Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Flyktning og integrering

Flyktningarbeid i Songdalen kommune

På denne siden finner du informasjon om tilbud og tjenester som er spesielt rettet mot deg som er flyktning, innvandrer eller minoritetspråklig. Dette kommer i tillegg til ordinære tjenester og tilbud.

Flyktningtjenesten 

Flyktningtjenesten holder til i bygget like bak rådhuset i Songdalsvegen 53. Vi er organisert i enhet for kultur og inkludering.

Kontaktinformasjon

Du kan kontakte oss via e-post eller telefon

Ingvild Sangvik
Fagleder
Tlf. 948 01 750 / 38 18 37 11

Ane Lindvig (permisjon i 2018)
Programrådgiver
Tlf. 917 61 277

Jarle Kristiansansen
Miljøarbeider
Tlf. 948 89 488                                                                                                                   

Reidun Mentzer
Flyktningkonsulent 
Tlf. 481 18 467

Ingrid Irarrazabal
Flyktningkonsulent 
Tlf. 913 14 208

Gloria Denise Berglund
Flyktningkonsulent
412 47 797

Bosetting

Kommunestyret vedtar hvor mange flyktninger som skal bosettes årlig etter anmodning fra IMDI.

Flyktningtjenesten har ansvar for å finne bolig, etablere boligen med møbler og ta i mot flyktninger som skal bosettes i kommunen. Vi har også ansvar for å veilede og følge opp bosatte flyktninger i forhold til bolig og introduksjonsprogram.

Alle enheter i kommunen skal bidra til integrering av bosatte flyktninger, og det er en positiv innstilling til å ta imot deltakere i språk- og arbeidspraksis via introduksjonsprogrammet. Dette er viktig for deltakerne både for læring av språk og for integrering. 

Bolig

Flyktningtjenesten har ansvar for å skaffe bolig. Vi disponerer en del kommunale boliger som benyttes til bosetting. Leiekontrakt skrives for en tidsbestemt treårig periode.

De fleste boliger som benyttes leier vi på det private markedet. Ved bosetting skrives husleiekontrakt direkte mellom leietaker og utleier. Og det søkes om depositumsgaranti på NAV.

Kommunen anbefaler alle utleiere å kreve at leietaker tegner innboforsikring. Flyktningtjenesten hjelper med å bestille dette. 

Boligen møbleres etter nøktern standard med nye og brukte møbler.

Boligansvarlig har boveiledning ved bosetting og videre jevnlig oppfølging av bosatte. 

Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

Flyktningtjenesten i Songdalen har ansvar for å tilrettelegge program og å følge opp deltakere i introduksjonsprogrammet.

Mer om introduksjonsprogrammet

Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke flyktningers mulighet for deltakelse i arbeidslivet og deres økonomiske selvstendighet. Det er en forutsetning at deltaker er bosatt i en kommune etter avtale med IMDI, og at deltaker har behov for grunnleggende kvalifisering.

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap og forberedelse til å delta i arbeidslivet. Programmet skal være helårlig og på fulltid og kan vare i inntil to år.

Det skal utarbeides en individuell plan med bakgrunn i deltakers opplæringsbehov.

Deltaker på introduksjonsprogrammet har rett på introduksjonsstønad. På årsbasis utgjør dette to ganger folketrygdens grunnbeløp. Personer under 25 år mottar 2/3 stønad. Stønaden utbetales etterskuddsvis basert på fremmøte.

Målgruppe

 • Nyankommet flyktning mellom 18 og 55 år. Med nyankommet menes at man har vært bosatt i kommunen mindre enn 2 år.

 • Behov for grunnleggende kvalifisering.

 • Innvilget oppholdstillatelse

Søknadsprosessen

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen. Kommunen vurderer om søker har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet etter  introduksjonsloven § 2. 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling av program/stønad
 • vesentlige endringer i planen
 • at programmet stanses
 • godkjennelse av permisjon

Klagen må sendes innen tre uker fra mottak av vedtaket.

Klagen må inneholde hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kommunen/flyktningtjenesten kan hjelpe med klagen.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Birkelid læringssenter

Birkelid læringssenter gir:

 • spesialundervisning til voksne i lokaler på Helsesenteret, Nodeland 
 • norskopplæring for innvandrere i Søgne og Songdalen på Birkelid

Interkommunalt samarbeid:

Vi har et interkommunalt samarbeid om norskopplæring med Søgne kommune. 
Kvalifiseringssenteret i Søgne  kan bistå med rådgiving og veiledning om utdanning for elever fra Songdalen.

Kontaktinformasjon

Wenche Breland  rektor
Tlf. 38 18 37 45 /  905 41 542

Berit Pauline Nevland inspektør
Tlf. 38 18 37 46 /  995 88 646

Besøksadresse:
Norsk og grunnskoleopplæring

Birkenesvegen 62, 4647 Brennåsen

Spesialundervisning
Noden, Songdalsvegen 48, 4645 Nodeland
Tlf: 38 18 34 87

Skolens nettside

Aktuelle lover og lenker

Opplæringslova - Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringaa

Se spesielt § 4A-2 og kapittel 5 om  rett til spesialundervisning på grunnskolens område

Nyinorge.no - Nettstedet hjelper deg  å finne fram til viktig informasjon om det norske samfunnet. På nyinorge.no er det samlet opplysninger fra offentlige etater som kan hjelpe deg i din nye hverdag. Du vil bli kjent med dine rettigheter og plikter, og du vil få praktiske råd og tips.

