Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Støtteordning for lag og foreninger - økt deltakelse

Støtteordning til lag og foreninger – for å øke deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge

Formålet med støtteordningen er å gjøre det lettere for barn og unge i husholdninger med svak økonomi å delta i idrett og frivillige lag og foreninger. Lag og foreninger kan søke om tilskudd til å dekke egenandel for turer, utstyr, kontingent eller andre utgifter som den enkelte familie har i forbindelse med at barnet/ungdommen er med i aktiviteten. Det gis gjennom denne ordningen ikke støtte til arrangementer, innkjøp, fellesutstyr eller turer der utgifter dekkes for alle.

Slik søker du:

Les retningslinjene under før du fyller ut søknadsskjemaet. Søknadsfrist 1. april og 15. september.

STØTTEORDNING FOR LAG OG FORENINGER - ØKT DELTAKELSE

Retningslinjer

Støtteordning til lag og foreninger for å øke deltakelse og inkludering i fritidsaktiviteter for barn og unge

Formål

Formålet er å gjøre det lettere for barn og unge i husholdninger med svak økonomi å delta i idrett og frivillige lag og foreninger.

Hva det gis tilskudd til

Egenandel for turer, utstyr, kontingent eller andre utgifter som den enkelte familie har i forbindelse med at barnet/ungdommen er med i aktiviteten.

Det gis gjennom denne ordningen ikke støtte til arrangementer, innkjøp, fellesutstyr eller turer der utgifter dekkes for alle.

Hvem kan få tilskudd

Lag og foreninger i Songdalen kommune. Organisasjonen må være registrert i Brønnøysundregisteret og ha eget kontonummer. Det må søkes samlet gjennom hovedorganisasjon.

  • Søker må være registrert bruker av «ALLE MED».
  • Midlene skal dekke kostnader i forbindelse med eksisterende aktiviteter, det gis ikke støtte til å opprette nye tiltak eller aktiviteter.
  • Støtten skal tilkomme de enkeltfamiliene/personen som har utfordringer med å delta i organisasjonens ordinære og planlagte aktivitet på grunn av kostnader.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i 2019: 1. april og 15. september.

Krav til søknaden

Elektronisk søknadskjema skal benyttes. Søknaden skal inneholde informasjon om:

  • Antall medlemmer
  • Kostnad for medlemskap (kontigent, inngangspenger, treneravgift, andre utgifter o.l)
  • Antall medlemmer der kommunen allerede dekker utgifter til aktivitet.
  • Har organisasjonen deltatt i kurs om ALLE MED verktøyet.

Saksbehandling

Søknadene behandles administrativt i enhet for kultur og inkludering, senest tre uker etter søknadsfristen.  

Innvilget tilskudd blir utbetalt innen tre uker etter at vedtaket er fattet.

Krav til mottaker av tilskudd

Det sendes rapport med regnskap som viser bruk av støtten. Det skal rapporteres hvor mange som har benyttet seg av støtten, hvilke formål støtten har gått til, og hvilke summer som er dekket. Rapporteringsfrist blir gitt i svarbrev. Før ev. ny søknad må rapport for innvilget støtte være levert.

 


Publisert: 27.02.2018 13:09
Sist endret: 12.02.2019 10:40