Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilskuddsordninger

Songdalen kommune gir støtte til frivillige lag og foreninger, velforeninger, kulturarrangementer og annet.

Vår kulturkonsulent  kan også veilede og gi informasjon om andre tilskuddsordninger som kan være relevante.

Friluftsliv

Vest-Agder fylkeskommune forvalter ulike tilskuddsordninger knyttet til friluftsliv. Folkehelsekoordinatoren kan gi mer informasjon og råd om disse. 

Folkehelsekoordinatoren administrerer også den lokale søknadsprosessen for spillemiddelsøknader.

Her er en alfabetisk oversikt over støtteordningene:

Arrangementstilskudd

Foreninger og privatpersoner kan søke om støtte til arrangementer i Songdalen. Søker må være over 25 år. 

Kommunen gir tilskudd etter skjønn og budsjettbeholdning. Arrangementstilskudd kan derfor være varierende hvert år.

Løpende tildeling - ingen frist.

Slik søker du

Det er enkelt å søke. Send en e-post merket "arrangementsstilskudd" til postmottak@songdalen.kommune.no.

Søknaden:

 • Beskriv arrangementet ditt
 • Oppgi tid og sted for arrangementet
 • Legg inn et kostnadsoverslag
 • Oppgi kontonummer for utbetalinger

Søkeren:

 • Må være over 25 år
 • Skal oppgi sitt fulle navn, adresse og telefonnummer i søknaden

Friluftsliv

Vest-Agder fylkeskommune forvalter følgende støtteordninger knyttet til friluftsliv:

Folkehelsekoordinatoren kan gi mer informasjon og råd om disse.

Kulturmidler

Songdalen kommune deler hvert år ut kulturmidler. Alle lag og foreninger i Songdalen kan søke, som hovedregel skal alle søke gjennom sin hovedorganisasjon.

Det kan søkes støtte til almenne kulturtiltak, lederopplæring, nærmiljøtiltak og tilskudd til egne lokaler/bygg.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

NB! Det er en ekstra tildelingsrunde i 2019 med søknadsfrist 1. september

Slik søker du:

Les retningslinjene før du fyller ut skjemaet. 

For søknad om driftstilskudd skal det leveres revidert årsregnskap og årsmelding. For de andre tilskuddsordningene skal det leveres særskilt regnskap og rapport om bruk av midlene. Hvis disse vedleggene ikke knyttes til søknaden kan støtten falle bort.

SØK KULTURMIDLER

Retningslinjer

Om du vil laste ned retningslinjene finner du retningslinjene i PDF-format her.

Retningslinjer for utdeling av kulturmidler Songdalen kommune

1. Hvem kan søke kulturmidler?

Organisasjoner, lag og foreninger innenfor kommunegrensene som ikke har et kommersielt formål. I spesielle tilfeller kan også organisasjoner utenfor kommunen som gir kulturtilbud til en del av innbyggerne i Songdalen kommune få tilskudd.

Organisasjoner, lag og foreninger skal ha en demokratisk oppbygging, d.v.s. at medlemskap skal være åpent for alle og ledelsen skal være valgt av medlemmene på årsmøte.

2. Søknad

Søknader skal sendes til Songdalen kommune, enhet for Kultur- og inkludering. Skjema finnes på kommunens nettsider, eller på Rådhuset i papirform. Søknadsfrist til kulturmidler blir kunngjort gjennom avisen og på kommunens hjemmesider.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søknader blir behandlet i Kultur- og Utviklingskomiteen etter innstilling fra administrasjonen. Det stilles krav om revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften før søknaden blir godkjent.

3. Former for tilskudd

a. Tilskudd til allmenne kulturtiltak

b. Tilskudd til lederopplæring

c. Nærmiljøtiltak

d. Tilskudd til egne lokaler/bygg

a. Tilskudd til almenne kulturtiltak

Blir gitt til kultur- og fritidsaktiviteter som det enkelte laget driver. Tilskudd kan også bli gitt til enkeltpersoner som driver utadrettet kulturaktivitet. Tilskudd blir gitt en gang pr. år på grunnlag av søknad, som må ha følgende opplysninger:

1. type aktivitet

2. medlemstall og medlemmenes aldersfordeling

3. regnskap og årsmelding for forrige år

4. søknadssum

Støtte blir gitt i forhold til aktivitetsnivået i laget, med vekt på barn og ungdom.

b. Tilskudd til lederopplæring

Blir gitt for å styrke ledelsen og administrasjonen i laget. Tilskuddet blir gitt som refusjon av faktiske utgifter laget har hatt i opplæringen. Søknaden må inneholde:

