Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Søkelys på Songdalen

Norske kommuner blir jevnlig rangert i forskjellige undersøkelser, som Kommunebarometeret og Forbrukerrådets tester. Andre ganger kan det være våre ansatte som blir viet oppmerksomhet.

På denne siden ønsker vi å dele noen av disse undersøkelsen og utmerkelser våre ansatte har mottatt.

Vi har mye å være stolte av i Songdalen, samtidig som vi ser at vi har noe å strekke oss etter på flere områder. 

Songdalen med i "Sunne kommuner"

I 2016 ble Songdalen med i Sunne kommuner som er WHOs norske netttverk

Les hva vi skrev om saken i desember 2016 

Diplom fra Sunne kommuner

Homofrydprisen - 2016

Hanne Kro Sørborg ved enhet for kultur og inkludering er tildelt Homofrydprisen 2016

Hanne Kro Sørborg

-Jeg er kjempestolt over denne prisen sier Hanne. Det å få denne annerkjennelsen gir oss som kommune tilbakemelding på at vi er på vei i riktig retning i vårt arbeid.

-Det å være annerledes og ikke passe inn i samfunnets rammer og forventninger kan oppleves vondt og vanskelig spesielt i ungdomstiden. Mange unge får vondt i magen og vondt i hodet, men det er ikke sikkert at de er syke av den grunn. Det er på tide vi stiller spørsmål til måten vi organiserer samfunnet. Jeg er stolt av å jobbe i en kommune og sammen med dyktige kollegaer som hver dag jobber for at alle skal ha det bra i samfunnet vårt.

-Det å være annerledes er ikke bare vondt og vanskelig, mangfold er i utgangspunktet også noe vi kan være stolt over og svært verdifullt for et samfunn. Vi trenger mennesker som er flinke til å tenke nytt, løse problemer på nye og kreative måter og som stiller spørsmål til etablerte sannheter. Dette får vi ikke dersom vi kveler alt som er annerledes og ukjent. Jeg tror det er spesielt viktig for små kommuner å jobbe aktivt for et levende mangfold og er glad for å jobbe i en kommune som har rom for dette.

FRI Sør deler årlig ut en Homofrydpris. I år deles denne ut i sammen med Skeiv Ungdom Sør

Her er ett utdrag av begrunnelsen for prisen:  «Barn lærer sine fordommer og negative holdninger ovenfor andre mennesker av de voksene. Ungdommen er fremtidens voksne, noe som betyr at de holdningene ungdommen får er de som blir lært bort i neste generasjon. Derfor er det så viktig å få ungdommen til å tenke selv, åpne opp for at det de har lært i oppveksten kanskje ikke er det rette, tørre å si og stå for sine egne meninger, og ikke minst sette sine egne grenser.

I en liten kommune i Vest-Agder har arbeidet med å endre dette for de ungdommene som kanskje føler seg annerledes vært et tema over de siste par årene. Sexuell helse er hovedtema, men undertemaene er ting som sårende ord, betydningen av kjønn, identitet, seksuelle overgrep, sikker sex, normkritikk og mer til. Alt sammen tas opp med ungdommen i fokus, hvor det overordnede målet er å vise ungdommene at de ikke er alene. Uansett hvilken etnisitet, hvilken kjønnsidentitet eller hvilken seksuell orientering man har så har man noe til felles.

Kommunen er Songdalen. Prosjektet «Sex og sånn» (som er driftet av støtte fra fylkesmannen i Vest-Agder og helsedirektoratet), har i tillegg til å få lokal oppmerksomhet også fått nasjonal oppmerksomhet. Vi i FRI Sør mener at dette tilbudet er ekstremt viktig for vår målgruppe i en liten kommune som Songdalen. I tillegg ser vi at dette tilbudet utfyller den manglende seksualundervisningen vi ser ved skolene rundt om i landet. Basert på dette har vi altså  valgt å la årets Homofrydpris gå til Hanne Kro Sørborg, som er pådriveren bak dette prosjektet.

Hanne Kro Sørborg er utdannet sexolog, har over ti års erfaring fra arbeid med utsatt ungdom og barnevern, og jobber som sexologisk rådgiver i Songdalen kommune.

I tillegg til sitt arbeid i Songdalen kommune har hun vist stor interesse for annet likestillingsarbeid i og utenfor Agder. Hun står også bak prosjektet «I Do Diversity». Prosjektet handler om å ta sjansen på å omfavne den man er, selv om man representerer to motsetninger. Ved å utfordre sine grenser vil en kunne se verden på en ny måte, og flytte grensene for andre.

Takk til deg, Hanne Kro Sørborg, for å lede disse prosjektene og for å utfordre flere til å flytte grenser slik at verden kan bli bedre for flere. Og takk for alt du gjør for våre ungdommer.»

NHOs kommune NM

Kommunene rangeres her etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

NHOs kommuneNM 

Songdalen havnet på 68. plass i NHOs kommuneNM for 2017. Tallgrunnlaget er fra 2016. 

Ser vi kun på  Vest-Agder er Songdalen på andre plass etter. Kristiansand kommune som inntar førsteplassen i fylket og 33. plass nasjonalt.

Se alle resultatene i kommuneNM.

Se resultatene for Songdalen. 

Her kan du se nærmere på datagrunnlaget for de forskjellige kategoriene og historisk utvikling.

Forbrukerrådet

Forbrukerrådet tester kommunal service ved å kontakte kommunene som ordinære innbyggere/brukere med relevante spørsmål. Kontakten skjer gjennom telefon, e-post og kommunens internettsider. Erfaringen fra møtet med kommunen, både svarene, behandlingen og opplevelsen, registreres og vurderes.

