Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Politiske utvalg, medlemmer og reglementer

Kommunestyret

Leder for utvalget er ordfører Johnny Greibesland (SP)

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Mette Skomedal Breland.

Kommunestyret er det øverste organ i kommunen og består av folkevalgte representanter.

Kontaktinformasjon til medlemmene
Kommunestyret 2015-2019
PartiNavnTelefon
SP Johnny Greibesland, ordfører 934 67 816
SP Svein Reidar Heivoll 992 70 550
SP Marit Kleveland Hagen 991 64 758
SP Anvor Solbjørg Jørgensen 984 70 238
SP Anja Ninasdatter Abusland 948 22 342
AP Jan Erik Tønnesland, varaordfører 414 99 000
AP Monika Hagen 917 97 109
AP Helge Stapnes 909 63 800
AP Knut Stien Berg 952 34 360
AP Jan Erik Hedenstad 905 86 740
AP Siw Tove Samuelsen 994 53 182
KRF Terje Imeland 907 23 375
KRF Arne Skraastad 936 85 157
KRF Tore Smeplass 959 87 160
KRF Espen Alf Halvorsen 930 05 737
H Anders Ramsland 906 12 163
H Svein Grødum 480 10 036
H Ida Grødum 954 96 648
H Kjetil Aasen 900 56 640
FRP Arild Birkenes 909 85 390
FRP Øistein Hatlebakk 916 49 263
FRP Siv Finsådal 978 77 493
V

Karianne Øien (permisjon)

924 80 244
MPG Hildegunn M. Tønnessen Schuff 400 21 647
Uavhengig Jone Nyborg 924 80 224
Uavhengig Kåre Dybesland 908 48 171
Kommunestyret - reglement

1. Valg og sammensetning

1.1.    
Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere. Valget gjelder for 4 år. Kommunestyrets medlemstall er for tiden 25.

1.2.    
Endring av medlemstallet vedtas av kommunestyret selv i løpet av de tre første år av valgperioden, med virkning fra påfølgende valgperiode.

1.3.    
Møteleder er ordføreren eller varaordføreren. Har begge forfall velges en særskilt møteleder blant kommunestyrets medlemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

1.4.    
Kommunestyrets 25 medlemmer skal ved valg fordeles med 7 representanter i formannskapet, 7 representanter i planutvalget, 5 representanter i kultur- og utviklingskomiteen, 5 representanter i tjeneste- og levekårskomiteen og 1 representant i kontrollutvalget.

2. Rett og plikt til å delta på møter

2.1.    
Kommunestyrets medlemmer har møteplikt.

2.2.    
Har medlemmene forfall til et møte i kommunestyret, skal møteleder eller sekretær uten opphold gis melding om dette. Forfallsgrunn skal oppgis. Varamedlem skal innkalles, og i såvidt mulig i den nummerordning de er valgt. Sekretær innkaller også varamedlemmer dersom det blir kjent at et medlem må fratre eller dersom dette er en nærliggende mulighet.

2.3.    
Et medlem, som med lovlig grunn, må forlate møtet i kommunestyret melder straks fra til møteleder. Medlem som vet eller har grunn til å tro at det må forlate møtet før det er ferdig, melder fra om dette i rimelig tid til møteleder. Varamedlemmet trer inn for medlemmet. Dersom medlemmet kommer tilbake under møtet, trer dette først inn i møtet ved starten på etterfølgende sak.

2.4.    
Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv rykker varaordføreren opp som ordfører, og det velges ny midlertidig varaordfører.

2.5.    
Trer ordføreren endelig ut av kommunestyret, skal det velges ny ordfører.

3. Inhabilitet

3.1.    
Om inhabilitet gjelder Forvaltningsloven kapittel 2 og Kommuneloven § 40, nr. 3. Forvaltningsloven § 6 lyder:

En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak

a)        når han selv er part i saken;

b)        når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.

c)         når han er eller har vært gift med eller er forlovet med, fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part.

d)        når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte.

e)        når han leder eller har ledende stilling i, er medlem av styret eller bedriftsforsamling for et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune. Når han leder eller har ledende stilling i en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan.Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt, og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen. Kommuneloven § 40, nr 3, 1. ledd lyder: Om inhabilitet gjelder forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler:

a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv.

b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ.

c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirker ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette. Inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.

3.2.  
Medlemmer som antar at de kan være inhabile legger fram saken for møteleder eller rådmann. Kommunestyret avgjør inhabilitetsspørsmålet dersom det blir reist.

3.3.  
Medlemmet inhabilitetsspørsmålet reises i forhold til, deltar ikke i debatten eller voteringen.

4. Kommunestyrets oppgaver

4.1.
Kommunestyret er øverste organ i Songdalen kommune. Det treffer vedtak i alle saker så langt ikke annet følger av lov eller delegasjon til underordnet organ.

4.2.
Kommunestyret kan kreve enhver sak inn for seg til uttalelse eller avgjørelse så lenge ikke annet følger av lov.

4.3.
Kommunestyret skal treffe vedtak i alle saker der det etter lov pålegges kommunestyret selv å treffe vedtak. Dette gjelder bl.a. følgende saker:

- økonomiplan og endringer i denne

- årsbudsjett og vesentlige endringer i rammene for denne

- kommuneplan og reguleringsplan

4.4.
Kommunestyret kan delegere alle saker til formannskap eller faste politiske utvalg så lenge ikke annet følger av lov.

4.5.
Kommunestyret kan delegere alle saker til administrasjonssjefen som ikke er av prinsipiell betydning eller strider mot lov.

5. Åpne eller lukkede møter

5.1.
Om åpne eller lukkede møter gjelder kommunelovens § 1.

§ 31, nr 1 lyder:

«Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf» § 31, nr 3 lyder:

«Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.»

§ 31 nr 5 lyder:

«Kommunestyret ....... selv kan også ellers av hensyn til den interne saksbehandling bestemme at møter i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører når organet selv ikke skal treffe vedtak i saken.»

5.2.
Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt, eller en rettsinstans, eller sivilombudsmannen fastslår at det var uriktig å behandle saken i lukket møte.

5.3.
Deltar der andre enn kommunestyremedlemmene på møtet pålegger møtelederen også disse taushetsplikt. Taushetsplikt må her vedtas. Dersom dette ikke gjøres skal personen vises bort.

6. Deltakelse av andre enn kommunestyrets medlemmer

6.1.
Rådmannen har møte- og talerett, i kommunestyret, personlig eller ved representant.

6.2.
Kommunestyret kan også kalle inn andre enn egne medlemmer. Ansatte i kommunen kan pålegges å møte, etter samråd med rådmannen. Møteleder kan kalle inn andre personer.

6.3.
Personer som er innkalt har ikke anledning til å delta i debatten. De gis kun adgang til å redegjøre for bestemt sak og til å svare på spørsmål.

7. Kommunestyrets møter

7.1.   
Kommunestyret vedtar møteplan for 1 år av gangen. Møteleder eller minst 1/3 av kommunestyret kan i tillegg innkalle til møter.

7.2.   
Møteleder setter opp saksliste for det enkelte møte og kunngjør kommunestyrets samling samtidig med innkallelse av medlemmene. Saker som er unntatt offentlighet skal føres på et eget B-kart. De andre sakene føres på Akart.

7.3.   
Innkallelse til møtet skal sendes medlemmene elektronisk minst 7 dager før møtet. I tillegg sendes det saksliste elektronisk til 1.varamedlem i hvert parti.Innkallelsen skal inneholde en oversikt over sakene som skal behandles og alle saksdokumentene.

7.4.   
Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om tid og sted for samlingens første møte, samt henvisning til kommunens hjemmeside der oversikt over sakene som skal behandles finnes. Saker som er ført på B-kart gjøres ikke tilgjengelig for allmennheten.

7.5.   
Formannskapets innstilling om økonomiplan legges ut til alminnelig gjennomsyn minst 14 dager før den skal behandles i kommunestyret.

7.6.   
Formannskapets innstilling til årsbudsjett skal legges ut til alminnelig gjennomsyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret.

8. Møteledelse og ordskifte

8.1.
Møteleder må ikke avbryte noen som har ordet så lenge dette ikke skjer for å håndheve reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side.

8.2.
Vil møteleder ta del i debatten, overtar varamøteleder eller annen møteleder som kommunestyret velger til ledelsen av møtet.

8.3.
Behandling av den enkelte sak starter med at møteleder viser til foreliggende innstilling og gjør rede for eventuelle nye opplysninger eller dokumenter i saken.

