Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Hva koster det?

Samlet oversikt over priser og gebyrer.

Barnehage - priser

Songdalen kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

Ordinær pris (makspris) for opphold i barnehagen. 
Pris for opphold i barnehagene
DagerPris
2 dager kr 1 216
3 dager kr 1 824
4 dager kr 2 432
5 dager kr 3 040

Søskenmoderasjon

Ved flere barn i barnehage gis følgende søskenmoderasjon:

 • Barn nr. 2: 30 %
 • Barn nr. 3 eller flere: 50 %

Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager.

Biblioteket - priser

Lån av bøker, filmer, bruk av pc med mer er gratis på biblioteket.

For purringer på lån og erstatninger betales følgende:
Purring og erstatning
ProduktPris i kroner
Erstatning bok, voksen 324
Erstatning bok, barn 216
Erstatning film 108
Erstatning lånekort 20
Purring bøker, voksne
Barn gratis t.o.m. 7. klasse
25
Purring film 5 kroner per dag, maks 25 kroner

 

Kulturskolen – priser 2019

Prisen justeres hvert kalenderår. Elevene binder seg til å betale for hele skoleåret.

Regning for høstsemester blir sendt ut i september/oktober og justert regning for vårsemesteret i begynnelsen av februar/mars.

Elevkontingent per halvår: kr 1 269

Instrumentleie per halvår: kr 453

50 % moderasjon i elevkontingent for aktivitet nummer to.

Søskenmoderasjon

Det gis søskenmoderasjon etter følgende modell: Én elev betaler 100 %, to elever 150 %, tre elever 175 %, fire elever eller flere 200 %.
Det gis ikke søskenmoderasjon for flere enn ett tilbud.

Omsorgstjenester - priser

Priser omsorgstjenester

Hjemmetjenester - hjemmehjelp / praktisk bistand i hjemmet

Inntekt*Makspris
per måned
 Inntil 2 G (årsinntekt kr 96.883 - 193.766)  
 2-3 G (årsinntekt kr 193.766 - 290.649)  1 109
 3-4 G (årsinntekt kr 280.903 - 374.536) 1 568
 4-5 G (årsinntekt kr 374.537- 468.170) 2 410
 Over 5 G (Inntekt kr 468.171 og over) 3 114
Timepris – uten abonnement          366
* Betalingssatsene er regulert etter grunnbeløp fra folketrygden
Grunnbeløp (G) reguleres av Arbeidsdepartementet, gjeldende fra 1.5. hvert år.
 
  
Egenandel omsorgstjenester Beløp
Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold sykehjem (lovhjemlet)        *
Opphold trygghetsplass via hjemmetjenesten  255
Dagopphold sykehjem - statlig reg. satser per dag *
Dagsenter Songdalstunet - per dag 138
Trygghetalarm - egenbetaling  232
   
Diverse priserBeløp 
Vask av klær (per person) 496
Abonnement - full kost  4 805
Abonnement frokost 1 163
Abonnement middag  2 303
Abonnement kvelds 1 163
Middag 96
Ordinær nedvask omsorgsbolig 3 783
Skyss dagopphold under 7 km 35
Skyss dagopphold over 7 km 70

* Følger statens fastsatte priser.

 Skjenkebevilling - pris

Prisen for skjenkebevilling for enkeltanledning eller ambulerende er kr 370.

Utleie kommunale bygg - priser

Lag og foreninger som er registrert i vårt lag og foreningsregister og tilhørende i Songdalen, har gratis leie. For andre gjelder følgende priser:

Idrettshaller

Finslandshallen og Nodelandshallen
Tidsrom/arrangementPris i kroner
Per time    352
Per dag 2 340
Per dag: Utenbygds leie, messer, turneringer og annet. 2 925

Skoler

Finsland skole
LokaleTidsromPris i kroner
Rom per time 145
Rom per dag 586
Kjøkken per time 261
Kjøkken per dag 939

 

Rosseland skole
LokaleTidsromPris i kroner
Gymsal per time 232

 

Tunballen skole
LokaleTidsromPris i kroner
Foajeen per dag    938
Foaje med tilgang til kjøkkenet per dag 1 173
Gymsal per time    232
Kjøkken med tilgang komfyrer per dag    939
Kjøkken per time    257
Personalrom per dag    586
Andre rom per dag    586
Rom per time    144

 

Songdalen ungdomsskole
LokaleTidsromPris i kroner
Rom per time 145
Rom per dag 586
Kjøkken per time 261
Kjøkken per dag 939

Enkelt utleie av Finslandshallen, Nodelandshallen, Tunballen skole og Rosseland skole gjøres via skolene. Ta kontakt med den enkelte skole.

