Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Rådmann og kommunalsjefer

Rådmann

Kjell A KristiansenRådmann Kjell A. Kristiansen er kommunens øverste administrative leder og ansvarlig overfor kommunens politiske ledelse.

kjell.a.kristiansen@songdalen.kommune.no
tlf. 982 99 713

Kommunestyret har det overordnede ansvar for alt kommunen gjør. For å kunne utøve dette ansvaret på en god måte, må kommunestyret ha tilgang på nødvendig informasjon og faglige råd. I tillegg må det finnes et godt system for å iverksette de vedtak kommunestyret gjør.

Mine arbeidsoppgaver
– Jeg har det overordnede, administrative ansvar for alt kommunestyret overlater til administrasjonen og de ansatte å utføre. Kommunestyret vedtar hvert fjerde år en overordnet kommuneplan. Videre vedtas det årlig et årsbudsjett og en fireårig økonomiplan, kalt handlingsprogrammet. Disse dokumentene legger klare føringer for min og administrasjonens arbeid.

– Vekst og utvikling i Songdalen er helt sentrale målsettinger i gjeldende kommuneplan og handlingsprogram. I tillegg er det et tydelig fokus på kvalitet i all kommunal tjenesteproduksjon.

Rådmannen møter fast i kommunestyret og formannskapet.

Ledergruppen

Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmann, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef økonomi, kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef teknisk.

Ledergruppens hovedoppgaver er å være bindeledd mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte.

Kommunalsjef helse og omsorg

Brede SkaalerudBrede Skaalerud har ansvar for overordnet faglig strategi og utviklingsarbeid for tjenesteenhetene livsmestring, habilitering, hjemmetjenester, institusjon, utvikling og forvaltning og Nav.
Ansvaret omfatter også kommunens koordinering og samarbeid med barneverntjenesten for Kristiansandsregionen. Oppdraget til kommunalsjef helse og omsorg omfatter også utvikling av tjenesteenhetenes faglige mål og visjoner. Tjenestesjefen møter fast på vegne av rådmannen i Tjeneste- og levekårskomiteen.

brede.skaalerud@songdalen.kommune.no
tlf. 909 90 781

Mine arbeidsoppgaver

– Jeg har foruten administrativ ledelse, ansvar for oppfølging av enhetenes mål og resultater gjennom blant annet virksomhetssamtaler og medarbeidersamtaler med enhetslederne. Min hovedoppgave er å bidra til et kontinuerlig arbeid med kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av tjenestene. Målet er at tjenestene fremstår som faglige forsvarlige og godt koordinerte.

Kommunalsjef oppvekst

Kristin Eidet RobstadKristin Eidet Robstad har ansvaret for overordnet faglig strategi og utviklingsarbeid for tjenesteenhetene skole (4), barnehage (5) og kultur og inkludering. Ansvaret omfatter også kommunenes koordinering og samarbeid med felles interkommunal PPT der Søgne er vertskommune. Oppdraget til kommunalsjef oppvekst omfatter også utvikling av tjenesteenhetenes faglige mål og visjoner. Oppvekstsjefen møter fast på vegne av rådmannen i Tjeneste- og levekårskomiteen.

kristin.eidet.robstad@songdalen.kommune.no
tlf. 975 37 254

Mine arbeidsoppgaver

– Jeg har foruten administrativ ledelse ansvar for oppfølging av enhetenes mål og resultater gjennom blant annet virksomhetsamtaler og medarbeidersamtaler med enhetslederne. Min hovedoppgave er å bidra til et kontinuerlig arbeid med kvalitetsssikring og kvalitetsutvikling av tjenestene. Målet er at tjenestene fremstår som faglige forsvarlige og godt koordinerte.

Kommunalsjef økonomi

Arild AndresenØkonomisjef Arild Andresen har en strategisk funksjon innen budsjett- og finansområdet. Han møter fast i formannskapet.

arild.andresen@songdalen.kommune.no
tlf. 480 08 477

Mine arbeidsoppgaver: 

– Jeg er ansvarlig for kommunens budsjett- og økonomiplanprosess, tertialrapportering og årsregnskapsrapportering i nær dialog med rådmannen. Gjennom året er min hovedoppgave å følge kommunens økonomi- og finansforvaltning, samt påse at økonomireglementet blir overholdt og praktisert. I tillegg har jeg daglig ledelse av de ansatte på økonomiområdet.

Kommunalsjef teknisk

Stein Erik Watne

Stein Erik Watne har et overordnet ansvar for tekniske tjenester. Teknisk enhet har mange kontaktflater mot hele kommunen som en organisasjon, både i forhold til tjenesteproduksjon, vedlikehold og lovanvendelse.

stein.erik.watne@songdalen.kommune.no

tlf. 913 64 140

Mine arbeidsoppgaver: 

Jeg har ansvar for koordinering og administrativ ledelse. Jeg er leder av kommunens byggenemd og har overordnet styrings- og økonomiansvar for byggeprosjektene. Jeg har ansvar for enhetens mål- og resultatoppfølging, og møter som rådmann i Kultur- og utviklingskomiteen og i Planutvalget.

Organisasjon og stab

Songdalen kommune er organisert etter den såkalte tonivåmodellen. Rådmannen og ledergruppen utgjør kommunens toppledelse. I rådmannens stab finner vi personal, økonomi, skolefaglig ansvarlig, barnehagefaglig veileder, folkehelsekoordinator og andre støttefunksjoner. Resten av organisasjonen består av 18 enheter med eget budsjettansvar. Enhetene ligger administrativt direkte under ledergruppen.

Organisasjonskart

Organisasjonskart Songdalen kommune

Klikk i bildet for større versjon 

eller last ned organisasjonkartet her


Publisert: 15.03.2016 11:07
Sist endret: 01.03.2017 13:23
Rådhuset

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33