8.4.
Møteleder spør om det er noen som ønsker ordet i saken. Det settes opp taleliste etter hvert som medlemmene melder seg.

8.5.
Representantene har adgang til en replikk i tilknytning til de siste taleres innlegg. Møteleder kan begrense taletiden. Det kan ikke gis adgang til replikk på replikken.

8.6.
Taleren skal rette sitt innlegg til møtets leder. Taler skal holde seg til den saken, eller den del av saken, som debatten gjelder.

8.7.
Debatten skal føres i anstendige former. Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Møteleder påser at dette overholdes. Bifalls- eller mishagsytringer er ikke tillatt.

8.8.
Overtrer noen reglementet eller pålegg fra møteleder skal møteleder påtale forholdet. Retter vedkommende seg ikke etter dette kan møteleder ta fra vedkommende ordet og kommunestyret kan utestenge vedkommende fra resten av møte.

9. Avgrensing og avslutning av debatten

9.1.
Før behandlingen av en sak er påbegynt og under debatten kan kommunestyret vedta at taletiden skal begrenses.

9.2.
Finner kommunestyret at en sak er ferdig behandlet, kan det vedta å avslutte debatten.

9.3.
Kommunestyret avgjør avstemmingsordningen etter forslag fra møteleder. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemming, setter møteleder fram forslag om rekkefølgen for avstemmingen eller om alternativ stemmegivning.

9.4.
Det er anledning til å komme med både prinsipale og subsidiære standpunkter under stemmegivning.

9.5.
Møteleder kan foreslå prøveavstemming som ikke er bindende for den endelige avstemming i saken. Blir avstemmingen oppdelt bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til slutt, eventuelt også her etter prøveavstemming, stemmes det så over hele innstillingen.

10. Stemmemåten

10.1.
Avstemming iverksettes på en av følgende måter:

10.1.1.
Ved stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette.

10.1.2.
Ved at møteleder ber de som stemmer mot om å gi stemmetegn, enten ved å reise seg eller å rekke en hånd i været. Det kan avholdes kontraprøver dersom møteleder bestemmer det eller et medlem krever det.

10.1.3.
Ved navneopprop. Denne avstemmingsmåte nyttes kun der det skal svares «ja» eller «nei».

Det fastsettes ved loddtrekning hvilke navn oppropet skal starte med.

Navneopprop nyttes dersom møteleder bestemmer det eller et medlem krever det og det gis tilslutning til dette fra 1/5 av kommunestyremedlemmene.

10.1.4.
Ved sedler uten underskrift. Denne stemmemåten kan kun nyttes ved valg eller tilsetting og skal nyttes ved slike avstemminger dersom noen av medlemmene krever det.

10.2.
Dersom det er flere fraksjoner som krever ulike avstemmingsmåter avgjør kommunestyrets flertall avstemmingsmåten. Dette gjelder likevel ikke der en fraksjon krever avstemming etter pkt 10.1.4.

11. Forespørsel (interpellasjon)

11.1.
Utenfor de saker som er ført opp på sakslisten kan ethvert medlem rette forespørsel til møteleder.

11.2.
Slike spørsmål bør være skriftlig og møteleder i hende minst 8 dager før møtet for at denne skal kunne innhente nødvendig bakgrunn for å svare. Dersom spørsmålet kommer i møtet eller like i forkant av dette, kan møteleder, om han ikke har nok bakgrunn for å svare, utsette svaret til neste møte. Kommunestyret kan likevel pålegge møteleder å gi et foreløpig svar.

11.3.
Dersom spørsmålet blir inngitt skriftlig og minst 8 dager før møtet, sender møteleder kopi av spørsmålet til alle medlemmene og de varamedlemmer som skal tilsendes saksliste.

11.4.
Forespørselen besvares av møteleder, men han kan likevel be rådmannen eller hans stedfortreder redegjøre for saken.

11.5.
Dersom det gjennom forespørselen kreves vedtak, kan møteleder eller 1/3 av kommunestyret motsette seg dette. Et flertall kan likevel kreve debatt og avgjøre den videre gangen i saken.

11.6.
Spørsmål, herunder saker det kreves vedtak i, som ikke blir behandlet i møtet blir å behandle i førstkommende møte.

11.7.
Den som har foretatt forespørselen kan nytte inntil 10 minutter til å begrunne sitt spørsmål til møteleder. Er spørsmålet reist skriftlig før møtet og den som har stilt spørsmålet ikke er til stede i møtet kan et annet medlem av samme partigruppe ta opp spørsmålet som sitt eget.

11.8.
Møteleder har inntil 10 minutter til å svare på spørsmålet. Under svaret får pkt. 7.2 tilsvarende anvendelse. For øvrig er det adgang for de øvrige medlemmene å ta del i ordskifte. Dersom det ikke skal fattes vedtak begrenses taletiden til 3 minutter og det er kun adgang til å holde ett innlegg.Den som har stilt spørsmålet gis taletid på inntil 5 minutter.

11.9.
Debatten omkring spørsmålet kan ikke vare lenger en 1/2 time. Møteleder eller kommunestyret kan bestemme lengre tid dersom dette anses nødvendig.

12. Behandling av saker på sakslisten

12.1.
Saker som står på sakslisten skal behandles i kommunestyret. Dette gjelder likevel ikke dersom kommunestyret fastslår å avvise saken eller utsette den til et senere møte. Utsettelse kan kun begrunnes i at saken ikke er tilstrekkelig opplyst eller at saken er så omfattende at den må behandles i eget møte.

12.2.
Rådmannen, eller noen av komiteene kan ikke trekke saker som står oppført på sakslisten etter at den er sendt ut.

12.3.
Saker som står på sakslisten kan likevel endres av det organ som har innstillingsrett, dersom nye forhold gjør seg gjeldende. Det må framsettes ny innstilling.

12.4.
Møteleder har ingen rettigheter i forhold til saker på sakslisten etter dette punktet.

13. Lovlighetskontroll

Kommuneloven § 59 nr 1-4 lyder:

«1.
Tre eller flere medlemmer av kommunestyret ..... kan sammen bringe avgjørelse truffet av folkevalgt organ eller den kommunale ..... administrasjon inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet.

2.
Krav om lovlighetskontroll framsettes for det organ som har truffet den aktuelle avgjørelse. Hvis dette opprettholder sin avgjørelse oversendes saken til departementet.

3.
Det organ som har truffet avgjørelsen, kommunalt.....organ overordnet dette eller departementet, kan beslutte at avgjørelsen ikke skal iverksettes før lovlighetskontrollen er avgjort.

4.
Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen

a. er innholdsmessig lovlig

b. er truffet av noen som har myndighet til å treffe slike avgjørelser, og

c. er blitt til på lovlig måte.

Departementet skal oppheve avgjørelsen hvis det er gjort feil slik at den er ugyldig.

14. Orden i salen

14.1.
Møteleder skal sørge for å holde god orden i møtesalen og i tilstøtende lokaliteter.

14.2.
Møteleder skal se til at medlemmene ikke blir forstyrret eller avbrutt av tilhørere. Dersom så skjer kaller møteleder tilhørerne til ro. Etterkommes ikke dette kan møteleder vise ut de aktuelle tilhørerne. Tilsvarende gjelder dersom tilhørerne har en opptreden som strider mot reglementet her eller god orden.

14.3.
Dokumenter, tegninger, plakater e.l. må ikke anbringes eller deles ut i kommunestyrets møtesal med mindre møteleder eller kommunestyret samtykker.

15. Møtebok

15.1.
Det skal føres møtebok over forhandlingene i kommunestyret.

15.2.
Møteboken skal inneholde angivelse av hvert møte med møtested og tid, innkallingens dato og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra og/eller noen til under forhandlingene anføres dette slik at møteboken, sammenholdt med medlemsfortegnelsen, viser hvem som har deltatt i den enkelte sak.

15.3.
Videre angis hvem som har møtt fra kommuneadministrasjonen og evt. andre innkalte.

15.4.
Forøvrig skal møteboken vise gangen i forhandlingene, fortløpende saksnummer for det enkelte kalenderår og hva saken gjelder.

15.5
For den enkelte sak føres inn det vedtak som er fattet med stemmetall, vedtaksforslag som er satt fram, hvem som har fremmet forslaget og votering med angivelse av partitilknytning (ved en feiltakelse var dette ikke kommet med under kommunestyrets behandling).

