Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Organisering av fag og utvikling

Satelittkommune for USHT Vest-Agder

Helsedirektoratet har opprettet utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesten i alle fylker.

Tidligere var det et senter for sykehjem og et senter for hjemmetjenester i hvert fylke. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall sentre til 20. I tillegg til ett senter i hvert fylke er det ett utviklingssenter for den samiske befolkningen i Finnmark. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. 

Fra 01.01.17 er Kristiansand kommune vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder. Songdalen kommune er satelittkommune og handler på oppdrag fra Kristiansand kommune.

Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede omsorgstjenester. Det er et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren.

Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke. De skal også bidra til at brukere og pårørende er aktivt med i disse prosessene.

Det skal utarbeides et samfunnsoppdrag for utviklingssentrene som vil sette rammene for arbeidet. Dette lanseres våren 2017.

Informasjon om prosjekt og utviklingsarbeid som pågår ved de andre utviklingssentrene i landet finnes på den nasjonale siden for USHT.

Samarbeidsavtale for vertskommune og satelittkommune USHT finner du her.

Organisering Songdalen

Satelittfunksjonen til USHT Vest-Agder er organisert under Helse- og omsorgsenheten i Songdalen kommune. I Songdalen består de ansatte av Forskning-og utviklingsleder, fagutviklere, og prosjektledere med engasjement tilknyttet ulike prosjekter. 

Kristiansand er fra 01.01.17 vertskommune for USHT Vest-Agder, med Songdalen som satelittkommune. Det er nært samarbeid mellom disse, i tillegg til samarbeid  med USHT i Aust-Agder, Grimstad  , alle kommunene i Vest-Agder, Universitetet i Agder (UiA), Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, Sørlandet Sykehus HF og Senter for omsorgsforskning.

Lenker til samarbeidspartnere USHT Kristiansand, USHT Grimstad, Universitetet i Agder, Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder, Sørlandet sykehus HF, Senter for omsorgsforskning.

Vår pådriverrolle

Fag- og tjenesteutvikling

Som del av utviklingssenteret skal vi være pådriver for kunnskap og kvalitet. Vi forplikter oss også til erfarings- og kunnskapsdeling på tvers av kommunegrensene.

Utviklingsarbeid kan defineres som systematisk virksomhet rettet mot å utvikle eller videreutvikle modeller, prosesser og systemer med den hensikt å forbedre tjenestene. Med modeller menes beskrivelser og fremstillinger av innhold i og organiseringen av tjenestene inkludert lokale retningslinjer, prosedyrer, sjekklister osv.

Helsedirektoratet oppfordrer Utviklingssentrene  til å:

  • Gjennomføre og være pådriver for utviklingsprosjekter innenfor lokale og nasjonale satsingsområder i samarbeid med aktuelle aktører.
  • Sikre kunnskapsnivået på prosjektene og alltid søke etter relevant informasjon ved oppstart av nye prosjekter. 
  • Dokumentere prosjekter, erfaringer, resultater og modeller.
  • Formidle og spre prosjekter, erfaringer, resultater og modeller.

Forskning

I overordnet strategidokumentoppfordres Utviklingssentrenen til å legge til rette for utvikling og bidra til forskning gjennom å:

  • Etablere samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer og stimulere til samarbeidsprosjekter på tvers av institusjoner og fagområder
  • Arbeide for at forskning i kommunen har den nødvendige materielle tilrettelegging.
  • Tilrettelegge arbeidsmessig og bidra til gjennomføring av mastergrads- doktorgrads- og andre forskningsprosjekter
  • Bidra til at anerkjente forskningsresultater gjøres kjent, diskuteres og tas i bruk.
  • Være pådriver for å implementere forskning som del av naturlig praksis.

Praksistilbud

Langsiktig utvikling i sykehjem og hjemmetjenester forutsetter at tjenesten tilbyr elever, lærlinger og studenter et oppdatert praksistilbud. Utviklingssentrene er forpliktet til gjensidig samarbeid med universitet/høgskoler, videregående skoler og fagskoler med helse- og sosialfag.

I Songdalen har vi elever fra videregående skoler og fagskoler med helse- og sosialfag. Fra universitet/høgskole har vi studenter fra bachelorutdanning innen sykepleier, vernepleie-, ergoterapi, musikk og ernæring. På masternivå har vi studenter fra ulike fakultet ved universiteter og høgskoler.

Her finner du praksisdokumenter for Bachelor sykepleie ved Universitetet i Agder.

Her finner du skjema til utfylling for egenerklæring i forhold til Tuberkulose og MRSA. Skjemaet skal fylles ut før du skal ut i praksis ved institusjonen i Songdalen kommune MRSA/Tuberkulose-skjema

Kompetanseutvikling

Utviklingssentrene har en pådriverrolle for kompetanseutvikling hos ansatte i sykehjem og hjemmetjeneste.

Alle sykehjem og hjemmetjenester plikter å sørge for at medarbeiderne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter til å utføre oppgavene sine. Det forutsetter kartlegging av kompetansebehov og rekruttering av personell med nødvendig kompetanse samt å sørge for tilstrekkelig opplæring og etterutdanning. Dette gjelder alle ansatte, også støttekontakter, avlastere, assistenter og vikarer. Kompetanseutviklingen bør sees i lys av brukernes behov for faglært assistanse. Utviklingssentrene oppfordres til å:

• Prøve ut og dokumentere kompetanseutviklingstiltak i pleie-og omsorgstjenesten som kurs, tverrfaglig gruppeveiledning relatert til klinisk praksis, etter-og videreutdanning og mentorordninger. Modeller bør inneholde beskrivelse av overordnede planer, metoder for internundervisning, opplæringsplaner, implementering og metodeverktøy.

• Utvikle tverrprofesjonelle modeller for kompetanseutvikling på områder som krever tverrprofesjonell tilnærming, for eksempel miljø-og medikamenttiltak i demensomsorgen, lindrende behandling, rehabilitering etter skade eller sykdom, intravenøs antibiotikabehandling, rusomsorg osv. Kommuneoverlegen og sykehjemslegen bør ha sentrale posisjoner i kompetanseutvikling på disse områdene.

Førende dokumenter og stortingsmeldinger

Overordnet strategiplan 2011-2015

Strategiplan Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vest-Agder 2016

Virksomhetsplan Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vest-Agder 2016

Årsrapport Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Vest-Agder 2015

Stortingsmelding nr. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

Stortingsmelding nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen

Stortingsmelding nr. 26 (20014-2005) Fremtidens primærhelsetjeneste- nærhet og helhet


Publisert: 20.10.2016 13:33
Sist endret: 20.10.2016 13:34