Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Oppstart av detaljregulering av Porsmyr

Oppstart av detaljregulering av Porsmyr og igangsetting av forhandling om utbyggingsavtale

 

Planfolket AS starter på vegne av Porsmyr eiendom AS arbeid med privat

Porsmyr kart

forslag til detaljregulering for boligområde del av Rismyr (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd). 

Forslag til planavgrensing er vist på kartutsnittet (se pdf-dokument for større versjon av kartet) og omfatter eiendommene gnr. 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221 i Songdalen kommune. Under planarbeidet kan området bli avgrenset.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for 15-20 nye boliger med tilhørende uteoppholdsarealer og infrastruktur. 

I kommuneplan er området avsatt til landbruk, natur og friluftsliv. Det ble avholdt oppstartsmøte mellom forslagsstiller, plankonsulent og Songdalen kommune 12. februar 2019.

Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Forhandling om utbyggingsavtale 

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og avklarer forhold omkring utbygging av området.

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til: 

Planfolket AS
Tollbodgata 52, 4614 Kristiansand

Epost: innspill@planfolket.no innen 31. mars 2019.

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Bjørn Andresen på telefon 959 68 987 eller på epost: bjorn@planfolket.no

Dette varselet om oppstart er også tilgjengelig på www.planfolket.no.

Dokumenter i saken

Varsel om detaljregulering Porsmyr og forhandling om utbyggingsavtale

Varselbrev – Porsmyr


Publisert: 28.02.2019 21:58
Sist endret: 28.02.2019 22:49