Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Lekeplasstilskudd

Songdalen kommune har fra 2014 en egen søknadsordning, myntet på kommunens velforeninger. 

Det er avsatt sum kr. 50.000 årlig til ordningen. Dette kan brukes til innkjøp eller rehabilitering av lekeapparater o.a. ustyr, eller til opparbeiding av lekeplassareal.

Slik søker du:

Vi ønsker at du bruker vårt elektroniske skjema til søknaden, men skjemaet kan også printes ut og sendes oss per post til:

Songdalen kommune, v/kultur, Postboks 53, 4685 Nodeland.

Les retningslinjene før du fyller ut skjemaet.

SØK LEKEPLASSTILSKUDD

Retningslinjer

1. Formål
Å gi barn og unge et bedre leke-og uteaktivitetsmiljø. Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

2. Hvem kan søke?

Alle velforeninger i Songdalen som er registrert med eget organisasjonsnummer, og har ført inn kontaktinformasjonen sin i lag-og foreningsregistret på kommunens hjemmesider.

3. Hva kan det søkes tilskudd til?

Det kan søkes om innkjøp og vedlikehold av lekeapparater, f.eks. sandkasser, husker, sklier, klatrehus o.a. til lekeplasser i boligområdene. Det kan også søkes tilskudd til ekstraordinære vedlikeholdsinvesteringer og tiltak som f.eks. sikkerhetsgjerder, bord og benker, belysning o.a.

(NB! Balløkker/binger, turstier, hoppbakker, skiløyper og andre sportsanlegg kan det søkes spillemidler til. Disse typer anlegg kommer derfor ikke inn under denne tilskuddsordningen.)

4. Krav til søker/søknad

Tiltaket det søkes om må være åpent for alle. Det skal settes opp et kostnadsoverslag basert på innhentede pristilbud.
Følgende informasjon skal følge søknad:

Kopi av vedtak i velforeningens styre om at det omsøkte prosjektet skal igangsettes.

Beliggenhet avmerket på kart.

Egne midler til tiltaket og eventuelle lån skal vises ved bankutskrift.

Der det skal utføres dugnad, skal det foreligge kopi av dugnadslister.

Gaver og rabatter skal synliggjøres ved bilag.

Andre tilskudd skal synliggjøres ved bilag.

Lekeapparater som det søkes penger til, skal oppfylle de gjeldende sikkerhetskravene for slikt utstyr. Songdalen kommune kan foreta kontroller for å sjekke lekeplasser som har fått tilskudd.

Tiltaket skal gjennomføres i løpet av samme kalenderår som det er søkt om tilskudd.

(NB! Dersom det søkes om midler til tiltak på tomt som eies av private, må eier påtegne søknaden og gi tillatelse til at området kan benyttes til nevnte formål i de kommende 10 år.)

5. Søknadsprosess

Det skal bare føres opp ett tiltak eller apparat per søknad. Dersom det sendes flere søknader fra samme velforening skal velforeningen prioritere søknadene.

Søknadsfristen er 1. mai (OBS frist flyttet fra 1. mars til 1. mai 2017). Søknad sendes Songdalen kommune v/kultur enten i post eller på mail. Kulturavdelingen tildeler midlene administrativt

Kommunalt lekeplasstilskudd kan utgjøre opp til 50% av godkjente kostnader (regnskap).

Beløpet utbetales i sin helhet basert på kostnadsoverslag i søknaden.

 Kommunen forbeholder seg retten til å kreve tilbakebetaling av hele, eller deler av, tilskuddet under følgende omstendigheter:

a. Tiltaket i regnskap er billigere enn anslått i søknad.
b. Tilskuddet har blitt brukt til et annet formål enn det er søkt om.
c. Tilskuddet har ikke blitt brukt innen regnskapsfristen.

Regnskapet skal foreligge innen 1.desember samme år som tilskuddet gis

Rapporteringsskjema

Regnskapsskjema i word. Frist 1. desember hvert år.


Publisert: 21.09.2016 11:53
Sist endret: 21.09.2016 11:53