Rådhuset

Songdalen rådhus *
LokaleTidsromPris
Meanderen (kantina) per dag 2 000

Grendehus

Grendehus til utleie
LokaleTidsromPris
Brandsvoll herredshus * per dag 621

Tunballen grendehus/gymsal *
med kjøkken

per dag 527

 * Songdalen rådhus, Brandsvoll herredshus og Tunballen grendehus/gymsal leies ut via servicetorget, ta kontakt på tlf. 38 18 33 33.

 • Lokalene vil på konfirmasjonsdager tidligst kunne bookes ett år i forveien. Når det er flere søkere til samme lokale på samme dag, foretar vi en loddtrekning. Loddtrekningen skjer tre virkedager etter ønsket dato ett år i forveien.
 • Merk at dag regnes fra kl. 10.00 om morgenen til kl. 03.00 om natten som veiledende tidspunkt (gjelder utenom ordinær åpningstid). Ønskes tilgang utenom disse tidspunktene må det avtales spesielt.  

Tekniske tjenester - priser

Gebyr for saksbehandling og kontroll

Priser  2019
Bygge- og gravearbeider i forurenset grunnBeløp
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan, inkludert tilsyn og kontroll kr 2 500
Gebyrregulativ

Fastsatt av kommunestyret 13.12.18 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a, jf. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12.

§ 1 Formål

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll ved opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, jf. Forurensningsforskriften kapittel 2.

§ 2 Definisjoner

a)    Gebyrpliktig: gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som har ansvaret for å sende inn tiltaksplan (tiltakshaver)

b)    Tiltakshaver: Den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav

c)    Forurenset grunn: Grunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for mest følsom arealbruk, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse

d)    Terrenginngrep: Graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak.

§ 3 Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved innsending av tiltaksplan. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til tiltaksplanen skal fremskaffes og bekostes av tiltakshaver. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4 Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når tiltaksplan er mottatt, med forfall etter 30 dager.

§ 5 Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt e. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6 Klage

Enkeltvedtak etter § 5 om å frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. Forvaltningsloven § 28 annet ledd. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 01.01.2019

Byggesaker - Gebyrregulativ 2019

Byggetiltak du kan søke om selv

Saksbehandlingsgebyret er på 6 000 kroner på byggetiltak du kan søke om selv. Gebyret inkluderer behandling av søknad om ferdigattest.

Dispensasjon

Søker du om dispensasjon fra lover, planer eller bestemmelser, koster dette 15 000 kroner.

Tillegg for to-trinnssøknader

For behandling av to-trinnsøknader kommer et tillegg på 30 % på opplistete priser.

Hele gebyrregulativet

Tiltak etter PBL § 20-4, med unntak av opprettelse av grunneiendom
BeskrivelseGebyr
Tiltak etter § 20-4 6 000
Rehabilitering av pipe 1 500
Riving 2 500
Tiltak etter § 20-1, bolig/fritidsbolig
A. Bolig/fritidsboligGebyr
A. Bygg med en boenhet 20 000
B. Tillegg per boenhet 10 000
C. Til- og påbygg/ombygging, bruksendring, annet 8 000
D. Riving 6 000
 Tiltak etter § 20-1, andre bygg
B. Alle andre bygg, til- og påbygg, ombygging, bruksendring: Areal (BRA) Gebyr 
 F. 0 - 50 m² 11 000
 G. 51 - 100 m²  17 000
 H. 101 - 200 m²  27 000
 J. 201 - 400 m³  48 000
 K. 401 - 600 m²  58 000
 L. 601 - 1.000 m²  63 000
 M. 1.001 m² og større  68 000
For behandling av søknad om parkeringskjeller, drivhus og plasthaller.  50 % av satsene ovenfor.
For behandlig av søknad om bruksendring.

