Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hjemmetjenester

Hjemmetjenester

Du kan søke om nødvendige helse- og omsorgstjenester hjemme på grunn av sykdom, funksjonshemming og alder. Du kan også søke om å få praktisk bistand til ulike oppgaver i hjemmet (hjemmehjelp). 

Hjemmehjelp

Har du sykdom eller funksjonshemming og har nedsatt evne til praktiske gjøremål, kan du få praktisk bistand i hjemmet. Hjemmehjelp tilbys hver tredje uke. Eksempel på hva du kan få hjelp til:
• Vask av gulv
• Støvsuging, støvtørking, riste matter
• Vask av baderom/toalett
• Skifte sengetøy
• Maskinvask av tøy
• Innvendig vask av vinduer to ganger i året
• Renhold utføres bare i rom som er i daglig bruk

Hjemmesykepleie

Du kan søke om nødvendige helse- og omsorgstjenester hjemme på grunn av sykdom, funksjonshemming og alder. Eksempel på begrunnelse for å motta hjemmesykepleie:

 • Grunnleggende egenomsorg i forhold til ernæring og personlig hygiene.
 • Rehabilitering/habilitering i samarbeid med rehabiliteringsteam.
 • Medisinering, sårbehandling med mer i samarbeid med lege.
 • Psykiatrisk oppfølging, ofte i samarbeid med psykiatrisk sykepleier/Enhet for livsmestring.

Tjenesten er gratis.

Hverdagsrehabilitering

Hva er hverdagsrehabilitering?

 • Tidsavgrenset rehabilitering, hvor opptrening i hverdagslivets gjøremål skjer hjemme hos deg.
 • En tverrfaglig gruppe foretar systematisk kartlegging, og i samarbeid med deg utarbeides det mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.
 • Målene du har satt deg vil være utgangspunkt for rehabiliteringen. Den tverrfaglige gruppen jobber sammen med deg for å nå målene dine. Intensiteten avtar i takt med at du forbedrer din funksjon.

Hvem gir tilbudet? 
Hjemmetjenesten samarbeider her med sykepleier, fysioterapeut og ergoterapeut. Vi ønsker å bidra til at du kan nå dine mål. 

Hva kan du forvente av oss? 
Vi kommer hjem til deg og hjelper deg med å trene på det som er viktig for deg å klare selv i hverdagslivet. For å nå målene jobber vi tett sammen i en avtalt periode. Evaluering av fremgang og justering av mål vil skje underveis.

Hva forventer vi av deg?
Du er villig til å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen.

Hvem passer hverdagsrehabilitering for?

Deg som har hatt et fall i funksjon og har fått problemer med hverdagslige aktiviteter, og som ønsker å trene deg opp til å mestre disse igjen.

Matombringing

Matombringing er et tilbud til eldre og funksjonshemmede som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov. Middag til hjemmeboende kan leveres inntil sju dager i uken. Kapasiteten til kjøkkenet ved Songdalstunet avgjør hvor ofte du kan få innvilget tilbudet, og behovet for tjenesten vurderes individuelt.

Omsorgsbolig

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at du skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er ditt eget hjem. Du betaler husleie/strøm og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende.
Kommunale omsorgsboliger er utleieboliger tilrettelagt fortrinnsvis for eldre personer med ulike typer funksjonssvikt som gjør det vanskelig å mestre hverdagen i egen bolig. I flere av omsorgsboligene er det lagt opp til sosiale aktiviteter og trygghetsskapende tiltak. 

Omsorgslønn

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid.

Kriterier:

 • Du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid.
 • Omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig. 
 • Omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
 • Omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid.

Den enkelte omsorgsyter har ikke automatisk rett på å få omsorgslønn.

Trygghetsalarm

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Alarmen er tilknyttet en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Tilbud for pårørende

Pårørendesenteret.no er en landsdekkende nettside for deg som pårørende, uavhengig av diagnose eller hvor i landet du bor. Her kan du som pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørendes erfaringer. Du kan kontakte Pårørendelinjen via chat, mail eller telefon (90 90 48 48) og få individuell sosialfaglig veiledning. De ansatte du møter har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

PIO - Pårørendesenteret i Oslo er et kompetansesenter for pårørendekunnskap og et støttesenter for pårørende.
Med pårørende menes: foreldre, ektefelle/ partner, venner og kolleger, søsken og barn. Det tilbys råd og veiledning for deg i din rolle som pårørende, og praktisk informasjon om hjelpeapparatet.

Besøksadresse: Songdalsvegen 48, 4645 Nodeland 
Postadresse: Songdalen kommune, Helse og omsorg, Postboks 84, 4685 Nodeland.