1. navnet på deltaker

2. innholdet i kurset

3. sted og dato for kurset

4. arrangør

5. kvitteringer og billetter

6. eventuell annen stønad

Søknader blir behandlet hele året.

c. Nærmiljøtiltak

Velforeninger i Songdalen kan søke tilskudd for å bedre barn og unges oppvekstvilkår. Følgende må være med i søknaden:

1. prosjektbeskrivelse

2. tidsplan for prosjektet hvordan tiltaket finansieres

3. antall barn og unge som bor i området

4. aldersgruppen tilbudet rettes mot

d. Tilskudd til egne lokaler/bygg

Behovet for tilskudd blir vurdert på grunnlag av aktivitetsnivået slik det fremgår av innsendt årsrapport og årsregnskap.

Tilskuddet gis til drift av egne lokaler/bygg som i hovedsak brukes av støtteberettigede organisasjoner. Støtte gis bl.a. til kommunale avgifter, forsikring, og strøm/fyring.

Unntatt fra tilskudd

Kommersielle tiltak, politiske organisasjoner, skoleklasser, barnehager, konfirmasjonsforberedelsesgrupper, foreninger som har til oppgave å samle inn penger til tiltak utenfor kommunen og foreninger som samler inn midler for å dele dem ut til andre ikke støtteberettiget. Det ytes heller ikke tilskudd til hovedorganisasjoner, arrangement og institusjoner utenfor Songdalen

Retningslinjene godkjent av Kultur- og Utviklingskomiteen 16/09/10 sak 10 /1961

TILLEGG

e. Innovasjonskvote

Fra 2013 innføres en "Innovasjonskvote" på 20% av totalbeløp avsatt til kulturmidler. Denne kvoten kan etter vurdering benyttes til å støtte særskilte prosjekter som stimulerer til ny aktivitet eller meraktivitet, appellerer til et nytt/større publikum eller synes på nye/større arenaer.

Retningslinjene med tillegg godkjent av Kultur- og Utviklingskomiteen 29/11/12 sak 12 /1728

Kulturstipend

Kulturstipendet skal fremme kulturell virksomhet i bygda. Stipendet går til alle, med vekt på unge mennesker, som ønsker å utvikle seg selv og sin egen virksomhet innenfor det lokale kulturfeltet, eller som kultureksport utover kommunegrensene. 

Stipendet er på 5000 kroner og blir utlyst på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.

Slik søker du:

Du kan sende forslag på kandidater eller søke på egne vegne. Søknadsfrist er 15. november hvert år. (NB! i 2019 er søknadsfristen 1. oktober)

Send inn ditt forslag på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no. Merk e-posten med  "Kulturstipend" i emnefeltet.

Eventuelt kan du sende inn forslaget per post til:
Songdalen kommune, v/kultur, Postboks 53, 4685 Nodeland.

Retningslinjer for Songdalen kommunes kulturstipend

1. Songdalen kommunes kulturstipend kan deles ut hvert år i den grad Kultur- og utviklingskomiteen finner frem til kandidater.

2. Kulturstipendet skal være en stimulans, primært for yngre kulturutøvere i kommunen, og Kultur- og utviklingskomiteen kan dele ut ett eller flere stipend etter vurdering av de innkomne søknadene.

3. Tildeling av stipend skjer etter forslag fra den enkelte søker eller gjennom organisasjoner/ institusjoner søkeren er tilknyttet.

4. Utlysning av kulturstipendet skjer hvert år i alle relevante medier, med frist i høstsemestret.

Kunsttilskudd for kommunale nybygg

Kommunale nybygg som barnehager, skoler, institusjoner o.l. får automatisk 1% av byggebudsjettet avsatt til kunst. 

Regler for hvordan kunstprosenten skal benyttes:

1. Definisjon: 
Med utsmykking av kommunale bygg menes både arkitektur og/eller arbeid med bygningsfaste dekorasjoner, montering av enhver form for dekorativt arbeid av bilder, skulpturer eller kunsthåndverk. Utsmykkingen kan bli plassert både i og utenfor bygningen.

2. Formål: 
Formålet med utsmykking av kommunale bygg i Songdalen er: - å gi brukerne av bygget del i kunstneriske opplevelser - bidra til å skape trivelig arbeidsmiljø for de ansatte - sikre arbeidsoppgaver for kunstnere, fortrinnsvis lokalt og regionalt.

