Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Byggesaksgebyr

Byggesaker - Gebyrregulativ 2019

Byggetiltak du kan søke om selv

Saksbehandlingsgebyret er på 6 000 kroner på byggetiltak du kan søke om selv. Gebyret inkluderer behandling av søknad om ferdigattest.

Dispensasjon

Søker du om dispensasjon fra lover, planer eller bestemmelser, koster dette 15 000 kroner.

Tillegg for to-trinnssøknader

For behandling av to-trinnsøknader kommer et tillegg på 30 % på opplistete priser.

Hele gebyrregulativet

Tiltak etter PBL § 20-4, med unntak av opprettelse av grunneiendom
BeskrivelseGebyr
Tiltak etter § 20-4 6 000
Rehabilitering av pipe 1 500
Riving 2 500
Tiltak etter § 20-1, bolig/fritidsbolig
A. Bolig/fritidsboligGebyr
A. Bygg med en boenhet 20 000
B. Tillegg per boenhet 10 000
C. Til- og påbygg/ombygging, bruksendring, annet 8 000
D. Riving 6 000
 Tiltak etter § 20-1, andre bygg
B. Alle andre bygg, til- og påbygg, ombygging, bruksendring: Areal (BRA) Gebyr 
 F. 0 - 50 m² 11 000
 G. 51 - 100 m²  17 000
 H. 101 - 200 m²  27 000
 J. 201 - 400 m³  48 000
 K. 401 - 600 m²  58 000
 L. 601 - 1.000 m²  63 000
 M. 1.001 m² og større  68 000
For behandling av søknad om parkeringskjeller, drivhus og plasthaller.  50 % av satsene ovenfor.
For behandlig av søknad om bruksendring.

 50 % av satsene ovenfor.

Tiltak etter § 20-1 m, opprettelse av ny grunneiendom etc.
Tiltak etter § 20-1 mGebyr
A. Fradeling av byggetomt, uregulert per tomt 12 000
B. Fradeling av byggetomt, regulert per tomt 6 000
C. Øvrige delingssaker, tilleggsareal, grensejusteringer med mer 6 000
Gebyr for ev. behandling etter matrikkellova kommer i tillegg  
Gebyrer for arbeider som ikke arealberegnes
BeskrivelseGebyr
A Etter PBL § 20-1 8 000
B Ferdigattest for byggesaker eldre enn 6 år eller 2 år etter midlertidig brukstillatelse 3 000
C Behandlingsgebyr for igangsettelse 6 000
D Endring av tillatelse 6 000
E Godkjennelse av plassering etter PBL 29-4 2 000
F Midlertidig brukstillatelse 3 000
Ekstern bistand, jf. PBL. §§ 33-1 og 25-2 andre ledd. Kommunen kan engasjere sakkyndig bistand for vvurdering av søknad og til nødvendige kontroller. Dette skal i hvert tilfelle avtales med tiltakshaver og utføres for hans regning kfr. medgått tid jf. Plan- og bygningslovens § 25-2 andre ledd.  
Godkjenning av selvbygger
Gebyrer beregnes for hvert tiltak det søkes omGebyr
A For godkjenning uten at formalkrav er oppfylt og selvbygger 3 000

50 % av fullt behandlingsgebyr, avhengig av sakstype.

Dispensasjoner
Tilleggsgebyr for hvert forhold som krever dispensasjonGebyr
Dispensasjonssøknad til politisk behandling 15 000
Dispensasjonssøknad som sendes på høring til statlig eller regional myndighet, eller dispensasjon fra plankrav 15 000
Øvrige dispensasjoner 7 000

Publisert: 01.08.2016 14:43
Sist endret: 01.08.2016 14:43