 50 % av satsene ovenfor.

Tiltak etter § 20-1 m, opprettelse av ny grunneiendom etc.
Tiltak etter § 20-1 mGebyr
A. Fradeling av byggetomt, uregulert per tomt 12 000
B. Fradeling av byggetomt, regulert per tomt 6 000
C. Øvrige delingssaker, tilleggsareal, grensejusteringer med mer 6 000
Gebyr for ev. behandling etter matrikkellova kommer i tillegg  
Gebyrer for arbeider som ikke arealberegnes
BeskrivelseGebyr
A Etter PBL § 20-1 8 000
B Ferdigattest for byggesaker eldre enn 6 år eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse 3 000
C Behandlingsgebyr for igangsettelse 6 000
D Endring av tillatelse 6 000
E Godkjennelse av plassering etter PBL 29-4 2 000
F Midlertidig brukstillatelse 3 000
Ekstern bistand, jf. PBL. §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vvurdering av søknad og til nødvendige kontroller. Dette skal i hvert tilfelle avtales med tiltakshaver og utføres for hans regning kfr. medgått tid jf. Plan- og bygningslovens § 25-2 andre ledd.  
Godkjenning av selvbygger
Gebyrer beregnes for hvert tiltak det søkes omGebyr
A For godkjenning uten at formalkrav er oppfylt og selvbygger 3 000

50 % av fullt behandlingsgebyr, avhengig av sakstype.

Dispensasjoner
Tilleggsgebyr for hvert forhold som krever dispensasjonGebyr
Dispensasjonssøknad til politisk behandling 15 000
Dispensasjonssøknad som sendes på høring til statlig eller regional myndighet, eller dispensasjon fra plankrav 15 000
Øvrige dispensasjoner 7 000

Kjøp av eiendomsinformasjon

Hos Infoland kan du kjøpe opplysninger om eiendom,  kart, plan, vei og foto.

KJØP EIENDOMSINFORMASJON

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg - gebyrsats 2019
Årsgebyr for feiing og tilsyn av fyringsanleggBeløp
Per boenhet som har pipe 212,50

Kristiansand Brann- og redning (KBR) skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år. Hvor ofte det skal feies, avhenger av boligens oppvarmingssystem, sotmengde mv. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.

Nytt fra 2019: Gebyret skal også betales for fritidseiendommer som har pipe.

Kjøp av kartdata -  digitale kart (vektorformat)

KJØP AV KART

Pris i henhold til Geovekst - priskalkulator hos Kartverket

Prisen er regulert gjennom inngåtte avtaler med Geovekst-samarbeidet. Her gjelder kartverks priskalkulator for kartleveranser. Forsendelseskostnader kommer i tillegg.

Når kunden kjøper data erverver han disposisjonsrett til produktet.  Dersom kunden ønsker rettigheter utover det som omfattes av disposisjonsretten, må han kjøpe markedsrett til produktet. Ved utsnitt ved kartkopiering reduseres avgiften tilsvarende del av utsnittet for helt kartblad.

Gebyrer 2019 for saker etter konsesjon- og jordlov
Gebyrer for saker etter konsesjon og jordlov
BeskrivelseGebyr
Konsesjonssøknad 5 000
Delingssaker etter jordloven

2 000

Gebyr for behandling av saker i medhold av Matrikkelloven

GEBYRREGULATIV  (ekstern side)

Det er inngått samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommune om oppmålingstjeneste og seksjonering. All oppmåling etter matrikkellova og seksjonering etter eierseksjonsloven utføres av Søgne kommune.

Regning for utført tjeneste vil bli sendt ut fra Søgne kommune.

Meglerforespørsler

Meglerforespørsler i forbindelse med eiendomsoverdragelser.