3. Gyldighet: 
Ordningen med utsmykking gjelder for alle nye kommunale bygg som har en offentlig funksjon. Bygninger som ikke er for publikum eller som ikke gir daglig adgang for ansatte, for eksempel lagerbygg, garasjer og lignende, kommer ikke inn under ordningen, med mindre det er spesielle forhold som gjør at en ønsker en utsmykking. Bygninger med særlig stor besøk av publikum, og/eller med mange ansatte vil bli prioritert.

4. Økonomi: 
Den økonomiske rammen for utsmykkingen, beregnes til 1% av byggets kostnad. Dette beløpet legges inn i det første overslaget byggets prosjektansvarlig lager, før overslaget legges fram til politisk godkjenning.

5. Utsmykkingskomité: 
0 – 50.000: Kulturkonsulent, bruker og prosjektleder 50.000 – 250.000: Kulturkonsulent, bruker og prosjektleder. Evt. arkitekt. Over 250.000: Kulturkonsulent, bruker og prosjektleder. Evt. arkitekt og KORO representant hvis statlige tilskudd skal søkes.
Utsmykkingskomiteen arbeider selvstendig innenfor vedtatt budsjett. Komiteen velger dermed selv om utsmykkingen skal skje gjennom kjøp fra utstillinger, kjøp direkte fra kunstner, ved bestilling av bestemte verker direkte fra kunstner eller på annen måte.

6. Konkurranse: 
Det kan i spesielle tilfeller ved større bygg utlyses konkurranse. Utsmykkingskomiteen er da selv jury, og treffer alle avgjørelser med hensyn til premier, regler og honorar, i samsvar med de regler som kunstnerorganisasjonene har for slike konkurranser. Ved større bestillingsverk blir det inngått særskilt kontrakt mellom kunstner og kommunen. Kontraktene er standard-kontrakt, godkjent av kunstnerorganisasjonene.

7. Honorering og rapportering: 
Alle betalinger angående utsmykking, skjer etter samme opplegg som for byggeutgiftene for øvrig. Utsmykkingskomiteen får dekket sine utgifter etter samme regler som for andre utvalg og komiteer i Songdalen kommune.
Utsmykkingskomiteen lager skriftlig rapport med regnskap når arbeidet med utsmykkingen er ferdig. Rapporten skal inneholde oversikt over alle innkjøp.

Vedtatt av kommunestyret 5/9-12. Sak 062/12 Arkivsaknr 10/1609-2

KORO - kunst i offentlige rom

For alle som bygger finnes det en tilgjengelig statlig søknadsordning til kunst som heter KORO (Kunst i offentlig rom).

Songdalen kommune har en tilskuddsordning hvor velforeninger kan søke om tilskudd til lekeplasser. Formålet er å gi barn og unge et bedre leke- og uteaktivitetsmiljø.

Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

50.000 kroner blir avsatt årlig til denne ordningen. Tilskuddet kan utgjøre opp til 50 % av godkjente kostnader (regnskap).

Dere kan søke tilskudd til innkjøp og vedlikehold av lekeapparater, f.eks. sandkasser, husker, sklier, klatrehus og annet til lekeplasser i boligområdene. Dere kan også søkes tilskudd til ekstraordinært vedlikehold og tiltak som f.eks. sikkerhetsgjerder, bord, benker, belysning og annet.

Slik søker du:

Sett deg godt inn i tilskuddsordningens retningslinjer. Når de ulike krav og vilkår er oppfylt søker du om tilskudd ved å bruke vårt elektroniske søknadsskjema.

Kontaktperson: folkehelsekoordinator Ranveig Odden, tlf. 414 02 078

SØK LEKEPLASSTILSKUDD

Retningslinjer

1. Formål
Å gi barn og unge et bedre leke-og uteaktivitetsmiljø. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

2. Hvem kan søke?

Alle velforeninger i Songdalen som er registrert med eget organisasjonsnummer, og har ført inn kontaktinformasjonen sin i lag-og foreningsregistret på kommunens hjemmesider.

3. Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om innkjøp og vedlikehold av lekeapparater, f.eks. sandkasser, husker, sklier, klatrehus o.a. til lekeplasser i boligområdene. Det kan også søkes tilskudd til ekstraordinære vedlikeholdsinvesteringer og tiltak som f.eks. sikkerhetsgjerder, bord og benker, belysning o.a.

(NB! Balløkker/binger, turstier, hoppbakker, skiløyper og andre sportsanlegg kan det søkes spillemidler til. Disse typer anlegg kommer derfor ikke inn under denne tilskuddsordningen.)

