Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Landbrukseiendom

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven

21. juni 2017 ble det vedtatt flere endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven. Endringene er bl.a. at arealgrensene ble hevet for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, og det ble vedtatt en opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer. Videre ble det endring i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og i reglene om driveplikt.

Heving av arealgrensene fra 25 dekar til 35 dekar

Arealgrensene heves i konsesjonslovens bestemmelser om konsesjonsfritt erverv og lovbestemt boplikt. For konsesjonsfritt erverv er endringen nedfelt i ny § 4 første ledd nr. 4 og gjelder bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 35 dekar. For lovbestemt boplikt er arealgrensen nedfelt i ny § 5 annet ledd. Ved erverv av bebygd eiendom hvor fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 35 dekar, eller eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten etter første ledd nr. 1 og 2 betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen innen ett år og selv bebor den i minst 5 år.

Arealgrensen er også hevet i odelslovens bestemmelse slik at ny § 2 setter krav om at en odelseiendom må ha fulldyrka eller overflatedyrka jord på over 35 dekar eller produktivt skogareal på over 500 dekar.

Opphevelse av priskontroll – skogeiendom

Ved erverv av rene skogeiendommer er det etter ny konsesjonslov § 9 a gjort unntak for priskontroll i konsesjonsvurderingen. Med rene skogeiendommer menes eiendommer med produktiv skog, men helt uten jordbruksareal.

Utvidelse av konsesjonsfrihet for ubebygde enkelttomter

I ny konsesjonslov § 4 første ledd nr. 1 er det konsesjonsfrihet for ubebygde enkelttomter for bolig, fritidshus eller naust, dersom tomten ikke er større enn to dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlova, eller ikke trenger slik godkjenning etter jordlova. Utvidelsen i konsesjonsfriheten under ubebygde enkelttomter er at naust er tatt inn sammen med bolig og fritidshus.

Driveplikt

Jordloven § 8 stadfester at det er en driveplikt på jordbruksareal. I ny § 8 blir det presisert at driveplikten gjelder for hele eiertiden. Driveplikten er således rettet mot eieren. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie. I ny § 8 har man opphevet kravet om at leiejord må være tilleggsjord til annen landbrukseiendom. Videre er det nytt at det er inntatt i denne bestemmelsen at eieren må sende kopi av leieavtalen til kommunen. Med denne endringen oppheves tilsvarende bestemmelse i forpaktningsloven.

Ikraftredelse

Lov om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. har ikraftredelsesdato 1. september 2017. For de punkter som er nevnt her gjelder dette med unntak av konsesjonsloven § 9 a, med bl.a. opphevelse av priskontroll for skogeiendom, som har ikrafttredelse fra 1. juli 2017.

 

Erverv av eiendom

Ved overdragelse av eiendom må det enten fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søkes om konsesjon.

Overdragelser som ikke trenger konsesjon
 • ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven.
 • ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndelinger foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
 • andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
 • bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 25 dekar.
Søknad om konsesjon

Gjelder ervervet en landbrukseiendom, skal det legges særlig vekt på følgende ved behandlingen av søknaden:

 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Punkt 1 og 4 gjelder ikke saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle den lovbestemte boplikten. I slike saker skal det i tillegg til nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter.

Konsesjon skal vanligvis ikke gis dersom det oppstår sameie i eiendommen.

For informasjon om søknad om konsesjon ved manglende oppfyllelse av boplikt, se under fanen «boplikt» i menyen til venstre.

Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses. Mer informasjon om tinglysing finner du hos Kartverket.

Søknad om konsesjon sendes kommunen som fatter vedtak. Fylkesmannen er klageinstans.

Søknadsskjema

EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM MV

Skjema hentes fra Landsbruksdirektoratets nettsider.

Deling /omdisponering av landbrukseiendom

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å dele eiendommen for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene. Samme gjelder dersom en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon.

Søknad må inneholde:

 • Navn og adresse
 • Gnr og bnr
 • Omsøkt areal i dekar
 • Formål
 • Beliggenhet og beskaffenhet på arealet som søkes omdisponert/fradelt
 • Kart som viser beliggenhet og utstrekning av det arealet som søkes omdisponert og adkomst til tomt.
Gebyrer 2019 for saker etter konsesjon- og jordlov
Gebyrer for saker etter konsesjon og jordlov
BeskrivelseGebyr
Konsesjonssøknad 5 000
Delingssaker etter jordloven

2 000

Odel

Odelsrett er at de odelsberettigedes rett til å kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta. Odelsretten kan også brukes hvis noen med dårligere odelsprioritet enn deg overtar gården. For å bruke odelsretten må du gå til odelsløsninssak ved tingretten der eiendommen ligger.

Odelloven har regler om odelsrett og åseterett. Landbruksdirektoratet som er fagmyndighet og kan svare på generelle spørsmål om loven.

Mer informasjon om odel finner du hos Landbruksdirektoratet.

Driveplikt og jordleie

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Les mer om driveplikt og jordleie hos Landbruksdirektoratet.

SKJEMA JORDLEIEAVTALE

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknaden skal sendes kommunen.
Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, avkastningsevnen og om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området. Det skal også legges vekt på søkers livssituasjon.

SØK FRITAK FRA DRIVEPLIKT 

Aktuelle lover

Konsesjonsloven

Jordloven

Odelsloven


Publisert: 24.05.2016 14:14
Sist endret: 06.06.2016 14:25