Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kommuneplanen

Hva er kommuneplanen?

Kommuneplanen er kommunens overordnede politiske styringsdokument.

Kommuneplanen beskriver hvordan vi ønsker at det skal være i Songdalen frem mot 2024. Den er retningsgivende for utviklingen av kommunen vår, og den er viktig for oss alle.

Hvert fjerde år rulleres kommuneplanen, det vil si at kommunen oppdaterer planen og samtidig ser lenger fram i tid.

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt av kommunestyret 26. september 2012.

Kommuneplan for Songdalen 2012 - 2024

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen

Kommuneplanens damfunnsdelKommuneplanens samfunnsdel

Her kan du lese en kortversjon av samfunnsdelen

Her kan du lese hele samfunnsdelen

Utarbeiding av samfunnsdelen handler om å forstå den utviklingen som er mest gjeldende i dag. I forhold til de trendene som oppleves som gode og positive, foreslår kommuneplanen hvordan disse kan videreutvikles og vedlikeholdes for å oppnå ønsket utvikling. I forhold til de trendene som oppleves som mindre gode, foreslår kommuneplanen tiltak som kan bidra til

å snu utviklingen i ønsket retning.

Kommuneplanen følges opp i mer detaljerte planer og budsjetter.Viktigst er kommunens fireårige handlingprogram - økonomiplanen. Her følger enhetene opp kommunensplanen gjennom kortsiktige og konkrete mål basert på de langsiktige målene i kommuneplanen. 

Hva som står i kommuneplanen blir derfor vesentlig fordi den er førende på hva som prioriteres og bevilges midler til på kort sikt. 

Arealdelen

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige arealutviklingen. Den sikrer at arealbruken i kommunen når målene som vedtas for kommunens utvikling.

Arealdelen består av:

Kommunens visjon

Kommunens visjon er: "Songdalen for livskvalitet - et mål om trygghet og trivsel for alle"

I dette legger vi blant annet at:

  • Songdalen skal være en attraktiv kommune å bo i.
  • Songdalen skal være en god kommune å vokse opp i, leve i og bli eldre i.
  • Innbyggerne skal oppleve trygghet for nødvendige tjenester.
  • Tjenestetilbudet skal være av god kvalitet.

Publisert: 07.06.2016 15:03
Sist endret: 07.06.2016 15:13
Rådhuset

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33