15.6.
Møteleder eller kommunestyret avgjør om det skal tillates protokolltilførsel eventuell avvisning anmerkes i møteboken.

15.7.
Møteboken undertegnes av møteleder og to valgte medlemmer.

15.8.
Møteboken i undertegnet tilstand sendes medlemmer og varamedlemmer og andre i.h.h.t avtale. Ett eksemplar oppbevares av rådmannen.

16. Retningslinjer for offentlig spørretime i Songdalen kommune

16.1.
Ved kommunestyremøtets begynnelse gjennomføres det inntil 30 minutters åpen spørretid i kommunestyresalen for personer bosatt i kommunen.

16.2.
Spørsmål som ønskes besvart må være avtalt/avklart med ordfører før møtets begynnelse.

16.3.
Ordningen med åpen spørretid kunngjøres samtidig med annonsering av kommunestyrets møter.

16.4
Oppstår tvil om forståelsen av disse retningslinjene, avgjør møteleder/ordfører spørsmålet.

17. Annet

Kontrollutvalgets møter skal i henhold til kommunelovens § 77 nr.8 som hovedregel holdes for åpne dører.

Formannskapet

Formannskapet er nest øverste politisk organ i kommunen.

Leder for utvalget er ordfører Johnny Greibesland.

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Mette Skomedal Breland.

Kontaktinformasjon til medlemmene
Formannskapet 2015-2019
MedlemTelefon
Johnny Greibesland, SP - ordfører 934 67 816
Kjetil Aasen, H 900 56 640
Jan Erik Tønnesland, AP - varaordfører 414 99 000
Monika Hagen, AP 917 97 109
Ida Grødum, H 954 96 648
Terje Imeland, KRF 907 23 375
Arild Birkenes, FRP 909 85 390
Formannskapet - reglement

1. Valg og sammensetning

2. Rett og plikt til å delta på møter

3. Inhabilitet

4. Formannskapets oppgaver

5. Åpne eller lukkede møter

6. Deltakelse av andre enn formannskapets medlemmer

7. Formannskapets møter 

8. Møteledelse og debatt

9. Avgrensing og avslutning av debatten

10. Stemmemåten

11. Forespørsel (Interpellasjon)

12. Behandling av saker på sakslisten

13. Mindretallsanke

14. Orden i salen

15. Møtebok

 

1. Valg og sammensetning

1.1. 
Formannskapet skal bestå av 7 medlemmer fra kommunestyret.

1.2. 
Kommunestyret velger medlemmene av formannskapet. Leder er ordføreren, nestleder er varaordfører. Det skal utpekes varamedlemmer gjennom valg eller på den måten kommunestyret fastsetter. (Krav til kjønnsmessig balanse så langt det er mulig.)

1.3. 
Møteleder er formannskapets leder eller nestleder. Har begge forfall velger 
formannskapet selv en særskilt møteleder blant formannskapets medlemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

1.4. 
Det skal opprettes et underutvalg på 3 medlemmer med ansvar og myndighet i 
- lønnsforhandlinger der dette ikke er delegert til rådmannen. - mekling og/eller tvist i arealsaker. Underutvalget benevnes forhandlingsutvalget. Ordfører og varaordfører er faste medlemmer i forhandlingsutvalget. Underutvalgets tredje medlem velges av kommunestyret blant formannskapets faste medlemmer. Det skal utpekes varamedlemmer gjennom valg eller på den måten kommunestyret fastsetter. 

2. Rett og plikt til å delta på møter

2.1. 
Formannskapets medlemmer har møteplikt.

2.2. 
Har medlemmene forfall til et møtet i formannskapet, skal møteleder eller 
sekretær uten opphold gis melding om dette. Forfallsgrunn skal oppgis. Varamedlem skal innkalles såvidt mulig i rekkefølge fastsatt av kommunestyret. Sekretæren innkaller også varamedlemmer dersom det blir kjent at et medlem må fratre under møtet eller dersom dette er en nærliggende mulighet.

2.3. 
Et medlem som, med lovlig grunn, må forlate møte i formannskapet melder straks fra til møteleder. Medlem som vet, eller har grunn til å tro, at det må forlate møte før det er ferdig melder fra om dette i rimelig tid til møteleder. Varamedlemmet trer inn for medlemmet. Dersom medlemmet kommer tilbake under møte, og man er i gang med behandling av en sak, trer medlemmet først inn i møte ved starten på etterfølgende sak.

2.4. 
Trer formannskapets leder (ordfører) midlertidig ut av sitt verv, rykker 
nestleder (varaordfører) opp som formannskapets leder og det utpekes ny midlertidig nestleder. Formannskapet selv utpeker midlertidig nestleder. Trer formannskapets leder endelig ut av formannskapet, skal kommunestyret utpeke ny leder etter reglene i pkt 1.2.

3. Inhabilitet

3.1. 
Om inhabilitet gjelder Forvaltningsloven kapittel 2 og Kommuneloven § 
40, nr.3. Forvaltningsloven § 6 lyder: «En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken; b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp - eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen» Kommuneloven § 40, nr 3, 1. ledd lyder: «Om inhabilitet gjelder forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler: a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv. b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirker ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.»

3.2. 
Medlemmer som antar at de kan være inhabile legger fram saken for 
formannskapets leder eller rådmann.

3.3. 
Formannskapet avgjør inhabilitetsspørsmålet dersom det blir reist. 
Kommunestyret kan likevel overprøve vedtaket.

3.4. 
Medlemmet inhabilitetsspørsmålet reises i forhold til, deltar ikke i debatten 
eller voteringen.

4. Formannskapets oppgaver

4.1. 
Formannskapet treffer vedtak i de saker som det etter delegasjon fra 
kommunestyret pålegges.

4.2. 
I saker som skal behandles i kommunestyret innstiller formannskapet i alle saker som hører under formannskapets ansvarsområde.

4.3. 
Formannskapet skal behandle forslag til økonomiplan, årsbudsjett og 
skattevedtak.

4.4. 
Formannskapet er klagenemnd etter forvaltningslovens § 28 og etter særlov hvor dette i eller i medhold av lov ikke er lagt til andre organer.

4.5. 
Formannskapet utreder og innstiller i politiske saker knyttet til 
sentraladministrasjonen (ledergruppen, økonomiavd., personalavd., avd. for samfunnsutvikling, enhet for kommunikasjon- og service, NAV-enheten hva gjelder samarbeidet mellom stat og kommune, og interkommunalt samarbeid). Ved utredningsarbeid i formannskapet gjelder pkt.3 i reglement for komiteens innstilling.

4.6. 
Formannskapet skal avgi uttalelse i saker av bevilgningsmessig karakter utover vedtatt økonomiplan/årsbudsjett som utredes av planutvalget og/eller komité. Uttalelsen skal følge komiteens innstilling til kommunestyret.

5. Åpne eller lukkede møter

5.1 
Om åpne eller lukkede møter gjelder kommunelovens
§ 31, nr 1 lyder: «Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf» § 31, nr 3 lyder: «Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.» § 31 nr 5 lyder:«Kommunestyret ....... selv kan også ellers av hensyn til den interne saksbehandling bestemme at møter i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører når organet selv ikke skal treffe vedtak i saken.»

5.2 
Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter love er underlagt taushetsplikt. Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt, eller en rettsinstans, eller sivilombudsmannen fastslår at det var uriktig å behandle saken i lukket møte.

5.3 
Deltar det andre enn utvalgets medlemmer på møtet, pålegger møteleder også disse taushetsplikt. Taushetsplikten må her vedtas. Dersom dette ikke vedtas skal personen vises bort.

6. Deltakelse av andre enn formannskapets medlemmer

6.1 
Rådmannen har møte- tale- og forslagsrett, personlig eller ved representant.

6.2 
Formannskapet kan også kalle inn andre enn egne medlemmer for uttalelse og redegjørelse i bestemte saker. Ansatte i kommunen kan pålegges å møte, men det skal skje i samråd med rådmannen. Formannskapets leder kan kalle inn andre personer.

6.3 
Personer som er innkalt har ikke anledning til å delta i debatten.

7. Formannskapets møter

7.1 
Formannskapet vedtar møteplan for 1 år av gangen. Møteleder eller minst 1/3 av formannskapet kan i tillegg innkalle til møter.

7.2 
Møteleder setter opp saksliste for det enkelte møte og kunngjør formannskapets møte samtidig med innkallelse av medlemmene. Saker som er unntatt offentlighet skal føres på eget B-kart. Andre saker føres på A-kart.

