Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Bygging og graving i forurenset grunn

Tiltaksplan

Foregår bygge- og anleggsvirksomheten på forurenset grunn, må det utarbeides en egen tiltaksplan.

Før oppstart av graving og bygging, må du som tiltakshaver vurdere om det er forurenset grunn i området det skal graves eller bygges i. Om nødvendig må du foreta nærmere undersøkelser og vurdere om arbeidet kan medføre fare for spredning av forurensning.

Tiltaksplan ved grunnforurensning

Der det finnes grunnforurensning, må det redegjøres i en særskilt tiltaksplan hvordan spredning av forurensning skal unngås, og hvilken miljøkvalitet grunnen skal ha etter at tiltaket er gjennomført.

Tiltaksplanen sendes kommunen

Tiltaksplanen sendes vanligvis til kommunen sammen med søknad etter plan- og bygningsloven, der søknad er nødvendig. Nærmere om krav til tiltaksplan og behandlingen av denne finnes i kapittel 2 i forurensningsforskriften.

Gebyr for saksbehandling og kontroll

Priser  2019
Bygge- og gravearbeider i forurenset grunnBeløp
Saksbehandling ved innsending av tiltaksplan, inkludert tilsyn og kontroll kr 2 500
Gebyrregulativ

Fastsatt av kommunestyret 13.12.18 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52a, jf. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 2-12.

§ 1 Formål

Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling og kontroll ved opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider, jf. Forurensningsforskriften kapittel 2.

§ 2 Definisjoner

a)    Gebyrpliktig: gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som har ansvaret for å sende inn tiltaksplan (tiltakshaver)

b)    Tiltakshaver: Den person eller foretak som terrenginngrepet utføres på vegne av og som er ansvarlig for at tiltaket blir utført i samsvar med myndighetskrav

c)    Forurenset grunn: Grunn der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier for mest følsom arealbruk, eller andre helse- og miljøfarlige stoffer som etter en risikovurdering må likestilles med disse

d)    Terrenginngrep: Graving, planering, masseuttak, utfylling og andre inngrep som kan medføre skade eller ulempe ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak.

§ 3 Saksbehandlingsgebyr

Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved innsending av tiltaksplan. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til tiltaksplanen skal fremskaffes og bekostes av tiltakshaver. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet.

§ 4 Innbetaling av gebyrer

Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når tiltaksplan er mottatt, med forfall etter 30 dager.

§ 5 Innkreving av gebyrer

Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt e. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 6 Klage

Enkeltvedtak etter § 5 om å frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. Forvaltningsloven § 28 annet ledd. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 7 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 01.01.2019

Regelverk


Publisert: 16.06.2016 10:37
Sist endret: 16.06.2016 10:49