4. Krav til søker/søknad

Tiltaket det søkes om må være åpent for alle. Det skal settes opp et kostnadsoverslag basert på innhentede pristilbud.
Følgende informasjon skal følge søknad:

Kopi av vedtak i velforeningens styre om at det omsøkte prosjektet skal igangsettes.

Beliggenhet avmerket på kart.

Egne midler til tiltaket og eventuelle lån skal vises ved bankutskrift.

Der det skal utføres dugnad, skal det foreligge kopi av dugnadslister.

Gaver og rabatter skal synliggjøres ved bilag.

Andre tilskudd skal synliggjøres ved bilag.

Lekeapparater som det søkes penger til, skal oppfylle de gjeldende sikkerhetskravene for slikt utstyr. Songdalen kommune kan foreta kontroller for å sjekke lekeplasser som har fått tilskudd.

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av samme kalenderår som det er søkt om tilskudd.

(NB! Dersom det søkes om midler til tiltak på tomt som eies av private, må eier påtegne søknaden og gi tillatelse til at området kan benyttes til nevnte formål i de kommende 10 år.)

5. Søknadsprosess

Det skal bare føres opp ett tiltak eller apparat per søknad. Dersom det sendes flere søknader fra samme velforening skal velforeningen prioritere søknadene.

Søknadsfristen er 1. mai. Søknad sendes Songdalen kommune v/kultur enten i post eller på mail. Kulturavdelingen tildeler midlene administrativt.

Kommunalt lekeplasstilskudd kan utgjøre opp til 50 % av godkjente kostnader (regnskap).

Beløpet utbetales i sin helhet basert på kostnadsoverslag i søknaden.

Kommunen forbeholder seg retten til å kreve tilbakebetaling av hele, eller deler av tilskuddet under følgende omstendigheter:

a. Tiltaket i regnskap er billigere enn anslått i søknad.
b. Tilskuddet har blitt brukt til et annet formål enn det er søkt om.
c. Tilskuddet har ikke blitt brukt innen regnskapsfristen.

Regnskapet skal foreligge innen 1. desember samme år som tilskuddet gis.

Rapporteringsskjema

Regnskapsskjema i word. Frist 1. desember hvert år.

Miljøpriser

Både barnas kommunestyre og ungdomsrådet i Songdalen deler årlig ut hver sin miljøpris etter søknad.

Barnas kommunestyre

Prisen barnas kommunestyre deler ut er på 3000 kroner. Skolen eller elevrådet søker om prisen ved å svare på spørsmålet "Hvorfor fortjener vi årets miljøpris?".

Søknaden sendes på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no og merkes med "Barnas kommunestyre - miljøpris ". 

Søknadsfristen for 2019 er 20. januar 2019.

I tillegg tar de fortløpende mot søknader til arrangementer, utstyr osv. som er rettet mot barn og/eller ungdom.

Ungdomsrådet

Prisen ungdomsrådet deler ut er på 5000 kroner.

Søknaden sendes på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no og merkes med "Ungdomsrådet - miljøpris"

Søknadsfrist for 2018 er 31. desember 2017. 

I tillegg tar ungdomsrådet fortløpende mot søknader om midler til utstyr, arrangement og lignende, fra skoler, klubber, lag eller foreninger hvor ungdommer er involvert.

Momskompensasjon

En ny ordning for momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg ble etablert i 2010. Ordningen gjelder bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv i fjellet.

De som fyller vilkårene kan søke om kompensasjon for merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. En godkjent spillemiddelsøknad er et vilkår for å søke om kompensasjon for merverdiavgift.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter denne ordningen.  Les mer om ordningen på deres nettsider.

Søknadsfrist 1. mars.

Spillemidler

Kommuner, fylkeskommuner, lag og foreninger kan søke om spillemiddeltilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidler deles ut årlig.

Ønsker dere å søke om spillemidler til fordeling i 2020 må det meldes inn til Songdalen kommune innen 1. juni 2019 om at dere kommer til å levere en søknad. Fristen for å levere komplett søknad om spillemiddeltilskudd er 1. september 2019.

Hva er spillemidler?

Spillemidler er overskuddet fra de forskjellige spillene som administreres og drives av Norsk Tipping, og som fordeles av Kulturdepartementet til forskjellige allmennyttige formål. En stor del av dette overskuddet fordeles til idrettsformål.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemiddelordningen har to underordninger:

 1. ordinære anlegg som i hovedsak er knyttet til konkurranse- og treningsvirksomhet for organisert idrettslig aktivitet.
 2. nærmiljøanlegg som er utendørsanlegg hvor målsettingen er åpne og tilgjengelige aktivitetsanlegg for alle, beregnet for egenorganisert aktivitet.