7.3 
Innkallelse til møtet skal sendes medlemmene elektronisk minst 7 dager før møtet. I tillegg sendes det saksliste elektronisk til 1.varamedlem i hvert parti. 
Innkallelsen skal inneholde en oversikt over sakene som skal behandles og alle saksdokumentene.

7.4 
Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om tid og sted for samlingens 
første møte, samt henvisning til kommunens hjemmeside der oversikt over sakene som skal behandles finnes. Saker som er ført på B-kart gjøres ikke tilgjengelig for allmennheten.

8. Møteledelse og debatt

8.1 
Behandling av den enkelte sak starter med at møteleder viser til foreliggende forslag fra rådmannen i saker der formannskapet skal innstille til kommunestyret og innstillingen fra rådmannen der formannskapet treffer avgjørelse. Møteleder gjør rede for eventuelle nye opplysninger eller dokumenter i saken.

8.2 
Debatten skal føres i anstendige former. Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Møtets leder påser at dette overholdes. Bifalls - eller mishagsytringer er ikke tillatt.

8.3 
Møteleder spør om det er noen som ønsker ordet i saken. Det settes opp 
taleliste etter hvert som medlemmene melder seg.

8.4 
Medlemmene har adgang til replikk i tilknytning til de siste taleres innlegg. 
Møteleder kan fastsette tidsbegrensning. Det er ikke adgang til replikk på replikken.

8.5 
Taleren skal rette sitt innlegg til møtets leder. Taler skal holde seg til den 
saken, eller den del av saken, som debatten gjelder.

8.6 
Overtrer noen reglementet eller pålegg fra møteleder skal møteleder påtale forholdet. Retter vedkommende seg ikke etter dette kan møteleder ta fra vedkommende ordet og formannskapet kan utestenge vedkommende fra resten av møte.

9. Avgrensing og avslutning av debatten

9.1 
Før behandlingen av en sak er påbegynt og under debatten kan formannskapet vedta at taletiden skal begrenses.

9.2 
Formannskapet avgjør avstemmingsordningen etter forslag fra møteleder. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemming setter møteleder fram forslag om rekkefølgen for avstemmingen eller om alternativ stemmegivning.

9.3 
Det er anledning til å komme med både prinsipale og subsidiære standpunkter under stemmegivning.

9.4 
Møteleder kan foreslå prøveavstemming som ikke er bindende for den endelige avstemming i saken. Blir avstemmingen oppdelt bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til slutt, eventuelt også her etter prøveavstemming, stemmes det så over hele innstillingen.

10. Stemmemåten

10.1 
Avstemming iverksettes på en av følgende måter: 
10.1.1 Ved stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette. 
10.1.2 Ved at møteleder ber de som stemmer mot om å gi stemmetegn, enten ved å reise seg eller å rekke en hånd i været. Det kan avholdes kontraprøver dersom møteleder bestemmer det eller et medlem krever det. 
1
0.1.3 Ved navneopprop. Denne avstemningsmåte nyttes kun der det skal svares «ja» eller «nei». Det fastsettes ved loddtrekning hvilke navn oppropet skal starte med. Navneopprop nyttes dersom møteleder bestemmer det eller et medlem krever det og det gis tilslutning til dette fra 1/3 av formannskapets medlemmer. 
10.1.4 Ved sedler uten underskrift Denne stemmemåten kan kun nyttes ved valg eller tilsetting og skal nyttes ved slike avstemminger dersom noen av medlemmene krever det 
10.1.5 Dersom det er flere fraksjoner som krever ulike avstemningsmåter avgjør formannskapet avstemningsmåten. Dette gjelder likevel ikke der en reaksjon krever avstemming etter pkt 10.1.4.

11. Forespørsel (Interpellasjon)

Utenfor de saker som er ført opp på sakslisten kan ethvert medlem rette forespørsel til møteleder. Slike spørsmål bør være skriftlig og møteleder i hende minst 8 dager før møtet for at denne skal kunne innhente nødvendig bakgrunn for å svare. Dersom spørsmålet kommer i møtet eller like i forkant av dette, kan møteleder, om han ikke har nok bakgrunn for å svare, utsette svaret til neste møte. Formannskapet kan likevel pålegge møteleder å gi et foreløpig svar. Dersom spørsmålet blir inngitt skriftlig og minst 8 dager før møtet sender møteleder kopi av spørsmålet til alle medlemmene og de varamedlemmer som skal tilsendes saksliste. Forespørselen besvares av møteleder, men han kan likevel be rådmannen eller hans stedfortreder redegjøre for saken. Dersom det gjennom forespørselen kreves vedtak kan møteleder eller 1/3 av formannskapet motsette seg dette. Et flertall kan likevel kreve debatt og avgjøre den videre gangen i saken. Spørsmål, herunder saker det kreves vedtak i, som ikke blir behandlet i møtet blir å behandle i førstkommende møte. Den som har foretatt forespørselen kan nytte inntil 15 minutter til å begrunne sitt spørsmål til møteleder. Er spørsmålet reist skriftlig før møtet og den som har stilt spørsmålet ikke er til stede i møtet kan et annet medlem ta opp spørsmålet som sitt eget. Møteleder har inntil 10 minutter til å svare på spørsmålet. For øvrig er det adgang for de øvrige medlemmene å ta del i ordskifte. Dersom det ikke skal fattes vedtak begrenses taletiden til 3 minutter og det er kun adgang til å holde ett innlegg. Den som har stilt spørsmålet gis taletid på inntil 5 minutter. Debatten omkring spørsmålet kan ikke vare lenger en ½ time. Møteleder eller formannskapet kan bestemme lengre tid dersom dette anses nødvendig.

12. Behandling av saker på sakslisten

12.1 
Saker som står på sakslisten skal behandles i formannskapet. Dette gjelder likevel ikke dersom formannskapet fastslår å avvise saken eller utsette den til et senere møte. Utsettelse kan kun begrunnes i at saken ikke er tilstrekkelig opplyst eller at saken er så omfattende at den må behandles i eget møte.

12.2 
Rådmannen kan ikke trekke saker som står oppført på sakslisten etter at den er sendt ut.

12.3 
Saker som står på sakslisten kan likevel endres av rådmannen når nye forhold gjør seg gjeldende. Det må framsettes ny innstilling.

12.4 
Møteleder har ingen rettigheter i forhold til saker på sakslisten etter pkt.12.

13. Mindretallsanke

13.1 
Et vedtak i formannskapet kan bringes inn for kommunestyret dersom et 
mindretall på minst ¼ av medlemmene, eller møteleder krever det.

13.2 
Kravet må framsettes i samme møte.

14. Orden i salen

14.1 
Møteleder skal sørge for å holde god orden i møtesalen og i tilstøtende lokaliteter.

14.2  
Møteleder skal se til at medlemmene ikke blir forstyret eller avbrutt av tilhørere. Dersom så skjer kaller møteleder tilhørerne til ro. Etterkommes ikke dette kan møteleder vise ut de aktuelle tilhørerne. Tilsvarende gjelder dersom tilhørerne har en opptreden som strider mot reglementet her eller god orden.

14.3  
Dokumenter, tegninger, plakater e.l. må ikke anbringes eller deles ut i møtesalen med mindre møteleder eller formannskapet samtykker.

15. Møtebok

15.1 
Det skal føres møtebok over forhandlingene i formannskapet. Det skal føres egen møtebok for de enkelte underutvalg.

15.2 
Møteboken skal inneholde angivelse av hvert møte med møtested og tid, innkallingens dato og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra og/eller noen til under forhandlingene anføres dette slik at møteboken, sammenholdt med medlemsfortegnelsen, viser hvem som har deltatt i den enkelte sak.

15.3 
Videre angis hvem som har møtt fra kommuneadministrasjonen og evt. andre innkalte.

15.4 
Det skal framgå av møteboken hvordan medlemmene har stemt.

15.5 
Forøvrig skal møteboken vise gangen i forhandlingene, fortløpende saksnummer for det enkelte kalenderår og hva saken gjelder.

15.6 
For den enkelte sak føres inn det vedtak som er fattet med stemmetall, vedtaksforslag som er satt fram, hvem som har fremmet forslaget og votering.

15.7 
Møteleder eller formannskapet avgjør om det skal tillates protokolltilførsel. Eventuell avvisning anmerkes i møteboken.