Kontaktinformasjon for hjemmetjenesten i Songdalen
 Navn og e-postTelefon
Enhetsleder Oddbjørn Hagen  934 05 431
Nestleder hjemmetjenesten Mirela Serjani 417 73 779
     
Vakttelefoner hjemmetjenesten    
Vakttelefon 1 Nodeland   970 89 225
Vakttelefon 2 Nodeland   958 54 193
Vakttelefon 1 Finsland   916 44 191
Vakttelefon 2 Finsland   916 11 651
Omsorgsbolig Songdalsvegen 56, 1. etg.   476 75 831
Omsorgsbolig Songdalsvegen 56, 2. etg.   476 78 114

Omsorgstjenester - priser

Priser omsorgstjenester

Hjemmetjenester - hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet

Inntekt*Makspris
per måned
 Inntil 2 G (årsinntekt kr 96.883 - 193.766)  
 2-3 G (årsinntekt kr 193.766 - 290.649)  1 109
 3-4 G (årsinntekt kr 280.903 - 374.536) 1 568
 4-5 G (årsinntekt kr 374.537- 468.170) 2 410
 Over 5 G (Inntekt kr 468.171 og over) 3 114
Timepris – uten abonnement          366
* Betalingssatsene er regulert etter grunnbeløp fra folketrygden
Grunnbeløp (G) reguleres av Arbeidsdepartementet, gjeldende fra 1.5. hvert år.
 
  
Egenandel omsorgstjenester Beløp
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold sykehjem (lovhjemlet)        *
Opphold trygghetsplass via hjemmetjenesten  255
Dagopphold sykehjem - statlig reg. satser per dag *
Dagsenter Songdalstunet - per dag 138
Trygghetalarm - egenbetaling  232
   
Diverse priserBeløp 
Vask av klær (per person) 496
Abonnement - full kost  4 805
Abonnement frokost 1 163
Abonnement middag  2 303
Abonnement kvelds 1 163
Middag 96
Ordinær nedvask omsorgsbolig 3 783
Skyss dagopphold under 7 km 35
Skyss dagopphold over 7 km 70

* Følger statens fastsatte priser.

Klagemulighet

Klage på enkeltvedtak

Songdalen kommune ønsker at du som innbygger og bruker av kommunale tjenester skal være fornøyd. Likevel kan det hende at du ønsker å klage på noe. Retten til å gi uttrykk for misnøye er viktig for god dialog og forventningsavklaring mellom kommunen og den som mottar tjenestene.

Klage på enkeltvedtak

Retten til å klage over det som betegnes som enkeltvedtak, er sikret ved lov. Det innebærer at det settes i gang en formell prosess der et overordnet organ vurderer saken på nytt. Forvaltningsloven inneholder regler om dette. Se spesielt kapittel VI.

Når du mottar et vedtak (for eksempel en tillatelse du har søkt om) skal det alltid inneholde:
• opplysninger om retten til å klage
• frist for å sende inn klage
• hvem klagen skal sendes til

Dersom du velger å klage, så sender du den til kommunen ved den aktuelle tjenesten som har skrevet vedtaket. Kommunen vurderer først omgjøring av eget vedtak. Dersom det opprinnelige vedtaket fastholdes er det kommunen som sender klagen til klageinstansen for behandling – for eksempel Fylkesmannen eller kommunens egen klagenemnd.

Du vil som part i saken motta kopi til foreløpig orientering. Når klagen er ferdig behandlet vil du få tilsendt vedtak om dette. Klageinstansens vedtak er endelig.

 

Søknadsskjema

Dette er et elektronisk skjema som kan sendes direkte til oss via internett. Du må logge inn via ID-porten (BankID e.l.).

SØK HELSE- OG OMSORGSTJENESTER ELEKTRONISK   

Skjemaet kan også skrives ut på papir og fylles inn manuelt. Sendes da i post til: Songdalen kommune, Helse og omsorg, Postboks 84, 4685 Nodeland.
Bruk samme adresse for eventuelle vedlegg som sendes i posten.

Vedlagt søknadsskjemaet finner du informasjon om de ulike tjenestene du kan søke på, samt informasjon om IPLOS-registeret.

SØKNADSSKJEMA TIL UTSKRIFT

Du kan søke følgende tjenester via skjemaet
Aktuelle lover og forskrifter

Helsepersonelloven   
Pasient- og brukerrettighetsloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie 
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Verdighetsgarantien


Publisert: 02.03.2016 21:28
Sist endret: 02.03.2016 21:28
Hjemmetjenesten

Besøksadresse:

Songdalsvegen 48
4645 Nodeland

Telefon: 934 05 431

Kontaktperson: Oddbjørn Hagen

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 934 05 431

Kontaktperson: Siren Haugeland

Tittel: Assisterende avdelingsleder

Telefon: 906 26 649