Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Landbrukseiendom

Erverv av eiendom

Ved overdragelse av eiendom må det enten fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søkes om konsesjon.

Overdragelser som ikke trenger konsesjon
 • ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus, dersom tomten ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordloven.
 • ubebygde enkelttomter for bolig eller fritidshus som ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndelinger foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene.
 • andre ubebygde arealer, dersom de ligger i et område som i reguleringsplan er regulert til annet enn landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, eller som i kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg.
 • bebygd eiendom, ikke over 100 dekar, der fulldyrka og overflatedyrka jord ikke er mer enn 25 dekar.
Søknad om konsesjon

Gjelder ervervet en landbrukseiendom, skal det legges særlig vekt på følgende ved behandlingen av søknaden:

 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning,
 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,
 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Punkt 1 og 4 gjelder ikke saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle den lovbestemte boplikten. I slike saker skal det i tillegg til nr. 2, 3 og 5 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som korrigerende momenter.

Konsesjon skal vanligvis ikke gis dersom det oppstår sameie i eiendommen.

For informasjon om søknad om konsesjon ved manglende oppfyllelse av boplikt, se under fanen «boplikt» i menyen til venstre.

Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses. Mer informasjon om tinglysing finner du hos Kartverket.

Søknad om konsesjon sendes kommunen som fatter vedtak. Fylkesmannen er klageinstans.

Søknadsskjema

EGENERKLÆRING OM KONSESJONSFRIHET

SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM MV

Skjema hentes fra Landsbruksdirektoratets nettsider.

Deling /omdisponering av landbrukseiendom

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å dele eiendommen for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene. Samme gjelder dersom en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon.

Søknad må inneholde:

 • Navn og adresse
 • Gnr og bnr
 • Omsøkt areal i dekar
 • Formål
 • Beliggenhet og beskaffenhet på arealet som søkes omdisponert/fradelt
 • Kart som viser beliggenhet og utstrekning av det arealet som søkes omdisponert og adkomst til tomt.
Gebyrer 2017 for saker etter konsesjon- og jordlov
Gebyrer for saker etter konsesjon og jordlov
BeskrivelseGebyr
Konsesjonssøknad 5 000
Delingssaker etter jordloven 2 000

Odel

Odelsrett er at de odelsberettigedes rett til å kreve odelsgården tilbake når gården blir solgt ut av slekta. Odelsretten kan også brukes hvis noen med dårligere odelsprioritet enn deg overtar gården. For å bruke odelsretten må du gå til odelsløsninssak ved tingretten der eiendommen ligger.

Odelloven har regler om odelsrett og åseterett. Landbruksdirektoratet som er fagmyndighet og kan svare på generelle spørsmål om loven.

Mer informasjon om odel finner du hos Landbruksdirektoratet.

Driveplikt og jordleie

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Les mer om driveplikt og jordleie hos Landbruksdirektoratet.

Det kan søkes om fritak fra driveplikten. Søknaden skal sendes kommunen.
Ved avgjørelsen av en fritakssøknad skal det legges vekt på hvor viktig det er å holde jordbruksarealet i hevd, størrelsen på arealet, avkastningsevnen og om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i området. Det skal også legges vekt på søkers livssituasjon.

SØK FRITAK FRA DRIVEPLIKT 


Publisert: 24.05.2016 14:14
Sist endret: 06.06.2016 14:25