15.8  
Møteboken undertegnes av møteleder og to valgte medlemmer.

15.9 
Møteboken i undertegnet tilstand sendes medlemmer og varamedlemmer og andre i.h.h.t avtale. Et eksemplar oppbevares av rådmannen.

Planutvalget

Leder for utvalget er Reidar Heivoll.

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Mette Skomedal Breland.

Planutvalget behandler og treffer vedtak i plansaker etter plan- og bygningsloven etter delegasjon eller pålegg fra kommunestyret, innen samferdsel, vei, renovasjon, vann, avløp med mer.

Kontaktinformasjon til medlemmene
Planutvalget 2015-2019
MedlemTelefon
Svein Reidar Heivoll, SP - leder 992 70 550
Jan Erik Hedenstad, AP - nestleder 905 86 740
Marit Kleveland Hagen, SP 991 64 758  
Anja Ninasdotter Abusland, SP 948 22 342
Knut Stien Berge, AP 952 34 360 
Tore Smeplass, KRF 959 87 160
Siv Finsådal, FRP 978 77 493
Planutvalget - reglement

1. VALG OG SAMMENSETNING 

2. RETT OG PLIKT TIL Å DELTA PÅ MØTER

3. INHABILITET

4. PLANUTVALGETS OPPGAVER

5. ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER

6. DELTAKELSE AV ANDRE ENN PLANUTVALGETS MEDLEMMER

7. PLANUTVALGETS MØTER

8. MØTELEDELSE OG DEBATT

9. AVGRENSING OG AVSLUTNING AV DEBATTEN  

10. STEMMEMÅTEN  

11. FORESPØRSEL (INTERPELLASJON)

12. BEHANDLING AV SAKER PÅ SAKSLISTEN

13. MINDRETALLSANKE

14. ORDEN I SALEN

15. MØTEBOK

1. VALG OG SAMMENSETNING 

1.1 
Planutvalget er et fast utvalg i medhold av Kl.§10. Utvalget skal bestå av 7 
medlemmer.

1.2 
Kommunestyret velger medlemmene av planutvalget blant kommunestyrets 
faste medlemmer. Det skal utpekes varamedlemmer gjennom valg eller på den måten kommunestyret fastsetter.

1.3 
Reglene om kjønnsmessig kvotering etter Kl.§36 nr.2 gjelder ved valg til planutvalget. Hvert kjønn skal være representert i planutvalget med minst 40% blant dem som velges.

1.4 
Kommunestyret velger leder og nestleder. Har begge forfall velger planutvalget selv en særskilt møteleder blant utvalgets medlemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

2. RETT OG PLIKT TIL Å DELTA PÅ MØTER

2.1
Planutvalgets medlemmer har møteplikt.

2.2
Har medlemmene forfall til et møtet i planutvalget, skal møteleder eller sekretær uten opphold gis melding om dette. Forfallsgrunn skal oppgis. Varamedlem skal innkalles såvidt mulig i rekkefølge fastsatt av kommunestyret. Sekretæren innkaller også varamedlemmer dersom det blir kjent at et medlem må fratre under møtet eller dersom dette er en nærliggende mulighet.

2.3
Et medlem som, med lovlig grunn, må forlate møte i planutvalget melder straks fra til møteleder. Medlem som vet, eller har grunn til å tro, at det må forlate møte før det er ferdig melder fra om dette i rimelig tid til møteleder.

Varamedlemmet trer inn for medlemmet. Dersom medlemmet kommer tilbake under møte, og man er i gang med behandling av en sak, trer medlemmet først inn i møte ved starten på etterfølgende sak.

2.4 
Trer planutvalgets leder midlertidig ut av sitt verv, rykker nestleder opp som planutvalgets leder og det utpekes ny midlertidig nestleder. Planutvalget selv utpeker midlertidig nestleder. Trer planutvalgets leder endelig ut av utvalget, skal kommunestyret utpeke ny leder etter reglene i pkt 1.2.

3. INHABILITET

3.1 
Om inhabilitet gjelder Forvaltningsloven kapittel 2 og Kommuneloven § 40, nr 3. forvaltningsloven § 6 lyder:
«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en 
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp - eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; 
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; 
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; 
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen» 
Kommuneloven § 40, nr 3, 1. ledd lyder:
«Om inhabilitet gjelder forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler:
a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv.
b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ.
c Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirker ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.»

3.2 
Medlemmer som antar at de kan være inhabile legger fram saken for planutvalgets leder eller rådmann.

3.3 
Planutvalget avgjør inhabilitetsspørsmålet dersom det blir reist. Kommunestyret kan likevel overprøve vedtaket.

3.4
Medlemmet inhabilitetsspørsmålet reises i forhold til, deltar ikke i debatten eller voteringen.
 

4. PLANUTVALGETS OPPGAVER

4.1 
Planutvalget behandler og treffer vedtak 

  • i plansaker etter plan- og bygningsloven etter delegasjon eller pålegg fra kommunestyret.
  • teknisk sektor (samferdsel, vei, renovasjon, vann, avløp med mer.)

4.2 
I saker som skal behandles i kommunestyret innstiller planutvalget i alle saker som hører under utvalgets ansvarsområde.

4.3
Oppgavene knyttet til samfunnsutvikling etter plan og bygningsloven(Pbl.) ivaretas av kultur- og utviklingskomiteen.

5. ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER

5.1 
Om åpne eller lukkede møter gjelder kommunelovens § 31. § 31, nr 1 lyder: 
«Møter i folkevalgte organer skal holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter denne paragraf»
§ 31, nr 3 lyder: 
«Et folkevalgt organ kan vedta å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Debatt om dette foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det eller vedkommende organ vedtar det. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.»
§ 31 nr 5 lyder: 
«Kommunestyret ....... selv kan også ellers av hensyn til den interne saksbehandling bestemme at møter i andre organer eller i visse sakstyper i andre organer skal holdes for lukkede dører når organet selv ikke skal treffe vedtak i saken.» 

5.2  Når en sak behandles for lukkede dører etter kommuneloven § 31, plikter de

folkevalgte å bevare taushet om opplysninger som etter love er underlagt

taushetsplikt. Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt, eller en rettsinstans, eller sivilombudsmannen fastslår at det var uriktig å behandle saken i lukket møte.

5.3 
Deltar der andre enn utvalgets medlemmer på møtet pålegger møteleder også disse taushetsplikt. Taushetsplikten må her vedtas. Dersom dette ikke vedtas skal personen vises bort.

6. DELTAKELSE AV ANDRE ENN PLANUTVALGETS MEDLEMMER

6.1 
Rådmannen har møte- , tale- og forslagsrett, personlig eller ved representant. 

6.2 
Planutvalget kan også kalle inn andre enn egne medlemmer for uttalelse og redegjørelse i bestemte saker. Ansatte i kommunen kan pålegges å møte, men det skal skje i samråd med rådmannen. Planutvalgets leder kan kalle inn andre personer. 

6.4 
Personer som er innkalt har ikke anledning til å delta i debatten.

7. PLANUTVALGETS MØTER

7.1
Planutvalget vedtar møteplan for 1 år av gangen. Møteleder eller minst 1/3 av planutvalgets faste medlemmer kan i tillegg innkalle til møter.

7.2 
Møteleder setter opp saksliste for det enkelte møte og kunngjør planutvalgets møte samtidig med innkallelse av medlemmene. Saker som er unntatt offentlighet skal føres på eget B-kart. Andre saker føres på A-kart.

7.3 
Innkallelse til møtet skal sendes medlemmene elektronisk minst 7 dager før møtet. I tillegg sendes det saksliste elektronisk til 1.varamedlem i hvert parti. Innkallelsen skal inneholde en oversikt over sakene som skal behandles og alle saksdokumentene.

7.4 
Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om tid og sted for samlingens første møte, samt henvisning til kommunens hjemmeside der oversikt over sakene som skal behandles finnes. Saker som er ført på B-kart gjøres ikke tilgjengelig for allmennheten.

8. MØTELEDELSE OG DEBATT

8.1
Behandling av den enkelte sak starter med at møteleder viser til foreliggende forslag fra rådmannen i saker der planutvalget skal innstille til kommunestyret og innstillingen fra rådmannen der planutvalget treffer avgjørelse. Møteleder gjør rede for eventuelle nye opplysninger eller dokumenter i saken.

8.7 
Debatten skal føres i anstendige former. Fornærmelig eller uhøvisk språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Møtets leder påser at dette overholdes. Bifalls - eller mishagsytringer er ikke tillatt. 

