Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Plansaker

Plansaker - gebyrforskrift 2019

Forskriften gjelder saker som omfattes av PBL kap. 12.
Gebyret er delt inn i gebyr for oppstartsmøte, behandlingsgebyr og arealgebyr.

For avholdelse av formelt oppstartsmøte betales gebyr på kr. 20.000.
Gebyret sendes ut når regulant anmoder om oppstartsmøte.

 

Behandlingsgebyr
BeskrivelseGebyr
For behandling av forslag til detaljregulering betales et behandlingsgebyr. 120.000
For behandling av forslag til detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning betales dobbelt behandlingsgebyr. 240.000
For saker der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål betales 25 % av behandlingsgebyret, jf. PBL § 12-8. 30.000
For mindre reguleringsendringer betales 25 % av behandlingsgebyret. 30.000
For vesentlige reguleringsendring betales fullt behandlingsgebyr. 120.000

 

Arealgebyr
Beskrivelse Gebyr 
Det beregnes 16 kroner per kvadratmeter bruksareal (jf. NS 3940) som planforslaget hjemler.
For mindre reguleringsendringer tas ikke arealgebyr.
 16,00
§ 5 Betalingstidspunkt

Gebyret skal være betalt før en plansak legges ut til høring/offentlig ettersyn

Kommunen kan i særlige tilfeller redusere gebyret.
Hvor kommunen selv avgjør at en privat plansak skal utvides, kan arealgebyret for utvidelsen reduseres.

Ileggelse av gebyr etter forskriften er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.
Kommunens avgjøelse etter § 6 kan påklages til Fylkesmannen.


Publisert: 18.10.2016 18:43
Sist endret: 18.10.2016 18:44