Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Årsrapport 2017

Årsrapporten for 2017 foreligger nå. Den blir behandlet i kommunestyret 20. juni 2018.

Årsrapport 2017

 

 

Les årsrapporten for Songdalen kommune 2017

 

Rådmannens kommentarer til året 2017

Et godt år da Kongen kom
Stortinget vedtok den 8. juni å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og
Songdalen til en kommune fra 1. januar 2020. Det var derfor en spesiell stemning blant
kommunens fremste folkevalgte da kommunestyret den 20. juni tok Stortingets vedtak
til etterretning.I løpet av høsten ble det igangsatt et svært omfattende program som skal sikre at overgangen til ny storkommune kan gjennomføres innen fristen.

Det ble et økonomisk godt år for Songdalen kommune med netto driftsresultat på vel
23,5 mill. kroner. Resultatet skyldes blant annet økt sum skatt og rammetilskudd, ulike
statstilskudd, solid finansavkastning men ikke minst god budsjettdisiplin og
økonomistyring i enhetene.

Kommunal rapport sitt kommunebarometer viste at Songdalen rangeres på 17 plass blant alle landets kommuner.

For mange av kommunens innbyggere, kanskje spesielt barna, vil besøket av Kong
Harald den 24. april bli husket lenge. På en vindfull og kjølig dag varmet det mange å
møte Kongen på Porsmyr bygdetun, i Haugenparken og på Noden. I anledning besøket
på Noden stod Kongen for den offisielle åpningen av ny ungdomsklubb. Kongebesøket ble
en stor opplevelse for mange, også for ordføreren, slik det tydelig fremkommer på
årsrapportens forside.

I løpet av året er kommunen minnet om risiko og sårbarhet på grunn av ekstremvær.
Første helg i oktober ble opplevd som dramatisk for mange beboere langs Songdalselva,
på Nodelandsheia og Hortemo. Det førte til betydelig ulempe for mange da Birkelid brua
måtte stenges og senere fjernes på grunn av flomskade.

Under krevende omstendigheter viste mange av kommunens ansatte ansvar og handlekraft for å forebygge skade og opprettholde tjenester til innbyggerne både før, under og etter ekstremvær. Det er erfaringer som blir verdifulle fremover.

For kommunen og regionen var det en viktig milepæl da kommunestyret vedtok
detaljregulering for den delen av ny E39 som ligger i Songdalen kommune, herunder
mulighet for å bygge ny atkomst inn i det regionale industriområdet på Mjåvann som nå
sysselsetter nærmere 1500 personer. Arealplan for Mjåvann 3 ble også vedtatt i 2017 og
styrker potensialet for ytterligere fremtidig vekst.

Kommunens øverste administrative ledelse ble omorganisert i 2017 ved at det ble tilsatt
kommunalsjef oppvekst. Funksjonen inngår i rådmannens ledergruppe. Helse- og omsorg
ble også etablert som eget kommunalsjefsområde og helse og omsorgsenheten ble delt i
fire nye enheter. Fra januar ble lønnsproduksjon overført til Kristiansand kommune.

I personalpolitikken har satsingen på heltidskultur utviklet seg positivt. Det er også gledelig at KS tildelte kommunen prisen som årets lærlingekommune på Agder i 2017.

Sykefraværet endte opp på 7,2% som er en marginal nedgang fra 2016.
Årsrapporten viser samlet sett at Songdalen kommune fremdeles er i god driv og med rette kan oppsummere 2017 som et godt år da Kongen kom.

Nodeland 27. mars 2018
Kjell A Kristiansen
rådmann


Publisert: 20.06.2018 09:14
Sist endret: 20.06.2018 09:22