Grunnskole for voksne - Utdanningsdirektoratets nettside

Fritid og aktivitetstilbud for flyktninger

Flyktningtjenesten og inkluderingskoordinator ønsker å legge til rette for at barn, unge og voksne har en aktiv fritid. 

Barn og unge mellom 8 og 18 år får dekket utgifter til kontingent til en fritidsaktivitet det første bosettingsåret.
Alle introdeltakere får en sykkel, og det arrangeres sykkelkurs for de som trenger det.

Som inkluderingskoordinator samarbeider Kaisa A. K. Hansen med frivillige lag og foreninger. Samarbeidet går mellom annet ut på å lage avtaler med de frivillige, samt ta initiativ til tiltak som skaper lavere terskel for deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Inkluderingskoordinator deltar også i flyktningtjenestens bosettingssamtale og/eller innkalles til spesifikk samtale vedrørende fritidsaktiviteter for barn og unge, og foreldre/foresattes oppfølgingsansvar på dette området.

Per i dag er det opprettet grupper for:

 • fotball
 • volleyball
 • bordtennis
 • foto

Inkluderingskoordinator er også involvert i språkkafeen på biblioteket og svømmekurs i samarbeid med Frivilligsentralen og Røde Kors.

Sentrale samarbeidspartnere er Songdalen Frivilligsentral, Røde Kors, Fokus fotoklubb, Greipstad IL: Fotball og Håndball.

Frivillige

Innbyggerne i kommunen er viktige for integreringsarbeidet. Mange er positive og bidrar. Frivillige er engasjerte i blant annet kafe for kvinner som arrangeres ukentlig på frivilligsentralen, og i språkkafeen på biblioteket. Det frivillige arbeidet er av stor betydning for språkutvikling og integrering for deltakerne. Vi samarbeider med frivillighetssentralen, Røde kors og frivillige lag og foreninger. 

Dersom du ønsker å bidra, ta gjerne kontakt med oss i flyktningtjenesten, med Frivilligsentralen eller Røde Kors

Språktreningskafe

Hver torsdag fra 14.30 – 15.30, er det språktreningskafe i biblioteket.

Alle er velkommen for å snakke norsk med elever fra voksenopplæringen på Birkelid. Vi legger ut bildekort/bøker som gjør det lettere å finne samtaleemner. Du kommer de dagene du kan, du binder deg ikke til noen fast avtale.

Enkel servering hver gang.

Kafeen er et samarbeid mellom biblioteket, Voksenopplæringen på Birkelid og Frivilligsentralen inkludert Røde Kors og Lions Greipstad.

Flyktningehelseteamet

Flyktninghelseteamet er et flerfaglig kommunalt helsetilbud til asylsøkere og innvandrere, familiegjenforente og enslige mindreårige med flyktningbakgrunn som kommer til Songdalen. Teamet skal bidra til å tilrettelegge for helsehjelp til flyktninger, håndtere helsefaglige spørsmål rundt flyktningsituasjonen, gi råd i enkeltsaker samt fungere som en kommunikasjonskanal inn til kommunens øvrige helsetjenester.

Flyktningehelseteamet samarbeider tett med de andre tjenestene i Familiens hus.

Vi tilbyr:

 • Tuberkulosekontroll (lovpålagt)
 • Helseundersøkelse (herunder også psykisk helse)
 • Legeundersøkelse (obligatorisk for barn) / behandling
 • Støttesamtaler for enslige, ektepar og familier

Det bestilles profesjonell tolk til alle konsultasjoner der det er behov. Tilbudet er gratis for hver enkelt pasient. Flyktningehelseteamet videreformidler, etter samtykke, alle medisinske opplysninger til fastlege. Alle som arbeider i Flyktningehelseteamet er utdannet helsepersonell og er underlagt taushetsplikt. Vi legger stor vekt på at våre brukere skal føle seg trygg i sitt første møte med norsk helsevesen.

Flyktningehelseteamet er tilstede på Birkelid læringssenter hver torsdag. Resten av uka holder vi til i Familiens hus.

Kontakt oss

Familiens hus holder til på Rådhuset i Songdalen.
Tlf: 38 18 33 65 / 906 01 345(helsestasjonen)
E-post: familienshus@songdalen.kommune.no 
(vennligst ikke send personsensitive opplysninger på e-post)

Sjekk ut våre Facebook-sider for nyheter fra Familiens hus og vårt fagområde:

www.facebook.com/familienshus

Tolketjeneste

Hvis du har manglende norskkunnskaper, har du krav på tolk i møte med kommunale tjenester. Det er tjenestestedet som bestiller og betaler tolken. Du kan ikke selv bestille tolk.

Tolkingen foregår på telefon, eller ved at tolken møter opp personlig til samtalen.

Tolken har taushetsplikt og skal være kvalifisert.

 IMDI har utarbeidet retningslinjer for bruk av tolk

Gode råd ved bruk av tolk

Aktuelle lover

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).


Publisert: 03.06.2016 10:53
Sist endret: 19.01.2018 09:48
Flyktningtjenesten

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 37 11

Kontaktperson: Ingvild Sangvik

Tittel: Fagleder

Telefon: 948 01 750