Foretak henvises til Infolandtjenesten og satsene finnes på Infoland

Plansaker - gebyrforskrift 2019

Forskriften gjelder saker som omfattes av PBL kap. 12.
Gebyret er delt inn i gebyr for oppstartsmøte, behandlingsgebyr og arealgebyr.

For avholdelse av formelt oppstartsmøte betales gebyr på kr. 20.000.
Gebyret sendes ut når regulant anmoder om oppstartsmøte.

 

Behandlingsgebyr
BeskrivelseGebyr
For behandling av forslag til detaljregulering betales et behandlingsgebyr. 120.000
For behandling av forslag til detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning betales dobbelt behandlingsgebyr. 240.000
For saker der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål betales 25 % av behandlingsgebyret, jf. PBL § 12-8. 30.000
For mindre reguleringsendringer betales 25 % av behandlingsgebyret. 30.000
For vesentlige reguleringsendring betales fullt behandlingsgebyr. 120.000

 

Arealgebyr
Beskrivelse Gebyr 
Det beregnes 16 kroner per kvadratmeter bruksareal (jf. NS 3940) som planforslaget hjemler.
For mindre reguleringsendringer tas ikke arealgebyr.
 16,00
§ 5 Betalingstidspunkt

Gebyret skal være betalt før en plansak legges ut til høring/offentlig ettersyn

Kommunen kan i særlige tilfeller redusere gebyret.
Hvor kommunen selv avgjør at en privat plansak skal utvides, kan arealgebyret for utvidelsen reduseres.

Ileggelse av gebyr etter forskriften er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.
Kommunens avgjøelse etter § 6 kan påklages til Fylkesmannen.

Saksbehandling og kontroll av påslippssøknader - gebyrsatser 2019

SakstypeSøknad om påslippEndringstillatelse
Søknad om påslipp (Forurensningsforskriften §§ 15 A-4 og 15-4) 3 400 680

Renovasjonsgebyrer

Seksjonering - gebyr

Prisen på tjenesten finner du på Søgne kommunens hjemmeside.

Regning for utført tjeneste vil bli sendt ut fra Søgne kommune.

Pris for slamtømming av private avløpsanlegg

Alle eiendommer med innlagt vann og som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, skal ha godkjent utslipp til privat avløpsanlegg. For dette betales det et årlig abonnementsgebyr.
I tillegg kommer et tømmegebyr utfra type og størrelse på anlegget.

Gebyrsatser 2019 for slamtømming
BeskrivelseEnhetPris
Abonnementsgebyr per abonnent 537,50
Tømming av slamavskiller og minirenseanlegg per m³ (min. 3) 612,50
Tømming av tett avløpstank per m³ 287,50
Fremmøtegebyr (bomtur) per oppmøte 1 015,00
Tilleggsgebyr, for tømminger utført utenfor oppsatt tømmedag per time 1 306,24
Krisetømming, utrykningstid innen 3 timer per oppmøte 3 433,75

Pris for stenging av offentlig vannledning 2019

BeskrivelseEnhetPris
Stenging av offentlige ledninger jf. sanitærforskriften, administrative bestemmelser § 8, dagtid, minimumspris per stenging 2 975,00
Stenging av offentlige ledninger, timepris, inkl. andre arbeider utført på dagtid per time 850,00
Stenging av offentlige ledninger, utenom normalarbeidstid % tillegg etter tariff  
Stenging av offentlige ledninger, kjøregodtgjørelse Statens satser  

Mindre avløpsanlegg - gebyrsatser for saksbehandling og kontroll 2019

Gebyr for søknad eller endring av utslippstillatelse
Type avløpsanleggSøknadEndring
Anlegg under 15 PE 3 400,00 680,00
Anlegg mellom 15 og 100 PE 6 800,00 1 360,00
Anlegg mellom 100 og 500 PE 10 200,00 2 040,00
Anlegg over 500 PE 13 600,00 2 720,00

Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg: Kr. 625,00 inkl. mva.

Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse fra 01.01.2019 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a, jf. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4

§ 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1 000 personenheter (PE). Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling av mindre avløpsanlegg.

