Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Jordbruk

Tilskuddsordninger

Avløser ved ferie og fritid

Tilskudd til avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning som skal legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få ordnet fritid og hjelp til avlasting gjennom å bidra til finansiering av arbeidskraft som blir leid inn.

Mer informasjon og søknadsskjema for avløsning ved ferie og fritid finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Avløser ved sykdom og fødsel

Tilskudd til avløsning ved sykdom og lignende blir regulert i «Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.». 

Reglene om beregning av tilskuddet står i Jordbruksavtalen og tar utgangspunkt i dagsatser som er avhengig av typen og størrelsen  på jordbruksforetakets produksjon. Det blir bare gitt tilskudd for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning. Ved beregningen av tilskuddet skal det gjøres fradrag for de inntektene den avløste hadde, eller kunne ha hatt, i søknadsperioden.

Mer informasjon og søknadsskjema for avløsning ved sykdom og fødsel finner du på Landbruksdirektoratets nettside.

Produksjonstilskudd

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på.

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

  • Tilskudd for husdyr
  • Driftstilskudd til melkeproduksjon
  • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
  • Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
  • Tilskudd for dyr på beite
  • Areal- og kulturlandskapstilskudd
  • Tilskudd til økologisk landbruk

Informasjon om tilskuddene og hvordan du søker finner du på landbruksdirektoratets nettsider.

Regionalt miljøprogram (RMP)

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd. Søknadene behandles av kommunene.

Mer informasjon om regionalt miljøprogram finner du hos Fylkesmannen i Agder og Landbruksdirektoratet.

Tilskudd til grøfting og drenering

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper dessuten ut mindre lystgass enn vannmettet jord.

Mer informasjon om tilskudd til grøfting og drenering hos Landbruksdirektoratet. Her finner du også regelverk og søknadsskjema. 

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Kommunen kan gi SMIL-tilskudd til istandsetting av natur- eller kulturminneverdiar i kulturlandskapet og til tiltak mot forurensing fra jordbruket.

SMIL-midlene går til engangstiltak som å gjenåpne gammel kulturmark eller restaurere gamle bygninger. Til årlige vedlikeholdstiltak viser vi til Regionalt miljøprogram.

Regelverk og søknadsskjema finner du hos Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Agder.

Avlingssvikt

Erstatning etter avlingssvikt - info fra fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Eksempelsøknad grovfor med husdyr.

Beitelogg avlingssvikt.

Se også aktuell informasjon fra Landbruksdirektoratet som ble publisert sommeren 2018.

Autorisasjon for bruk av plantevernmidler

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. Oppgavene med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis delegert til fylket og kommunen.

De som kjøper eller bruker plantevernmidler har selv ansvar for å ha gyldig bevis samt å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler.

Les mer om autorisasjon og regelverk hos Mattilsynet


Publisert: 31.01.2017 16:16
Sist endret: 31.01.2017 16:21