I testen som ble publisert i februar 2019 ble Songdalen rangert som nummer en i Vest-Agder og 105 på landsbasis.

Her kan du se resultatene fra kommuneundersøkelsen.

Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på til sammen 124 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere – særlig lokalpolitikere – en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver.

Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2015. I tillegg har vi hentet offentlig statistikk fra en del andre kilder, både andre tall fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

2017 - Utmerker seg på årets kommunebarometer

Songdalen, Kristiansand og Søgne er alle inne på topp 20 lista i kommunebarometeret for 2017.

2016 - Songdalen nummer én på eldreomsorg – 15 totalt

(Artikkel publisert på nettsiden til kommunen 13.04.16)

Tall fra Kommunebarometeret viser at Songdalen er nummer en i landet på eldreomsorg.

Totalt kommer også Songdalen godt ut – rangert som nummer 15 av alle landets kommuner, etter siste justering av tallene.

- Alle vurdert av sykehjemslege

Kommunal rapport skriver i en artikkel fra 7. april i år at Songdalen er én av 17 kommuner der alle sykehjemsbeboere ble vurdert av lege i fjor. «Sykehjemslegen i Songdalen har ikke mer tid til disposisjon per beboer enn de fleste andre sykehjemsleger. Men alle som var på langtidsplass i Songdalen ved årsskiftet, ble vurdert av lege i 2015. I snittkommunen hadde bare halvparten hatt legebesøk»

Avisa har snakket med helse- og omsorgssjef Margunn Øhrn som sier følgende: - Hos oss har sykehjemslegen forpliktet seg til det. Vi har også god nytte av å delta i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, sier hun.

Videre skriver Kommunal Rapport at Songdalen får full uttelling i Kommunebarometeret (les om Kommunebarometeret på slutten av artikkelen) for sin hjemmebaserte eldreomsorg. Her er det få langtidsplasser – de fleste i skjermet enhet for demente – og mange fysioterapeuter, som sammen med ergoterapeuter driver balansetrening og hverdagsmestring, slik at folk kan klare seg lenger hjemme.

Øhrn mener det er best for den enkelte og gir mest mulig ut av hver krone.

Utviklingssenter (USHT)

Som kjent er Songdalstunet et Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og arbeider mye med kvalitet- og kompetanseutvikling.

Ordfører Johnny Greibesland sier i en kommentar at han er imponert over jobben de ansatte gjør. - Dette er et resultat av god innsats over mange år, mener han.

Totalt er Songdalen rangert som nummer 15 blant landets kommuner i Kommunebarometeret. Rangeringen er basert på nøkkeltall fra 12 ulike sektorer. Sektorene er ulikt vektet. For eksempel utgjør grunnskole og pleie og omsorg samlet 40 prosent av barometeret. De minst viktige sektorene har en vekt på bare 2,5 prosent

Slik rangerer Songdalen på de ulike sektorene

(Tallet i parentes viser endring fra forrige måling)

Oversikt sektorer fra Kommunebarometeret
Sektor Rangering og endring
Grunnskole 180 (-17)
Eldreomsorg 1 (56)
Barnevern 114 (-62)
Barnehage 215 (-73)
Helse 401 (-19)
Sosial 54 (21)
Kultur 292 (94)
Økonomi 156 (-54)
Kostnadsnivå 66 (-12)
Miljø og ressurser  Mangler tall
Saksbehandling 50 (-31)
Vann, avløp og renovasjon 77 (-27)

Kilde: Kommunal Rapport

Pris for godt styresett - 2015

Songdalen kommune har fått europeisk pris for godt styresett

Til grunn for hederen ligger kommunenes resultater i KS lokaldemokratiundersøkelse.

Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter demokratiet i egen kommune. I overkant av 40 kommuner har gjennomført undersøkelsen i 2014 og så langt i 2015. 

-Det er flott å kunne gi en anerkjennelse til kommuner som har gjort en solid innsats for lokaldemokratiet. Et godt lokaldemokrati er en viktig forutsetning for det lokale selvstyret, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen. Vi håper utmerkelsen kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Helgesen.  

-For å få utmerkelsen for godt styresett er det i hovedsak lagt vekt på innbyggernes oppfatninger. Det skal være en klar overvekt av positive vurderinger. Det er satt krav om resultater som ligger på god norsk standard – og enda litt til! Det skal være noe å strekke seg etter, sier Helgesen. 

Det er noen kjennetegn som særlig bør trekkes frem ved kommunene som mottar utmerkelsen, nemlig: 

At innbyggerne ikke opplever at folkevalgte misbruker sin makt 

At innbyggerne er fornøyd med kommunens tjenestetilbud 

Undersøkelsen ble gjennomført i fjor vår og er to-delt. Den ene delen har innbyggerne svart på spørsmålene og i den andre delen er det politikerne som har svart. 

Lokaldemokratiundersøkelsen – innbyggere 

Lokaldemokratiundersøkelsen - folkevalgte 

Strategi for lokaldemokrati  
«Strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå» ble vedtatt i Europarådet i 2008, og gjennomføres i Norge som et samarbeid mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Strategien består av 12 prinsipper for godt styresett. Den omfatter de grunnleggende verdiene i europeisk demokrati. Prinsippene er innarbeidet i spørsmålene i KS lokaldemokratiundersøkelse. 


Publisert: 17.06.2016 14:38
Sist endret: 20.06.2016 10:48