§ 2 Definisjoner Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse eller søker om omgjøring av utslippstillatelse. Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1 000 personenheter (PE). Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 3 Saksbehandlingsgebyr Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

 • søknad om utslippstillatelse
 • endring/omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått betales halvt saksbehandlingsgebyr. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Der en søknad gjelder flere avløp av samme størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, kreves det halvt gebyr per avløp fra og med nr. 2 avløpsanlegg. Der en søknad gjelder flere avløp av ulik størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, kreves det fullt gebyr for det avløpet som gir størst gebyr og halvt gebyr i forhold til klassen per avløp fra og med nr. 2 avløpsanlegg. Større endring/omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

§ 4 Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om utslippstillatelse fører til godkjenning eller nytt avslag skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt skal det betales fullt gebyr).

§ 5 Innbetaling av gebyrer Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse/søknad om endring av utslippstillatelse er mottatt, med forfall etter 30 dager.

§ 6 Innkreving av gebyrer Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt e. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7 Klage Enkeltvedtak etter § 6 om å frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 01.01.19.

Gebyr for tømming og tilsyn med private avløpsanlegg

Pris for slamtømming av private avløpsanlegg

Alle eiendommer med innlagt vann og som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, skal ha godkjent utslipp til privat avløpsanlegg. For dette betales det et årlig abonnementsgebyr.
I tillegg kommer et tømmegebyr utfra type og størrelse på anlegget.

Gebyrsatser 2019 for slamtømming
BeskrivelseEnhetPris
Abonnementsgebyr per abonnent 537,50
Tømming av slamavskiller og minirenseanlegg per m³ (min. 3) 612,50
Tømming av tett avløpstank per m³ 287,50
Fremmøtegebyr (bomtur) per oppmøte 1 015,00
Tilleggsgebyr, for tømminger utført utenfor oppsatt tømmedag per time 1 306,24
Krisetømming, utrykningstid innen 3 timer per oppmøte 3 433,75

Tinglysnings- og rettsgebyr

Tinglysnings- og rettsgebyr 2019
BeskrivelseGebyr
Tinglysningsgebyr 525,00
Rettsgebyr 1 150,00

Gebyr endres i trå med vedtak fra tinglysningsmyndighet.

Vann- og avløpsgebyrer - gebyrsatser 2019

Årsgebyr for vann

Årsgebyr for vann

GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1 556,25
Forbruksgebyr per m³ 15,33
Årsgebyr for avløp
GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 2 575
Forbruksgebyr per m³ 24,06
 Vannmålergebyr

Vannmålergebyr

BeskrivelseEnhetGebyr
Til om med 20 mm (3/4") per måler 437,50
21 til 40 mm (1,5") per måler 8750,00
Over 41 mm per måler 1 312,50
Over 41 mm, kombinasjonsmåler per måler 2 187,50
Tilleggsgebyr for ikke montert vannmåler per måned 172,50
Avlesningsgebyr/sjekk av vannmåler per oppmøte 1 312,50
 Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr

GebyrtypeEnhetGebyr
Vann per abonnent 2 500
Avløp per abonnent 2 500
Anleggstilskudd

Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til offentlig vann eller avløp er kr. 90 000.
Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til både offentlig vann og avløp er kr. 120 000.

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner 

 GebyrtypeEnhet Gebyr 
 Gebyr for brudd på vanningsrestriksjon  per gang  1 337,50
Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en fire års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste fire årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og og avløpsanlegg av 16.03.12 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

1 Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

2 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløptjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

 • abonnementsgebyr
 • forbruksgebyr

Samlede abonnementsgebyr for kommunale vann- og avløptjenester skal i størst mulig utstrekning dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyr.

Forbruksgebyr beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk.

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpmengde regnes lik vannmengde.

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.
Abonnenter som ikke har installert vannmåler betaler et stipulert forbruk på 200 m³ per bruksenhet.

