Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Adressering

Gate-/vegnavn og adresser

Kommunen er ansvarlig for tildeling av offisielle adresser. Med adresse menes et navn eller et vegnavn og et nummer som betegner en adresseenhet innenfor kommunen. En adresseenhet er et område, eiendom, bygning eller en bygningsdel.

Offisielle adresser tildeles bygninger som skal brukes til:

 • boligformål
 • fritidsformål
 • næringsvirksomhet
 • offentlig virksomhet

Det kan ikke klages på tildeling av vegnavn, men på husnummer eller til den vegen eiendommen er adressert.

Hvordan tildeles en adresse?

En adresse tildeles til den gate/veg den har atkomst fra. Normalt tildeles adresser med partall på høyre og oddetall på venstre side av vegen, sett fra vegens startpunkt. Utenfor tettbygd strøk gis det husnummer etter avstandsprinsippet, det vil si antall 10-meter fra vegens startpunkt til der atkomstvegen tar av fra hovedvegen. (eksempelvis atkomst til husnummer 1832 er cirka 18320 meter fra vegens startpunkt og på venstre side av vegen.)

Bruksenhetsnummeret er leilighetens unike adresse

Alle boliger har i tillegg til adresse også et bruksenhetsnummer. I hus med flere boenheter har hver enhet eget bruksenhetsnummer. Disse skal ha adressemerke med bolignummer plassert ved siden av døra.

Hva betyr bruksenhetsnummeret?

Har du bruksenhetsnummer H0203, forteller det at leiligheten din ligger i andre hovedetasje og at den er nummer tre fra venstre. Alle eneboliger med én boenhet har bruksenhetsnummer H0101, disse merkes ikke.

Husnummerskilt

Alle eiendommer med offisiell adresse skal ha husnummerkilt.

Regler for husnummerskilt

Vedtatt av Songdalen bygningsråd 3.4.1984 med hjemmel i delingsloven av 23. juni 1978 § 4 - 1.

 1. Nedennevnte regler gjelder for alle eiendommer som er tildelt offisiell adresse (gate-/vegnavn og husnr.).
  For eiendommer som ikke er gitt offisiell adresse tillates ikke husnummerskilt montert.
 2. Husnummerskilt skal settes opp snarest mulig etter at eiendommen er tildelt offisiell adresse. På nybygg skal husnummerskilt være satt opp før brukstillatelse utstedes.
 3. Anskaffelse, oppsetting og vedlikehold skal bekostes av huseier. Skiltene skal være lett leselige med en tall- og bokstavstørrelse på minimum 100 mm, gjerne med sorte tall på lys bunn.
 4. Husnummerskilt skal plasseres på en måte som tydelig angir hvilken eiendom de knytter seg til og alltid være anbrakt slik at de er lett synlig fra veg.
  Skiltene skal settes opp såvidt mulig i ca. 2,5 m høyde og til høyre for alle inngangsdører og innkjørsler fra veg.
  Hvis skiltet vanskelig kan sees fra vegen hvor adressen knytter seg til, kan skilt i tillegg anbringes ved innkjørselen i gjerdelinjen elller på sæskilt stolpe.
  I et hvert tilfelle skal husnummerskilt plasseres mot den veg adressen knytter seg til, selv om huset, ikke har inngang eller innkjørsel til denne vegen.
 5. Skilt som allerede var satt opp da disse regler trådte i kraft tillates brukt så lenge de er i god stand, samt plassert i samsvar med det som foran er bestemt.
 6. Spørsmål fra huseiere vedrørende skilttype, oppsetting, plassering o.l. kan rettes til teknisk enhet.

Vil du vite mer?

Mer informasjon finner du på Kartverkets nettsider

Publisert: 03.05.2016 10:58
Sist endret: 03.05.2016 11:00