Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Sykehjem

Songdalstunet

SongdalstunetSongdalstunet er kommunens sykehjem og et aktivt møtested for kommunenes eldre. Her finner du:

Kontaktinformasjon for Songdalstunet

Besøksadresse: Songdalsveien 60, 4645 Nodeland
Postadresse: Songdalen kommune, Helse og omsorg, Postboks 84, 4685 Nodeland.

Kontaktpersoner for Songdalstunet 
 Navn og e-postTelefon
Enhetsleder institusjon Åse Rohde Poulsen 458 65 802
Enhetsleder utvikling og forvaltning Mette Brevigh Nilsen

905 43 425

Ekspedisjonen Songdalstunet Maj-Britt Amundsen

38 18 37 50 / 907 69 793

     
Telefon til sykehjemsgruppene    
Langtidsgruppa   38 18 33 55
Korttidsgruppa /rehabilitering   38 18 34 60 / 476 26 416 / 476 26 538 
Bokollektiv "Loftet"   476 25 416 / 476 27 146
     
Kontaktpersoner øvrige tjenester    
Kreftkoordinator Søgne og Songdalen Linda Hanisch 902 18 821 
Demenskoordinator Veronica Svendsen Lohne     909 86 672
Hverdagsrehabilitering Stine S. Henriksen
Monica H. Nilsen
Hilde Greibesland
468 55 042      
38 18 34 89
915 54 878
Synskontakt Ann-Mari Erklev 958 29 322
Hørselskontakt Mirjana Haugland  951 24 227
Songdalstunet kafè/kjøkken Elin Svendsen 38 18 33 71 / 907 50 299

Avdelingsleder dagsenter

 

 

Dagsenteret Irene Stokkeland 38 18 33 89 / 916 31 924
Frisør Jorunn Rosland (timebestilling)   911 99 693
Fotpleier Mia Tønnesen (timebestilling)   38 18 30 20
     

Kontaktpersoner fysioterapi/ergoterapi

   
Fysioterapi til barn Ellen Opsal 38 18 17 32 
Fysioterapi til voksne Monica H. Nilsen
Mirjana Haugland
Trine Larsen
Jon Svenning Knutsen
38 18 34 89
38 18 34 89
38 18 33 72 / 970 01 671
38 18 17 32
Ergoterapi til barn / hjelpemidler Veronica Svendsen Lohne 909 86 672
Ergoterapi til voksne /  hjelpemidler Hilde Greibesland 915 54 878
Utlevering /vedlikehold hjelpemidler Gunnar Solås 951 33 578

Sykehjem

Dersom du har omfattende behov for omsorg og pleie på grunn av alder, skade eller sykdom kan du søke om opphold på sykehjem. Du må ha krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester og ditt hjelpe-/pleiebehov må være så omfattende at det ikke kan ivaretas i hjemmet ditt. Sykehjemsopphold kan gis som flere typer tjenester.

Langtidsopphold

Kriterier for tildeling av langtidsplasser:

  • Personer med kognitiv svikt som er avhengig av tilsyn/trygge rammer og nærhet til hjelp over døgnet.
  • Personer med omfattende behov for hjelp og tilsyn grunnet somatiske sykdommer og funksjonssvikt og som ikke evner å tilkalle hjelp.
  • Eldre svært utrygge og engstelige personer med generalisert angst eller andre psykiske lidelser som bidrar til at de kan ikke være alene uten å få svært forringet livskvalitet.

Korttidsopphold

For å vurdere korttidsopphold må det være uhensiktsmessig, umulig eller uønsket å tilrettelegge forholdene i hjemmet ditt.

Kriterier for tildeling av korttidsplasser
  • Akutt funksjonsfall i hjemmet. Behov for tilsyn og hjelp over døgnet i større omfang enn det hjemmesykepleien kan ivareta.
  • Behov for et korttidsopphold for å gjenvinne funksjoner/vedlikeholde funksjoner. Utsette behov for langtidsplass på sykehjem og forebygge sykehusinnleggelser.
  • Kartlegge behov for omsorgstjenester/langtidsplass på sykehjem/omsorgsbolig. Bestillingen fra saksbehandler må være klar, spesielt i forhold til hvorfor kartlegging må foregå i institusjon.
  • Pasienter som skrives ut fra sykehus med behov for døgntjeneste over en periode/forebygge reinnleggelse/terminalpleie. Kartlegging av videre behov for nye eller endrende omsorgstjenester og eventuelt behov for hjelpemidler.
  • Ferieopphold. Der hvor bruker ikke kan ivaretas med hjemmetjenester i den perioden pårørende er bortreist, og pårørende i stor grad ivaretar bruker i det daglige.
  • Faste rulleringsopphold. For å avlaste/gi pusterom for pårørende, forhindre og utsette behov for langtidsplass på sykehjem. Opprettholde funksjon, forebygge reinnleggelser av brukere med kroniske lidelser. Dersom bruker har faste rulleringsopphold må pårørende tilstrebe å legge sine ferier og reiser i den perioden bruker er på sykehjem. 