8.8 
Møteleder spør om det er noen som ønsker ordet i saken. Det settes opp taleliste etter hvert som medlemmene melder seg.

8.9 
Medlemmene har adgang til replikk i tilknytning til de siste taleres innlegg. Møteleder kan fastsette tidsbegrensning. Det er ikke adgang til replikk på replikken.

8.10 
Taleren skal rette sitt innlegg til møtets leder. Taler skal holde seg til den saken, eller den del av saken, som debatten gjelder.

8.11 
Overtrer noen reglementet eller pålegg fra møteleder skal møteleder påtale forholdet. Retter vedkommende seg ikke etter dette kan møteleder ta fra vedkommende ordet og planutvalget kan utestenge vedkommende fra resten av møte.

9. AVGRENSING OG AVSLUTNING AV DEBATTEN  

9.1 
Før behandlingen av en sak er påbegynt og under debatten kan planutvalget vedta at taletiden skal begrenses.

9.2 
Planutvalget avgjør avstemmingsordningen etter forslag fra møteleder. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemming setter møteleder fram forslag om rekkefølgen for avstemmingen eller om alternativ stemmegivning.  

9.3 
Det er anledning til å komme med både prinsipale og subsidiære standpunkter under stemmegivning.

9.4 
Møteleder kan foreslå prøveavstemming som ikke er bindende for den endelige avstemming i saken. Blir avstemmingen oppdelt bør det i alminnelighet stemmes foreløpig over hvert punkt. Til slutt, eventuelt også her etter prøveavstemming, stemmes det så over hele innstillingen.

10. STEMMEMÅTEN  

10.1 
Avstemming iverksettes på en av følgende måter:
10.1.1 Ved stilltiende godkjenning, dersom ingen motsetter seg dette.
10.1.2 Ved at møteleder ber de som stemmer mot om å gi stemmetegn, enten ved å reise seg eller å rekke en hånd i været. Det kan avholdes kontraprøver dersom møteleder bestemmer det eller et medlem krever det. 
10.1.3 Ved navneopprop. Denne avstemningsmåte nyttes kun der det skal svares «ja» eller «nei». Det fastsettes ved loddtrekning hvilke navn oppropet skal starte med. Navneopprop nyttes dersom møteleder bestemmer det eller et medlem krever det og det gis tilslutning til dette fra 1/3 av formannskapets medlemmer.
10.1.4 Ved sedler uten underskrift Denne stemmemåten kan kun nyttes ved valg eller tilsetting og skal nyttes ved slike avstemminger dersom noen av medlemmene krever det 
10.1.5 Dersom det er flere fraksjoner som krever ulike avstemningsmåter avgjør formannskapet avstemmingsmåten. Dette gjelder likevel ikke der en reaksjon krever avstemming etter pkt 10.1.4.

11. FORESPØRSEL (INTERPELLASJON)

a. Utenfor de saker som er ført opp på sakslisten kan ethvert medlem rette forespørsel til møteleder.
b. Slike spørsmål bør være skriftlig og møteleder i hende minst 8 dager før møtet for at denne skal kunne innhente nødvendig bakgrunn for å svare. Dersom spørsmålet kommer i møtet eller like i forkant av dette, kan møteleder, om han ikke har nok bakgrunn for å svare, utsette svaret til neste møte. Planutvalget kan likevel pålegge møteleder å gi et foreløpig svar.
c. Dersom spørsmålet blir inngitt skriftlig og minst 8 dager før møtet sender møteleder kopi av spørsmålet til alle medlemmene og de varamedlemmer som skal tilsendes saksliste.
d. Forespørselen besvares av møteleder, men han kan likevel be rådmannen eller hans stedfortreder redegjøre for saken.
e. Dersom det gjennom forespørselen kreves vedtak kan møteleder eller 1/3 av planutvalget motsette seg dette. Et flertall kan likevel kreve debatt og avgjøre den videre gangen i saken. 
f. Spørsmål, herunder saker det kreves vedtak i, som ikke blir behandlet i møtet blir å behandle i førstkommende møte.
g. Den som har foretatt forespørselen kan nytte inntil 15 minutter til å begrunne sitt spørsmål til møteleder. Er spørsmålet reist skriftlig før møtet og den som har stilt spørsmålet ikke er til stede i møtet kan et annet medlem ta opp spørsmålet som sitt eget. 
h. Møteleder har inntil 10 minutter til å svare på spørsmålet. For øvrig er det adgang for de øvrige medlemmene å ta del i ordskifte. Dersom det ikke skal fattes vedtak begrenses taletiden til 3 minutter og det er kun adgang til å holde ett innlegg. Den som har stilt spørsmålet gis taletid på inntil 5 minutter.
i. Debatten omkring spørsmålet kan ikke vare lenger en ½ time. Møteleder eller planutvalget kan bestemme lengre tid dersom dette anses nødvendig.

12. BEHANDLING AV SAKER PÅ SAKSLISTEN

12.1 
Saker som står på sakslisten skal behandles i planutvalget. Dette gjelder likevel ikke dersom planutvalget fastslår å avvise saken eller utsette den til et senere møte. Utsettelse kan kun begrunnes i at saken ikke er tilstrekkelig opplyst eller at saken er så omfattende at den må behandles i eget møte.

12.2 
Rådmannen kan ikke trekke saker som står oppført på sakslisten etter at den er sendt ut.

12.3  
Saker som står på sakslisten kan likevel endres av rådmannen når nye forhold gjør seg gjeldende. Det må framsettes ny innstilling.

12.4 
Møteleder har ingen rettigheter i forhold til saker på sakslisten etter pkt.12.

13. MINDRETALLSANKE

13.1  
Et vedtak i planutvalget kan bringes inn for kommunestyret dersom et mindretall på minst ¼ av medlemmene, eller møteleder krever det.

13.2 
Kravet må framsettes i samme møte.

14. ORDEN I SALEN

14.1 Møteleder skal sørge for å holde god orden i møtesalen og i tilstøtende lokaliteter.

14.2 
Møteleder skal se til at medlemmene ikke blir forstyret eller avbrutt av tilhørere. Dersom så skjer kaller møteleder tilhørerne til ro. Etterkommes ikke dette kan møteleder vise ut de aktuelle tilhørerne. Tilsvarende gjelder dersom tilhørerne har en opptreden som strider mot reglementet her eller god orden.

14.3 
Dokumenter, tegninger, plakater e.l. må ikke anbringes eller deles ut i møtesalen med mindre møteleder eller planutvalget samtykker.

15. MØTEBOK

15.1 
Det skal føres møtebok over forhandlingene i planutvalget. Det skal føres egen møtebok for de enkelte underutvalg.

15.2 
Møteboken skal inneholde angivelse av hvert møte med møtested og tid, innkallingens dato og fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra og/eller noen til under forhandlingene anføres dette slik at møteboken, sammenholdt med medlemsfortegnelsen, viser hvem som har deltatt i den enkelte sak

15.3 
Videre angis hvem som har møtt fra kommuneadministrasjonen og evt. andre innkalte.

15.4 
Det skal framgå av møteboken hvordan medlemmene har stemt.

15.5 
Forøvrig skal møteboken vise gangen i forhandlingene, fortløpende saksnummer for det enkelte kalenderår og hva saken gjelder.

15.6 For den enkelte sak føres inn det vedtak som er fattet med stemmetall, vedtaksforslag som er satt fram, hvem som har fremmet forslaget og votering.

15.7 
Møteleder eller planutvalget avgjør om det skal tillates protokolltilførsel. 
Eventuell avvisning anmerkes i møteboken.

15.8 
Møteboken undertegnes av møteleder og to valgte medlemmer.

15.9 
Møteboken i undertegnet tilstand sendes medlemmer og varamedlemmer og andre i.h.h.t avtale. Et eksemplar oppbevares av rådmannen. 

Tjeneste- og levekårskomiteen

Leder for utvalget er Anders Ramsland.

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Mette Skomedal Breland.

Tjeneste og levekårskomiteen innstiller saker knyttet til skole, voksenopplæring, barnehager, helse og omsorg, botilbud, levekår og livsmestring, barnevern og PPT.

Kontaktinformasjon til medlemmene
Tjeneste og levekårskomiteen 2015-2019
MedlemTelefon
Anders Ramsland, H - leder 906 12 163
Siw Tove Samuelsen, AP - nestleder 994 53 182
Anvor Solbjørg Jørgensen, SP 984 70 238
Øistein Hatlebakk, FRP 916 49 263
Arne Skraastad, KRF 936 85 157

Kultur- og utviklingskomiteen

Leder for utvalget er Helge Stapnes.

