Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Forvaltningsplan Songdalselva

Forvaltningsplanen er et resultat av prosjektet ”Søknad om SMIL-midler til utarbeidelse av forvaltningsplan/områdeplan for deler av Songdalselva” som Songdalen Bondelag og Søgne og Songdalen Elveeierlag står bak.

Forvaltningsplan Songdalselva

Songdalselva ble verna i 1993, og er underlagt bestemmelsene i Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (RPR). Elva er en flott attraksjon i seg selv, og for lite tilgjengelig for allmennheten. Elva er en ressurs som kan by på mange fine naturopplevelser.  Rydding av kantsoner er et viktig mål i forvaltningsplanen. I forslag til bestemmelser til kommuneplanen for Songdalen kommune (sist oppdatert 29.03.2012) står det følgende:” I medhold av vannressurslovens § 11 bestemmes at kantvegetasjonen langs vassdrag ikke skal fjernes. Kantvegetasjonen kan skjøttes i samråd med landbruksansvarlig i kommunen.”

Skånsom tynning og plukkhogst er tillatt. Hovedmålet er å beholde en flersjiktet kantsone bestående av lav bunnvegetasjon, busk- og tresjikt. I nærheten av gyteplasser er det viktig å beholde en del vegetasjon som skaper skygge, og gode gyteforhold. Det er fylkesmannen som er vassdragsmyndighet etter § 11.

Andre viktige tiltak som er nevnt i planen er elveforbygning, kalking og tilrettelegging av fiskeplasser, opparbeidelse av turstier, tilrettelegge for elveaktiviteter og formidling og undervisning.

Forvaltningsplanen er et resultat av prosjektet ”Søknad om SMIL-midler til utarbeidelse av forvaltningsplan/områdeplan for deler av Songdalselva” som Songdalen Bondelag og Søgne og Songdalen Elveeierlag står bak.  Formålet med forvaltningsplanen var å kartlegge miljøverdiene langs strekningen av Songdalselva som renner gjennom Songdalen kommune (registrering av kulturminner og biologisk mangfold, samt å foreslå tiltak i samme område som tar hensyn til ønsker fra kommune, grunneiere og allmennheten). Hensikten med å lage en forvaltningsplan for området er å synliggjøre de miljøverdiene som finnes og sikre at de forvaltes på beste måte til gagn for miljøet og allmennheten.

Tiltaksområde er i søknaden definert til ”fra grense mot Søgne til Hortemo, med prioritert område rundt Nodeland”. Forvaltningsplanen ble utarbeidet av Inger Birkeland Slågedal ved Norsk landbruksrådgivning Agder. Hun har samarbeidet med kommunen, Songdalen bondelag, Søgne- og Songdalen elveeierlag, Greipstad historielag, grunneiere og andre engasjerte personer i lokalmiljøet, og laget en plan på totalt 59 sider.

Det er ønskelig at flere grunneiere går sammen og organiserer fellestiltak langs elva.

Ressurs- og arealforvaltningsavdelingen i kommunen er gjerne behjelpelig i forhold til søknader om tilskudd, og gir i samråd med Fylkesmannen veiledning i forhold til hogst eller andre tiltak.

Næringen må selv dra i gang arbeidet.

Vilt- og fiskeutvalget kan være behjelpelig med aktuelle tiltak som berører deres område.


Publisert: 04.01.2017 10:02
Sist endret: 04.01.2017 10:46