Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Endelig vedtak reguleringsplan for Rosseland Næringspark

Melding om vedtak: 2. gangs behandling og endelig vedtak av reguleringsplan for Rosseland næringspark.

Vedtak

Kommunestyret behandlet saken i møte 13.02.2019, sak 2/19 og fattet følgende vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslova § 12-11 vedtas reguleringsplan for Rosseland Næringspark, med følgende tilførsel av ny rekkefølgebestemmelse:

6.6. Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet, skal kommunen godkjenne plan for erstatning av areal som går tapt ved opparbeidelse av veg gjennom skolens uteområdet eller kompenserende tiltak på resterende arealer for fortsatt skoledrift.

Sakens dokumenter

Klage

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra du mottar underretning om vedtaket.

Klage sendes på e-post til: postmottak@songdalen.kommune.no eller per post til: Songdalen kommune, Postboks 53, 4685 Nodeland.

Merkes: Sak 16/02779


Publisert: 18.02.2019 12:57
Sist endret: 18.02.2019 14:02