Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Livsmestring

Livsmestring Songdalen er kommunens helsettilbud for barn, unge og familie, samt psykisk helse og rusproblematikk hos voksne.

Som enhetens navn indikerer ønsker vi å rette fokus mot menneskers mestring og muligheter. Enheten ønsker å forplikte seg til å levere tjenester med fokus på Inkludering – Integrering – Ansvar.

Vi møter mennesker i alle aldersgrupper og alle livsfaser. Enkelte kan ha et begrenset og kortvarig behov for hjelp, andre har behov for langvarig og kanskje også livslang oppfølging.

Tilbudene spenner fra lovpålagte tjenester gitt etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, samt en rekke lavterskeltilbud. For å imøtekomme de ulike behovene er enheten organisert i fire ulike team.

Våre tjenester

Oppfølgingsteamet Boteamet Veksthuset

FAMILIENS HUS

- Vårt tilbud til gravide, barn, unge og familier.

OPPFØLGINGSTEAMET

- Vårt tilbud til voksne med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus.

BOTEAMET

- Vårt tilbud til innbyggere med alvorlig problematikk knyttet til rus eller psykisk helse. 

VEKSTHUSET

- Vårt tilbud til innbyggere med behov for aktivitet og et sosialt møtested på dagtid.

Teamleder:

Helene Magnussen Wathne

Tlf. 481 88 926

Teamleder:

Lena Odinsen 

Tlf . 951 77 157

Teamleder:

Barbro Wige

Tlf. 474 17 840

Leder:

Beate Johansen

Tlf. 951 75 277

Ledelse og administrasjon

Merethe Moy Fredrik Fossum Ingrid Nyquist
Enhetsleder  Nestleder Konsulent
Tlf. 412 09 350 Tlf. 412 83 432 Tlf. 971 29 877

Last ned organisasjonskart her.

Enheten har eget brukerutvalg, bestående av representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjonene. Brukerutvalg for Livsmestring ble opprettet i mai 2014, med representanter fra brukerorganisasjonene: Mental Helse, A-larm, LPP, samt en uavhengig representant. 

Ombudsfunksjon

Brukerutvalget kan på eget initiativ eller på vegne av brukere og pårørende, drøfte med enheten saker som angår brukerne. Brukerutvalget skal således bidra til at personer som mottar tjenester fra enhet for livsmestring blir hørt i saker som angår den tjenesten de mottar, eller der tjenester ikke gis, men etterspørres.

Rådgivende organ

Brukerutvalget skal tas med i et samarbeid om utvikling og organisering av tjenesten.

Brukerutvalget som helhet, eller enkeltrepresentanter utvalget selv utpeker, skal inviteres med i vesentlige prosjektarbeider eller større endringer av tjenestetilbudet som kan ha konsekvens for brukerne.

Mandat godkjent i brukerutvalgsmøte per 11.12.2014.

Kontaktpersoner for organisasjonene A-larm: 
Jan Ivar Ekberg tlf 474 83 579   e-post: janivar@a-larm.no

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP): 
Borghild S. Mathisen tlf 419 35 706  e-post: borghild58@hotmail.com

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne og unge over 16 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser.

Målet er å gi et tilbud raskt, slik at problemene ikke utvikler seg.

  • For deg som er i jobb, blir et viktig mål å styrke arbeidsevnen og forhindre langtidsfravær.
  • For deg som er i utdanning blir et viktig mål å finne motivasjon til å fortsette skolegangen.

Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning fra lege. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlegen underveis.

Brosjyre

Hva slags behandling får du?

Vi tilbyr kognitiv terapi, som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Etter henvendelse vil en terapeut ta kontakt med deg så snart som mulig, som regel innen 1-2 uker. Dersom du er i målgruppen vil du få et tilbud om kurs, veiledet selvhjelp, eller samtale. Du deltar selv aktivt i behandlingsprosessen. 

Rask psykisk helsehjelp gir ikke akutt hjelp. 

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.
Les mer om selve metoden og rask psykisk helsehjelp på kognitiv.no.

Tverrfaglig team

Helsehjelpen drives av tverrfaglige team hvor de ansatte har minimum 3-årig høyskoleutdanning i helse- og sosialfag. Det er psykolog tilknyttet teamet, og vi samarbeider tett med Kristiansand kommune.

Teamet samarbeider også med andre instanser dersom dette er hensiktsmessig, for eksempel fastleger, øvrige kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV og arbeidsgivere. Dette skjer i samråd med bruker.

De ansatte har taushetsplikt som annet helsepersonell.

Kontaktinformasjon

Helsehjelpen har vakttelefon, og du kan ta kontakt på telefon 909 62 096 fra kl. 10.00-14.00 mandag til torsdag. 
Du kan også lese mer om tilbudet ved å følge denne lenken.


Publisert: 02.06.2016 12:15
Sist endret: 02.06.2016 12:50