Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skogbruk

Kommunen forvalter skogbruksloven og behandler søknader om tilskudd som gjelder skogbruk.

Skogpolitikk

Målet er å:

 • øke verdiskapningen innen skogbruksnæringen
 • ivareta biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner

Tilskudd

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til:

 • økt verdiskapning
 • bærekraftig utnyttelse av skogressursene
 • bevaring og utvikling av miljøverdier i skog

Det kan søkes tilskudd til følgende:

 • Nybygging og ombygging av skogsveier
 • Skogkulturarbeid og kvalitetsutvikling
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
 • Tømmerkaier og -terminaler
 • Skogsdrift med taubane, hest o.a.
 • Skoggjødsling som klimatiltak
 • Tettere skogplanting som klimatiltak
 • Planting på nye areal som klimatiltak
 • Miljøtiltak for å ivareta og videreutvikle miljøverdier
 • Andre tiltak og prosjekt for å utvikle skogbruket
 • Skogfondsordningen
 • Tilskudd fra renter av skogfond
 • Utviklingsfondet for skogbruket

MER INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA HOS LANDBRUKSDIREKTORATET

Saksbehandling

Kommunen saksbehandler søknadene om tilskudd etter forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Kommunen, Fylkesmannens landbruksavdeling og de lokale næringsorganisasjonene i kommunen har i felleskap laget retningslinjene for tilskuddene.

Fra 2007 er vedtaksmyndigheten for tilskudd til bygging av skogsveier og tilskudd til drift i vanskelig terreng flyttet fra kommunene til Fylkesmannen. Fylkesmannen lager retningslinjer for prioritering av søknader, herunder søknadsfrister.

Kommunen er førsteinstans og kontrollerer minst 10 prosent av sakene for å sikre at tiltakene gjøres etter forskriftene.

Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom.

Bygging av skogbruksveier

Bygging av skogbruksveier (landbruksveier) er søknadspliktig. Dette er for å sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre berørte interesser blir ivaretatt.

Lenker

På landbruksdirekotratets nettsider kan du lese mer om skogbruk.

Forskrift om nærings og miljøtiltak i skogbruket


Publisert: 24.05.2016 14:14
Sist endret: 29.06.2016 18:28
Rådhuset

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33