3 Årlig vannmålergebyr

Kommunen eier vannmåleren og abonnentene betaler alle kostnader knyttet til vedlikehold og bytting av måleren med et årlig vannmålergebyr. For å dekke disse kostnadene varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

 • T.o.m. 20 mm ( - ¾”)
 • 21 – 40 mm ( - 1 ½”)
 • over 40 mm
 • over 40 mm, kombinasjonsmåler

Vannmålere større enn 40 mm tillates kun som kombinasjonsmåler. Ved paralellkobling av vannmåler, gis det reduksjon på 20 % fra og med måler nr. 2. Vannmålere større enn 100 mm bekostes og driftes av abonnent etter avtale med teknisk enhet. Abonnentene bekoster selv førstegangs installering av vannmåleren.

4 Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, se pkt. 2.1 og 2.2.

5 Gebyr for avlesning/sjekk av vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke blir utført av abonnenten innen fastsatt tid, kan kommunen selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. Dersom abonnenten mener det er feil på vannmåleren og krever at kommunen kommer og skifter vannmåleren, kan kommunen, dersom det viser seg at det ikke er feil på vannmåleren, bekostes dette av abonnenten.

6 Gebyr for å ikke installere vannmåler

Abonnenter som ikke har installert vannmåler for betaling av forbruksgebyr, vil få en tilleggsgebyr pr. påbegynt måned. Gebyret vil opphøre fra og med måneden etter at vannmåler anses som installert.

7 Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Abonnenter som unnlater å etterkomme innførte vanningsrestriksjoner, vil dersom det etter advarsel gjentar seg, sli ilagt et gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjon.

Mindre avløpsanlegg - gebyrsatser for saksbehandling og kontroll 2019

Gebyr for søknad eller endring av utslippstillatelse
Type avløpsanleggSøknadEndring
Anlegg under 15 PE 3 400,00 680,00
Anlegg mellom 15 og 100 PE 6 800,00 1 360,00
Anlegg mellom 100 og 500 PE 10 200,00 2 040,00
Anlegg over 500 PE 13 600,00 2 720,00

Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg: Kr. 625,00 inkl. mva.

Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse fra 01.01.2019 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a, jf. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4

§ 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1 000 personenheter (PE). Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling av mindre avløpsanlegg.

§ 2 Definisjoner Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse eller søker om omgjøring av utslippstillatelse. Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1 000 personenheter (PE). Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 3 Saksbehandlingsgebyr Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

 • søknad om utslippstillatelse
 • endring/omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått betales halvt saksbehandlingsgebyr. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Der en søknad gjelder flere avløp av samme størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, kreves det halvt gebyr per avløp fra og med nr. 2 avløpsanlegg. Der en søknad gjelder flere avløp av ulik størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, kreves det fullt gebyr for det avløpet som gir størst gebyr og halvt gebyr i forhold til klassen per avløp fra og med nr. 2 avløpsanlegg. Større endring/omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

§ 4 Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om utslippstillatelse fører til godkjenning eller nytt avslag skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt skal det betales fullt gebyr).

§ 5 Innbetaling av gebyrer Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse/søknad om endring av utslippstillatelse er mottatt, med forfall etter 30 dager.

§ 6 Innkreving av gebyrer Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt e. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7 Klage Enkeltvedtak etter § 6 om å frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 01.01.19.

Gebyr for tømming og tilsyn med private avløpsanlegg

Pris for slamtømming av private avløpsanlegg

Alle eiendommer med innlagt vann og som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, skal ha godkjent utslipp til privat avløpsanlegg. For dette betales det et årlig abonnementsgebyr.
I tillegg kommer et tømmegebyr utfra type og størrelse på anlegget.

Gebyrsatser 2019 for slamtømming
BeskrivelseEnhetPris
Abonnementsgebyr per abonnent 537,50
Tømming av slamavskiller og minirenseanlegg per m³ (min. 3) 612,50
Tømming av tett avløpstank per m³ 287,50
Fremmøtegebyr (bomtur) per oppmøte 1 015,00
Tilleggsgebyr, for tømminger utført utenfor oppsatt tømmedag per time 1 306,24
Krisetømming, utrykningstid innen 3 timer per oppmøte 3 433,75

Publisert: 28.03.2016 10:26
Sist endret: 28.03.2016 10:26