Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Kulturmidler

Kulturmidler

Songdalen kommune deler hvert år ut kulturmidler. Alle lag og foreninger i Songdalen kan søke, som hovedregel skal alle søke gjennom sin hovedorganisasjon.

Det kan søkes støtte til almenne kulturtiltak, lederopplæring, nærmiljøtiltak og tilskudd til egne lokaler/bygg.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år.

NB! Det er en ekstra tildelingsrunde i 2019 med søknadsfrist 1. september

Slik søker du:

Les retningslinjene før du fyller ut skjemaet. 

For søknad om driftstilskudd skal det leveres revidert årsregnskap og årsmelding. For de andre tilskuddsordningene skal det leveres særskilt regnskap og rapport om bruk av midlene. Hvis disse vedleggene ikke knyttes til søknaden kan støtten falle bort.

SØK KULTURMIDLER

Retningslinjer

Om du vil laste ned retningslinjene finner du retningslinjene i PDF-format her.

Retningslinjer for utdeling av kulturmidler Songdalen kommune

1. Hvem kan søke kulturmidler?

Organisasjoner, lag og foreninger innenfor kommunegrensene som ikke har et kommersielt formål. I spesielle tilfeller kan også organisasjoner utenfor kommunen som gir kulturtilbud til en del av innbyggerne i Songdalen kommune få tilskudd.

Organisasjoner, lag og foreninger skal ha en demokratisk oppbygging, d.v.s. at medlemskap skal være åpent for alle og ledelsen skal være valgt av medlemmene på årsmøte.

2. Søknad

Søknader skal sendes til Songdalen kommune, enhet for Kultur- og inkludering. Skjema finnes på kommunens nettsider, eller på Rådhuset i papirform. Søknadsfrist til kulturmidler blir kunngjort gjennom avisen og på kommunens hjemmesider.

Søknadsfrist er 1. mars hvert år. Søknader blir behandlet i Kultur- og Utviklingskomiteen etter innstilling fra administrasjonen. Det stilles krav om revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften før søknaden blir godkjent.

3. Former for tilskudd

a. Tilskudd til allmenne kulturtiltak

b. Tilskudd til lederopplæring

c. Nærmiljøtiltak

d. Tilskudd til egne lokaler/bygg

a. Tilskudd til almenne kulturtiltak

Blir gitt til kultur- og fritidsaktiviteter som det enkelte laget driver. Tilskudd kan også bli gitt til enkeltpersoner som driver utadrettet kulturaktivitet. Tilskudd blir gitt en gang pr. år på grunnlag av søknad, som må ha følgende opplysninger:

1. type aktivitet

2. medlemstall og medlemmenes aldersfordeling

3. regnskap og årsmelding for forrige år

4. søknadssum

Støtte blir gitt i forhold til aktivitetsnivået i laget, med vekt på barn og ungdom.

b. Tilskudd til lederopplæring

Blir gitt for å styrke ledelsen og administrasjonen i laget. Tilskuddet blir gitt som refusjon av faktiske utgifter laget har hatt i opplæringen. Søknaden må inneholde:

1. navnet på deltaker

2. innholdet i kurset

3. sted og dato for kurset

4. arrangør

5. kvitteringer og billetter

6. eventuell annen stønad

Søknader blir behandlet hele året.

c. Nærmiljøtiltak

Velforeninger i Songdalen kan søke tilskudd for å bedre barn og unges oppvekstvilkår. Følgende må være med i søknaden:

1. prosjektbeskrivelse

2. tidsplan for prosjektet hvordan tiltaket finansieres

3. antall barn og unge som bor i området

4. aldersgruppen tilbudet rettes mot

d. Tilskudd til egne lokaler/bygg

Behovet for tilskudd blir vurdert på grunnlag av aktivitetsnivået slik det fremgår av innsendt årsrapport og årsregnskap.

Tilskuddet gis til drift av egne lokaler/bygg som i hovedsak brukes av støtteberettigede organisasjoner. Støtte gis bl.a. til kommunale avgifter, forsikring, og strøm/fyring.

Unntatt fra tilskudd

Kommersielle tiltak, politiske organisasjoner, skoleklasser, barnehager, konfirmasjonsforberedelsesgrupper, foreninger som har til oppgave å samle inn penger til tiltak utenfor kommunen og foreninger som samler inn midler for å dele dem ut til andre ikke støtteberettiget. Det ytes heller ikke tilskudd til hovedorganisasjoner, arrangement og institusjoner utenfor Songdalen

Retningslinjene godkjent av Kultur- og Utviklingskomiteen 16/09/10 sak 10 /1961

TILLEGG

e. Innovasjonskvote

Fra 2013 innføres en "Innovasjonskvote" på 20% av totalbeløp avsatt til kulturmidler. Denne kvoten kan etter vurdering benyttes til å støtte særskilte prosjekter som stimulerer til ny aktivitet eller meraktivitet, appellerer til et nytt/større publikum eller synes på nye/større arenaer.

Retningslinjene med tillegg godkjent av Kultur- og Utviklingskomiteen 29/11/12 sak 12 /1728


Publisert: 21.09.2016 11:51
Sist endret: 21.09.2016 11:52