Sekretær for utvalget er utvalgssekretær Mette Skomedal Breland.

Kultur- og utviklingskomiteen er hovedutvalg for kultursektoren og har ansvarsområde innen bibliotek, idrett, lag og foreninger, musikk, kirkesaker, stedsutvikling, næring inkl. landbruk, miljøvern, nærmiljø og friluftsliv, kommunal eiendomsutvikling, folkehelse og frivillighet.

Kontaktinformasjon til medlemmene
Kultur og utviklingskomiteen 2015-2019
MedlemTelefon
Helge Stapnes, AP - leder 909 63 800
Hildegunn M. Tønnessen Schuff, MPG - nestleder 400 21 647
Karianne Øien (permisjon ut 2019)
Jone Nyborg
924 80 244
924 80 224
Svein Grødum, H 480 10 036
Kåre Dybesland, Uavhengig 908 48 171
Reglement for kultur og utviklingskomite

Komiteen skal sammensettes forholdsmessig etter den kjønnsmessige fordeling blant de som velges(Kl.§10 a nr. 4).

1. VALG OG SAMMENSETNING

1.1
Kultur og utviklingskomiteenbestår av 5 medlemmer valgt av og blant kommunestyrets faste medlemmer. Leder og nestleder velges av kommunestyret.

1.2
Møteleder er komiteens leder eller nestleder. Har begge forfall velger komiteen selv en særskilt møteleder blant komiteens medlemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

1.3
Komiteens leder er saksordfører for den enkelte sak. Saksordfører legger saken fram for kommunestyret.

2. ARBEIDSOMRÅDE OG TIDSFRIST

2.1
Komiteenes oppgave er å forberede og innstille i saker som skal behandles i kommunestyret og sørge for politikkutforming innen sine respektive ansvarsområder. Saksutredningen bør peke på alternativer, politiske hovedpoenger, veivalg og konsekvenser av slike veivalg. Komiteene skal gjennom sitt arbeid aktivt bidra til helhetlig politisk styring av Songdalen kommune. Komiteen plikter å belyse grundig alle sider av en sak som legges fram for kommunestyret.

2.2
Når en komité har besluttet å sette i gang et politisk utredningsarbeid, orienteres kommunestyret snarest. Kommunestyret setter frist for komiteens utredning.

2.3.1 Komiteen har innstillingsrett til kommunestyret.

2.3.2 Oppgavene knyttet til samfunnsutvikling etter plan- og bygningsloven(Pbl) ivaretas av kultur- og utviklingskomiteen.
Begrensning: Saker som etter kommunelov og særlov skal behandles i formannskapet eller planutvalget, kan ikke overlates til komiteene.

 

2.5
Kultur- og utviklingskomiteen utreder og innstiller i saker knyttet til:
- kultur (bibliotek, idrett, lag og foreninger, musikk og annen kultur, kirkesaker)
- utvikling i vid forstand, herunder stedsutvikling
- næring inkl. landbruk 
- miljøvern, nærmiljø og friluftsliv
- kommunal eiendomsutvikling
- folkehelse og forebyggende arbeid
- frivillighet 
Ved tvil fordeler ordfører og komitélederne sakene mellom komiteene.
Ved uenighet avgjør ordfører hvilken komité som skal utrede saken.

2.6
Komiteene kan på eget initiativ ta opp til utredning saker som komiteene selv anser som viktige å få utredet.

3. UTREDNING, SAKSBEHANDLING OG SEKRETARIAT

3.1
Saker som oversendes fra en komité til kommunestyret skal være forsvarlig utredet. Dette betyr at også konsekvenser av faglig, økonomisk, personalmessig /organisatoriske og juridisk/avtalemessig art, forutsettes belyst i komiteens innstilling til kommunestyret.

Komiteen innhenter faglige vurderinger fra rådmannen. Rådmannens vurdering omfatter alle relevante opplysninger og konsekvenser av faglig, samfunnsmessig, økonomisk, personalmessig/organisatorisk og juridisk/avtalemessig art som er nødvendig for å få belyst saken forsvarlig. I den grad komiteen velger å ikke innarbeide rådmannens vurdering i komiteens egen innstilling, følger rådmannens vurdering saken til kommunestyret. Komiteen kan anmode rådmannen om tilleggsopplysninger mv. for saksområder de behandler/ønsker å behandle. <p
Komiteen kan legge fram flertalls- og mindretallsinnstilling.
I tyngre saker vil delinnstillinger og ”problemnotater” som innspill til politisk debatt være en gunstig arbeidsmåte. Slike notater skal være ”ikkekonkluderende” i formen. Komiteens medlemmer kan i møtet fremme forslag om tema/saker som ønskes utredet(jfr. pkt.2.1). Dersom forslaget faller foreligger ingen ankerett. Medlemmet kan da selv i rollen som kommunestyre-medlem fremme en interpellasjon/forespørsel for kommunestyret ihht reglement for kommunestyret pkt. 11 for å få saken utredet.

3.4
Rådmannen stiller sekretariat og utredningshjelp til disposisjon for komiteene. Sekretæren sammen med leder for komiteen innkaller til konstituerende møte.

3.5
Sekretariatet har ansvaret for komiteens sakspapirer, kunngjøring av møter, møte- og protokollutskrifter.

3.6
Komiteen kan opprette arbeidsutvalg etter Kl. § 10 a nr.6. Slike arbeidsutvalg omfattes ikke av kommunelovens saksbehandlingsregler, jfr. Kl. § 29 nr.3.

3.7

4. RETT OG PLIKT TIL Å DELTA PÅ MØTER

4.1
Komiteens medlemmer har møteplikt.

Har medlemmene forfall til et møte i komiteen, skal møteleder eller sekretær uten opphold gis melding om dette. Forfallsgrunn skal oppgis. Varamedlem skal innkalles såvidt mulig i rekkefølge fastsatt av kommunestyret

4.3
Et medlem som, med lovlig grunn, må forlate møtet i komiteen, melder straks fra til møteleder.

4.4 Trer komiteens leder midlertidig ut av sitt verv, rykker nestleder opp som komiteens leder, og det utpekes ny midlertidig nestleder. Komiteen selv utpeker midlertidig nestleder. Trer komiteens leder endelig ut av komiteen, skal kommunestyret utpeke ny leder.

5. INHABILITET  

5.1
Om inhabilitet gjelder Forvaltningsloven kapittel 2 og Kommuneloven § 40, nr 3. Forvaltningsloven § 6 lyder:
«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak
a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp - eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte;
f) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. Er den overordnede tjenestemann ugild kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private interesser tilsier at han viker sete. Rekkevidden av annet og fjerde ledd kan fastlegges nærmere ved forskrifter som gis av Kongen»
Kommuneloven § 40, nr 3, 1. ledd lyder:
«Om inhabilitet gjelder forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler:
a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring o.l. for slike verv.
b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelser i samme sak, skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ.
c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28, 2. ledd er ansatte eller folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirker ved tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.»

5.2
Medlemmer som antar at de kan være inhabile legger fram saken for komiteens leder eller rådmann.

5.3
Komiteen avgjør inhabilitetsspørsmålet dersom det blir reist. Kommunestyret kan likevel overprøve vedtaket.

5.5
Medlemmet inhabilitetsspørsmålet reises i forhold til, deltar ikke i debatten eller voteringen.

6. ÅPNE ELLER LUKKEDE MØTER 

6.1
Møtene er åpne, men komiteen selv kan av hensyn til den interne saksbehandling bestemme at møter skal holdes for lukkede dører, jfr. § 39 nr.1.

6.2
Medlemmene har taushetsplikt i saker som er undergitt taushetsplikt i medhold av lov eller sedvanerett. Taushetsplikten gjelder opplysninger som etter lov er underlagt taushetsplikt.

6.4
Deltar andre enn komiteens medlemmer i lukket møte, har også disse taushetsplikt i saker som er undergitt taushetsplikt i medhold av lov eller sedvanerett.

