 • Seminar tilsvarende Aust-Agder? Et embete, hva nå?
 • Konferanse sammen med NFU?
 • Søke tilskudd kompetanseheving?  Hvor? Hvordan?

 3. Diverse  informasjon

 • FoU leder Elisabeth-Holen Rabbersvik:  Søknader/prosjekter velferdsteknologi.
 • Mitt livs ABC v/ Turi. Forventet oppstart oktober 2016.
 • Søgne: Info om prosjekt jevn fordeling av helsetjenester knyttet til kommunenes innbyggere.

05.09.16. Program. Referat.

Tema:

Mitt livs ABC; opplæring beregnet for personell som arbeider i tjenestene til barn, unge, voksne og eldre med utviklingshemming.
Prosjektleder Lise Øverland og prosjektmedarbeider Espen Gjerde fra Aldring og helse snakker om innholdet i permene og anbefalt opplegg for å komme i gang med grupper.

Nettverkssamlinger 2015

12.11.15. Program. Referat.

Tema:

1. Bakgrunn og mandat for opprettelse av nettverket.
2. Rosseland bofellesskap, nytt tilbud – nye muligheter v/Margun Øhrn, Helse-og omsorgssjef, Songdalen kommune
3. Overgangen fra hjem til egen bolig for personer med utviklingshemming
- erfaring med bruk av elektronisk samhandlingsløsning for informasjonsutveksling mellom ansatte og pårørende v/ Solveig Onstad og Irèn Westrum


Publisert: 22.03.2016 10:25
Sist endret: 22.03.2016 10:28