For mer informasjon se anleggsregisteret.no

Søknadsskjema og vilkår

Elektronisk søknadsskjema finnes her anleggsregisteret.no og er tilgjengelig fra juni 2019

Tilskuddsordningen har flere formelle vilkår og krav som søker må sette seg inn i. Ta gjerne tidlig kontakt med Songdalen kommunes kontaktperson for spillemidler hvis dere vurdere å søke, så hjelper vi dere gjerne med søknadsprosessen.

Kontaktperson for spillemidler:

Terje Premak, tlf. 922 77 008, e-post: Terje.premak@songdalen.kommune.no

Tilskudd til tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig tilskudd fra staten og fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det per medlem om lag tilsvarer statens og kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke per medlem. Tros- og livssynssamfunnene skal sende eller levere kravet til Fylkesmannen.

Fylkesmannen sender oversikt over hvor mange tilskuddstellende medlemmer de enkelte tros- og livssynssamfunnene har i kommunen. Kommunen skal utbetale tilskudd i henhold til denne oversikten.

Slik søker du

Kulturdepartementet informerer i rundskriv hvert år om søknadsfrister, retningslinjer og kravskjema.

Aktuelle lover

Lov om trudomssamfunn og ymist anna
Lov om tilskott til livssynssamfunn

Støtteordning til lag og foreninger – for å øke deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge

Formålet med støtteordningen er å gjøre det lettere for barn og unge i husholdninger med svak økonomi å delta i idrett og frivillige lag og foreninger. Lag og foreninger kan søke om tilskudd til å dekke egenandel for turer, utstyr, kontingent eller andre utgifter som den enkelte familie har i forbindelse med at barnet/ungdommen er med i aktiviteten. Det gis gjennom denne ordningen ikke støtte til arrangementer, innkjøp, fellesutstyr eller turer der utgifter dekkes for alle.

Slik søker du:

Les retningslinjene under før du fyller ut søknadsskjemaet. Søknadsfrist 1. april og 15. september.

STØTTEORDNING FOR LAG OG FORENINGER - ØKT DELTAKELSE

Retningslinjer

Støtteordning til lag og foreninger for å øke deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge

Formål

Formålet er å gjøre det lettere for barn og unge i husholdninger med svak økonomi å delta i idrett og frivillige lag og foreninger.

Hva det gis tilskudd til

Egenandel for turer, utstyr, kontingent eller andre utgifter som den enkelte familie har i forbindelse med at barnet/ungdommen er med i aktiviteten.

Det gis gjennom denne ordningen ikke støtte til arrangementer, innkjøp, fellesutstyr eller turer der utgifter dekkes for alle.

Hvem kan få tilskudd

Lag og foreninger i Songdalen kommune. Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha eget kontonummer. Det må søkes samlet gjennom hovedorganisasjon.

 • Søker må være registrert bruker av «ALLE MED».
 • Midlene skal dekke kostnader i forbindelse med eksisterende aktiviteter, det gis ikke støtte til å opprette nye tiltak eller aktiviteter.
 • Støtten skal tilkomme de enkeltfamiliene/personen som har utfordringer med å delta i organisasjonens ordinære og planlagte aktivitet på grunn av kostnader.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i 2019: 1. april og 15. september.

Krav til søknaden

Elektronisk søknadskjema skal benyttes. Søknaden skal inneholde informasjon om:

 • Antall medlemmer
 • Kostnad for medlemskap (kontigent, inngangspenger, treneravgift, andre utgifter o.l)
 • Antall medlemmer der kommunen allerede dekker utgifter til aktivitet.
 • Har organisasjonen deltatt i kurs om ALLE MED verktøyet.

Saksbehandling

Søknadene behandles administrativt i enhet for kultur og inkludering, senest tre uker etter søknadsfristen.  

Innvilget tilskudd blir utbetalt innen tre uker etter at vedtaket er fattet.

Krav til mottaker av tilskudd

Det sendes rapport med regnskap som viser bruk av støtten. Det skal rapporteres hvor mange som har benyttet seg av støtten, hvilke formål støtten har gått til, og hvilke summer som er dekket. Rapporteringsfrist blir gitt i svarbrev. Før ev. ny søknad må rapport for innvilget støtte være levert.

 


Publisert: 02.06.2016 16:17
Sist endret: 06.06.2016 15:01