Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Plansaker

Plansaker - gebyrregulativ 2018

Plansaker

Gebyret er delt i behandlings- og arealgebyr.
Totalt gebyr er summen av behandlingsgebyr og arealgebyr.

Kr. 15.000,00

Behandlingsgebyr

Fast gebyr for å ta sak til behandling. Avspeiler det innledende arbeidet ved en plansak. Gebyret vil også sile ut mindre realistiske prosjekter og derved være arbeidsbesparende.

Inkludert i gebyret er annonsering for:

  • kunngjøring at plan legges til offentlig ettersyn
  • kunngjøring for vedtatt plan.

Kunngjøring for påbegynt planarbeid, jf. § 12-8 i plan- og bygningsloven, påhviler den som  utarbeider reguleringsplanen.

Behandlingsgebyr plansaker
BeskrivelseGebyr
Behandlingsgebyr 90 000
Tillegg for planer som skal konsekvensutredes + 25 %
Arealgebyr

For kommunen er det et mål å sikre at planene er av god kvalitet, og oppfyller plan og bygningslovens bestemmelser som et rettsgyldig dokument.  En fokusering på dette sikrer utbyggere og brukere av planer. Gebyret beregnes etter planens størrelse og omfang og avspeiler selve saksbehandlingen av en plansak frem til politisk vedtak.

Arealgebyr plansaker 
Beskrivelse Gebyr 
Gebyret beregnes utfra antall m²  nytt bruksareal planforslaget hjemler. Kroner per m² nytt bruksareal. Bruksarealet beregnes i henhold til beregningsmåter i veileder for TEK og grad av utnytting, T-1495.  16,00
Unntak arealgebyr

Kommunen kan i særlige tilfeller redusere gebyret.  Der hvor det faste utvalget for plansaker selv avgjør at en privat plansak skal utvides, kan arealgebyret for utvidelsen reduseres eller bortfalle i sin helhet.

Rimelighetsbetraktningen bygger på samfunnsnytten ved å utvide planområdet sett i forhold til merutnyttelsen det aktuelle arealet får som følge av reguleringen.

Reguleringsforespørsel/prinsippsak som krever politisk behandling 
BeskrivelseGebyr
Reguleringsforespørsel/prinsippsak som krever politisk behandling (§ 30 1. ledd i pbl.) 15 000

Vesentlige og mindre vesentlige endringer av reguleringsplaner

Gebyr for vesentlige og mindre vesentlige endringer av reguleringsplaner
BeskrivelseGebyr
For vesentlig endring, jf. PBL § 12-14 50 000
For mindre vesentlige endringer, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, 1. pkt. 20 000
For små endringer, jf. PBL. § 12-14, 2. ledd, 2. pkt. 15 000

Publisert: 18.10.2016 18:43
Sist endret: 18.10.2016 18:44