Frisør og fotpleie

Du kan bestille time hos frisør eller fotpleier når du er på Songdalstunet. Du kan ringe selv eller spørre personalet om hjelp med timebestilling. Se kontaktinformasjon for frisør og fotpleier over.

Tilbud for pårørende

Pårørendesenteret.no er en ny landsdekkende nettside for deg som pårørende, uavhengig av diagnose eller hvor i landet du bor. Her kan du som pårørende finne kunnskap, tips og råd og lese om andre pårørendes erfaringer. Du kan kontakte Pårørendelinjen via chat, mail eller telefon (90 90 48 48) og få individuell sosialfaglig veiledning. De ansatte du møter har taushetsplikt og tilbudet er gratis.

PIO - Pårørendesenteret i Oslo er et kompetansesenter for pårørendekunnskap og et støttesenter for pårørende.
Med pårørende menes: foreldre, ektefelle/ partner, venner og kolleger, søsken og barn. Det tilbys råd og veiledning for deg i din rolle som pårørende, og praktisk informasjon om hjelpeapparatet.

Omsorgstjenester - priser

Priser omsorgstjenester

Hjemmetjenester - hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet

Inntekt*Makspris
per måned
 Inntil 2 G (årsinntekt kr 96.883 - 193.766)  
 2-3 G (årsinntekt kr 193.766 - 290.649)  1 109
 3-4 G (årsinntekt kr 280.903 - 374.536) 1 568
 4-5 G (årsinntekt kr 374.537- 468.170) 2 410
 Over 5 G (Inntekt kr 468.171 og over) 3 114
Timepris – uten abonnement          366
* Betalingssatsene er regulert etter grunnbeløp fra folketrygden
Grunnbeløp (G) reguleres av Arbeidsdepartementet, gjeldende fra 1.5. hvert år.
 
  
Egenandel omsorgstjenester Beløp
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold sykehjem (lovhjemlet)        *
Opphold trygghetsplass via hjemmetjenesten  255
Dagopphold sykehjem - statlig reg. satser per dag *
Dagsenter Songdalstunet - per dag 138
Trygghetalarm - egenbetaling  232
   
Diverse priserBeløp 
Vask av klær (per person) 496
Abonnement - full kost  4 805
Abonnement frokost 1 163
Abonnement middag  2 303
Abonnement kvelds 1 163
Middag 96
Ordinær nedvask omsorgsbolig 3 783
Skyss dagopphold under 7 km 35
Skyss dagopphold over 7 km 70

* Følger statens fastsatte priser.

Klagemulighet

Klage på enkeltvedtak

Songdalen kommune ønsker at du som innbygger og bruker av kommunale tjenester skal være fornøyd. Likevel kan det hende at du ønsker å klage på noe. Retten til å gi uttrykk for misnøye er viktig for god dialog og forventningsavklaring mellom kommunen og den som mottar tjenestene.

Klage på enkeltvedtak

Retten til å klage over det som betegnes som enkeltvedtak, er sikret ved lov. Det innebærer at det settes i gang en formell prosess der et overordnet organ vurderer saken på nytt. Forvaltningsloven inneholder regler om dette. Se spesielt kapittel VI.

Når du mottar et vedtak (for eksempel en tillatelse du har søkt om) skal det alltid inneholde:
• opplysninger om retten til å klage
• frist for å sende inn klage
• hvem klagen skal sendes til

Dersom du velger å klage, så sender du den til kommunen ved den aktuelle tjenesten som har skrevet vedtaket. Kommunen vurderer først omgjøring av eget vedtak. Dersom det opprinnelige vedtaket fastholdes er det kommunen som sender klagen til klageinstansen for behandling – for eksempel Fylkesmannen eller kommunens egen klagenemnd.

Du vil som part i saken motta kopi til foreløpig orientering. Når klagen er ferdig behandlet vil du få tilsendt vedtak om dette. Klageinstansens vedtak er endelig.


Publisert: 07.06.2016 22:44
Sist endret: 07.06.2016 22:56
Songdalstunet

Besøksadresse:

Songdalsvegen 60
4645 Nodeland

Posadresse:

Postbks 84
4685 Nodeland