Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Viltforvaltning

Forvaltning

Praktiske forvaltningsoppgaver ivaretas av Songdalen Vilt- og Fiskeutvalg. Utvalget består av representanter for grunneierne og allmenheten.

Jaktvald

Det er to vald i kommunen. Disse administreres av Greipstad Viltlag og Finsland Viltlag. Det er i alt 24 jaktfelt i kommunen. Disse styres av grunneierne.

Viltlagene i kommunen samarbeider om bestandsplaner med tilhørende avskytningsavtaler som inngås med kommunen både for elg og hjort. Fellingstillatelser for rådyr og bever tildeles etter søknad fra viltlagene.

Jakttider

De artene det er åpnet opp for jakt på har fastsatt egne jakttider gjennom sentral forskrift.

Oversikt over jakttider for de enkelte artene finner du her

Skadet vilt?

Dersom du kommer over skadet vilt skal du kontakte politiet som videreformidler kontakt til personell som håndterer viltskaden. Politiets vakttelefon er 02800. Ettersøk av skadde og sjuke dyr foretas med godkjent personell med hund på oppdrag fra kommunen.

Husk båndtvang fra 1. april til 20. august

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke jager eller forvolder skade på storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt, herunder viltets egg, reir og bo.

En oversikt over reglene som gjelder båndtvang for hunder finnes i lov om hundehold (hundeloven) kapittel 2. Bestemmelsen gjelder i hele Norge, og kun noen hunder i aktiv tjeneste (for eksempel gjeterhunder, politihunder og lignende) blir på visse vilkår unntatt fra den (se lov om hundehold, kapittel 2, §9).

Hundeeiere som overtrer båndtvangsbestemmelsene kan straffes med bøter og fengsel inntil 1 måned, jfr. hundeloven § 28 . Offentlig påtale skjer bare når det finnes påkrevd av allmenne hensyn. Dette innebærer at det er politiet/påtalemyndigheten som avgjør om det skal reises straffesak mot hundeeieren.

Jegerprøve og opplæringsjakt

Jakt og fangst krever kunnskap om jaktbare arter, skytevåpen, fangstredskap, human jakt og regelverk. Nye jegere må derfor ta jegerprøven. Fra det kalenderåret du fyller 14 år kan du delta på opplæringsjakt.

Alle som er fylt 16 år, og som ikke er registrerte i Jegerregisteret, må bestå jegerprøven før de utøver jakt, felling eller fangst. Prøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen. Det obligatoriske kurset er på 30 timer, og du kan avlegge eksamen fra det kalenderåret du fyller 14 år.

Kontakt Songdalen skogeierlag for info om neste kurs. Jegerprøveeksamen avlegges etter hvert kurs.

Mer info om dette finner du på nettsidene til Miljødirektoratet

Annen informasjonskilder

Lover og forskrifter


Publisert: 21.12.2016 19:55
Sist endret: 21.12.2016 20:14