7. DELTAKELSE AV ANDRE ENN KOMITEENS MEDLEMMER  

7.1
Rådmannen har møte-, tale- og forslagsrett, personlig eller ved representant.

7.2
Komiteen kan også invitere andre enn egne medlemmer for uttalelse og redegjørelse av bestemte saker.

7.3
Personer som er innkalt har ikke anledning til å delta i debatten.

8. KOMITEENS MØTER  

8.1
Komiteen vedtar møteplan for sitt arbeid i perioden. Møteleder eller minst 1/3 av komiteens medlemmer kan i tillegg innkalle til møter.

8.3 
Innkalling til møter som ikke er planlagt, jfr. pkt 9.1, skal sendes medlemmene minst 5 dager før møtet.

9. FOR ØVRIG GJELDER REGLENE FOR FORMANNSKAPET SÅ LANGT DET PASSER

Forhandlingsutvalget

Kontaktinformasjon til medlemmene
Forhandlingsutvalget 2015-2019
MedlemTelefon
Johnny Greibesland, SP 934 67 816
Jan Erik Tønnesland, AP 414 99 000 
Ida Grødum, H 954 96 648

Barnas kommunestyre - medlemmer

Medlemmer i 2017/2018

 

Tuva Helleren 7. klasse (Finsland skole)

Mathias Egeli 6. klasse (Finsland skole)

 

Mettin Alimohammadi 7. klasse (Rosseland skole)

Mathias Finsådal 7.klasse (Rosseland skole)

 

Anna Kristensen 7. klasse (Tunballen skole)

Doroteja Geric 7. klasse (Tunballen skole)

 

William Grønåsen 7. klasse (Oasen skole)

Kaja Engebu 7. klasse (Oasen skole).

Kontrollutvalget

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat (Temark) har overtatt som sekretær for kontrollutvalget og kontaktperson for Songdalen kommune er Alexander Etsy Jensen per desember 2018.

Kontaktinfo:  Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

Tlf.: 918 27 545  e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no

Kontaktinformasjon til medlemmene
Kontrollutvalget
MedlemTelefon
Espen Halvorsen, KRF - leder 930 05 737
Stein Vidar Eikhom, FRP - nestleder 38 18 18 63
Solveig Nordkvist, H 907 36 187

Valgnemnd

Leder for utvalget er varaordfører Jan Erik Tønnesland.

Sekretær for utvalget er formannskapssekretær Mette Skomedal Breland.

Kontaktinformasjon til medlemmene
Valgnemnda 2015-2019
MedlemTelefon
Jan Erik Tønnesland, AP - leder 414 99 000
Anvor Solbjørg Jørgensen, SP - nestleder 984 70 238
Arild Birkenes, FRP 909 85 390
Anders Ramsland, H 906 12 163
Terje Imeland, KRF 907 23 375
Karianne Øien, V (permisjon ut 2019)
Jone Nyborg, Uavhengig
412 31 216
924 80 224
Hildegunn Schuff, MDG 400 21 647

Administrasjonsutvalget

Kontakinformasjon til medlemmene
Administrasjonsutvalget
MedlemTelefon
Johnny Greibesland, SP 934 67 816
Jan Erik Tønnesland, AP 414 99 000
Ida Grødum, H 954 96 648
Beth Repstad 930 68 010
Ragnhild Aasen Thomsen 971 09 082
Anders Andersen 924 08 972
Kristian Espedal Larsen, Utdanningsforbundet

970 27 043

Maria Lango, Delta 948 30 710
Janne Slotte, LO-K 901 31 633
Reglement for administrasjonsutvalget 

1. PARTSSAMMENSATT UTVALG. ADMINISTRASJONSUTVALGET

Administrasjonsutvalget er opprettet i medhold av kommunelovens § 25 og hovedavtalens (HA) del B § 4.

2. ADMINISTRASJONSUTVALGETS SAMMENSETNING

Administrasjonsutvalget har 9 medlemmer , tre politikere , tre administrative ledere og tre tilsatte slik:

- forhandlingsutvalgets tre faste politisk valgte medlemmer med personlige varamedlemmer.

- rådmannen og to administrative ledere utpekt av rådmannen med personlige varamedlemmer.

- tre representanter fra de tilsatte med personlige varamedlemmer, utpekt av arbeidstakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene (jfr. HA del B §4 tredje siste) for 2 år av gangen (jfr. Kl. §25 pkt.2).

Administrasjonsutvalget ledes av ordfører med varaordfører som vara.

Forhandlingssammenslutninger lokalt i Songdalen kommune som ikke er representert i administrasjonsutvalget, deltar som observatør i utvalgets møter med møte- og talerett.(HA del B § 4 siste setning)

3. ADMINISTRASJONSUTVALGETS OPPGAVER

Administrasjonsutvalgets oppgaver følger av Kl.§ 25 og HA del B § 4 første til tredje ledd.

3.1
Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Songdalen kommune som arbeidsgiver og de tilsatte.

3.2
Utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv.

3.3
I halvårige møter drøftes kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonale reformer, resultater fra KS sine kontaktmøter med statlige myndigheter samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.

3.4
Administrasjonsutvalget avgir uttalelse i alle saker som behandles/utredes av faste politiske utvalg og komiteer, der forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte ( saker med personellmessige og/eller organisatoriske konsekvenser)i vesentlig grad berøres. Administrasjonsutvalgets uttalelse følger utvalgets/komiteens innstilling til kommunestyret.

4. ADMINISTRASJONSUTVALGETS MØTER

Administrasjonsutvalgets avholder sine møter på dagtid. Møtene er åpne. Møtet lukkes når utvalget behandler saker som er unntatt fra offentlighet i medhold av lov eller forskrift.

5. FOR ØVRIG GJELDER REGLENE FOR FORMANNSKAPET SÅ LANGT DE PASSER.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Kontaktinformasjon til medlemmene
 Arbeidsmiljøutvalget
MedlemmerTelefon
Sonja Abrahamsen Haukås 982 50 787
Beth Repstad 930 68 010
Stein Erik Watne 913 64 140
Øystein Dybesland 476 48 137
Kristian Espedal Larsen, Utdanningsforbundet 970 27 043
Terje Premak, NITO 922 77 008
Bente Uldal, LO-K Songdalen 905 46 312
Anne Brattås Steen, Hovedverneombud 980 59 333
Bedriftshelsetjenesten Falch helse, v/Annette Langdal 916 48 003 
Møter og protokoller

Her kan du lese innkallinger og protokoller fra møtene.

Brukerrådet

Leder for utvalget er Knut Mørch.

Sekretær for utvalget er Bente Bjoraa.

Brukerrådet i Songdalen kommune er et administrativt utvalg som skal drøfte saker vedrørende kommunale tjenester for personer med særskilt behov for tilrettelegging. Samt være bindeleddet mellom organisasjonene og fellesrådet for eldre og funksjonshemmede.

Brukerrådet kan ikke ta avgjørelse i enkeltsaker.

Kontaktinformasjon til medlemmene
Brukerrådet
NavnLag og foreningTelefon
Knut Mørch. leder Pensjonistforeningen 908 77 449
Borghild S. Mathisen, nestleder LPP 419 35 706
Bente Bjoraa, sekretær Røde Kors 958 70 026
Inger Kristiansen Mental helse 905 57 461
Ellen Finsådal Helselaget 416 35 406
Grethe Bjerland Fellesrådet 950 23 790
Magne Lauvrak LHL 38 18 18 19

Hvordan kan du benytte deg av brukerrådet?

Brukerrådet vil normalt ha to møter i halvåret, men kan sammenkalles raskt om det er viktige saker som haster.

Brukerrådet er til for å gi brukerne innflytelse. Det skal være enkelt å ta opp saker i brukerrådet.

Er det ting du ønsker at brukerrådet skal ta fatt i? Ikke vær redd for å ta kontakt eller be din organisasjon ta opp saken!

Saker kan tas opp på to måter:

  1. Gjennom en av brukerorganisasjonene som videreformidler de til brukerrådet
  2. Ved direkte kontakt med et av medlemmene i brukerrådet
Mandatet for brukerrådet er gitt av kommunestyret

Brukerrådet skal være:

  • Et samlende organ for alle brukerorganisasjonene
  • Et rådgivende organ for fellesrådet
  • Høringsinstand for fellesrådet
  • Et organ som tar opp aktuelle tema
  • Et organ som tar initiativ til samarbeid mellom brukerorganisasjonene
  • Et organ som forbereder saker til fellesrådet

Styrer, råd og utvalg - felles oversikt

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i alle politiske styrer, råd og utvalg i Songdalen kommune (pdf).


Publisert: 18.04.2016 09:39
Sist endret: 18.04.2016 12:18