Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Regelverk for salgs- og skjenkesteder

Alle som har fått en bevilling er ansvarlig for å sette seg inn i og følge regelverket.
Dette er det viktigste du må vite for god drift:

Planen er retningsgivende for alkoholpolitikken som føres i Songdalen kommune i inneværende periode (årene 2016 – 2020). Planen rulleres hvert fjerde år som forutsatt i alkoholloven, slik at hvert kommunestyre har anledning til å uttale seg om alkoholpolitikken.

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer behandles i overensstemmelse med de alkoholpolitiske prinsipper i planen.

Alkoholpolitiske retningslinjer for Songdalen kommune

Alkoholloven Formålet med loven er i størst mulig utstrekning å begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Loven skal også fremme næringspolitiske formål, som forutsigbarhet, lojal konkurranse, samt å bekjempe kriminalitetsutviklingen i deler av bransjen.
Alkoholloven 

Alkoholforskriften er gitt i medhold av alkoholloven. Forskriften inneholder regler om utøvelsen av salgs- eller skjenkebevillingen.

Alkoholforskriften

Fra 01.01.2016 ble det innført nye, nasjonale regler for tildeling av prikker og inndragning av bevillinger ved overtredelse av alkoholloven.

Forskrift om prikktildeling og inndragning

Securitas utfører salgs- og skjenkekontroller i Songdalen. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker. Hvis du i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen din i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan du ikke selge eller skjenke alkohol.

Her kan du se hvor mange prikker som tildeles ved hvert regelbrudd:

8 prikker

 • Salg og skjenking til mindreårige
 • Brudd på bistandsplikten
 • Brudd på kravet om forsvarlig drift
 • Hindring av kontroll 

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av sprit til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol 

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

  • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
  • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
  • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
  • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
  • Konsum av medbrakt alkohol
  • Gjester tar med alkohol ut
  • Brudd på reklameforbudet

Formålet med loven er å sikre forsvarlig drift av serveringssteder. Loven skal, gjennom å ivareta serveringsnæringens, de ansattes og samfunnets behov for klare og forutsigbare rammebetingelser, bidra til å gi kommunene et mer anvendelig og praktiserbart verktøy for å bekjempe kriminalitetsutviklingen i enkelte deler av serveringsbransjen samt motvirke illojal konkurranse.

Serveringsloven

Bokføringsforskriften 

Forskriften skal sikre god dokumentasjon av all omsetning i serveringsvirksomheter i restaurantbransjen, og bidra til at all omsetning og uttak bokføres, beskattes og avgiftsberegnes korrekt.

Alle salgs- og skjenkesteder skal ha rutiner for internkontroll. Dette handler om å kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt på en systematisk måte.

Internkontroll etter alkoholloven - for salgs- og skjenkesteder


Publisert: 10.10.2016 05:44
Sist endret: 10.10.2016 06:13