Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Klagemulighet

Klagemulighet

Klage på enkeltvedtak

Songdalen kommune ønsker at du som innbygger og bruker av kommunale tjenester skal være fornøyd. Likevel kan det hende at du ønsker å klage på noe. Retten til å gi uttrykk for misnøye er viktig for god dialog og forventningsavklaring mellom kommunen og den som mottar tjenestene.

Klage på enkeltvedtak

Retten til å klage over det som betegnes som enkeltvedtak, er sikret ved lov. Det innebærer at det settes i gang en formell prosess der et overordnet organ vurderer saken på nytt. Forvaltningsloven inneholder regler om dette. Se spesielt kapittel VI.

Når du mottar et vedtak (for eksempel en tillatelse du har søkt om) skal det alltid inneholde:
• opplysninger om retten til å klage
• frist for å sende inn klage
• hvem klagen skal sendes til

Dersom du velger å klage, så sender du den til kommunen ved den aktuelle tjenesten som har skrevet vedtaket. Kommunen vurderer først omgjøring av eget vedtak. Dersom det opprinnelige vedtaket fastholdes er det kommunen som sender klagen til klageinstansen for behandling – for eksempel Fylkesmannen eller kommunens egen klagenemnd.

Du vil som part i saken motta kopi til foreløpig orientering. Når klagen er ferdig behandlet vil du få tilsendt vedtak om dette. Klageinstansens vedtak er endelig.


Publisert: 19.07.2016 12:49
Sist endret: 19.07.2016 12:51