Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endelig vedtak av detaljreguleringsplan for Vollan skole

Kommunestyret behandlet saken i møte 13.02.2019, sak 1/|19

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-10 vedtas detaljreguleringsplan for skole på Nodeland – Vollan med bestemmelser og plankart sist endret 17.01.2019, men slik at Nodelandsvegen stenges for gjennomkjøring ved port/innkjørsel til B1. Forslaget om adkomst til B1 via P2 fjernes. B1 gis adkomst fra sydøst (fra Kulien gartneri) og over GS1. 

2. Kommunestyret ber om at det jobbes for at området rundt nye Nodeland skole blir hjertesone (www.hjertesone.no), slik at det jobbes helhetlig med trygge skoleveier og mest mulig gange/sykling til skolen. 

3. Kommunestyret ber om at det anlegges skolehage på skolens uteområde med eksisterende matjord fra tomta. 

Sakens dokumenter

Klage 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om vedtaket.

Klage sendes på e-post til postmottak@songdalen.kommune.no eller per post til Songdalen kommune, Postboks 53,4685 Nodeland.

Merkes: Sak 15/02162


Publisert: 18.02.2019 14:12
Sist endret: 18.02.2019 14:52