Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vedtak - Reguleringsendring Fv 461 Vatneli-Kilen

Kommunestyret i Songdalen behandlet i møte 31.05.2017 (sak 21/17) og fattet følgende vedtak:

Møtebehandling

Reidar Heivoll, Sp la fram følgende forslag:

Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å arbeide for at kommunens foretrukne løsning for gang- og sykkelveg Vatneli – Kilen fullfinansieres. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om medfinansiering begrenset oppad til kr. 3 millioner. Endelig beløp for medfinansiering bevilges når kommunestyret behandler regnskapsrapportering 2. tertial.

Votering

Planutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Reidar Heivolls forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

  1. Med hjemmel i pbl § 12-14 vedtar kommunestyret reguleringsendring for fv 461 Vatneli – Kilen.
  2. Kommunestyret gir rådmannen i oppdrag å arbeide for at kommunens foretrukne løsning for gang- og sykkelveg Vatneli – Kilen fullfinansieres. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om med finansiering begrenset oppad til kr. 3 millioner. Endelig beløp for med finansiering bevilges når kommunestyret behandler regnskapsrapportering 2. tertial.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra du mottar underretning om vedtaket.

Klagen sendes til:
Songdalen kommune v/teknisk enhet
Postboks 53
4685 Nodeland

Merkes sak 21/17.

Dokumenter i saken

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

2. gangs behandling og endelig vedtak

1. gangs behandling - vedtak


Publisert: 01.06.2017 10:54
Sist endret: 01.06.2017 12:55