Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg

Kristiansandregionen brann og redning IKS (KBR) har ansvaret for feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg i Songdalen kommune.

Ansvarlig for tjenesten

Kristiansandregionen brann og redning IKS (KBR) har ansvaret for feiing av skorsteiner og tilsyn med fyringsanlegg i Songdalen kommune.

Fritidsboliger med ildsted skal også feies - nytt fra 2019

Fritidsboliger har tidligere vært unntatt lovbestemt feiing og tilsyn. Forskrift om brannforebygging har endret dette kravet og det betyr at kommunene nå er pålagt å feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger, på lik linje som i boliger.

nettsidene til Kristiansandsregionen brnn og redning (KBR) 

Brannforebygging

Feiing og tilsyn er en viktig del av det brannforebyggende arbeidet. Hensikten er at feier og husstand med felles anstrengelser skal kunne forebygge og motvirke branntilløp og andre farlige situasjoner som kan oppstå.

Det skal føres tilsyn med fyringsanlegget i bygget hvert fjerde år, men normalt ikke samme år som det feies.

Feiing av skorsteiner er behovsprøvd. Den enkelte skorsteinen blir feid minimum hvert fjerde år. Behovet for feiing er basert på ulike faktorer - blant annet hva det fyres med, hvordan det fyres og sotmengde.

Varsling om at feieren kommer på besøk

Et par dager før feieren kommer, får husstanden en varsellapp i postkassa. Dersom det varslede tidspunktet ikke passer, må man kontakte KBR for å avtale nytt tidspunkt. Dette står det informasjon om på varsellappen.

Tiltak som huseier må gjøre i forbindelse med feiing er blant annet å legge frem stige, lukke ventiler/spjeld og dekke til gulv rundt sotluke/feieluke.

Årsgebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Lenke til pris for feiing og tilsyn.

Gebyret kreves inn av Songdalen kommune fire ganger i året. Den er med på fakturaen for kommunale gebyrer og avgifter. Gebyret kreves inn med et årlig gjennomsnittsbeløp, dvs. at man må betale gebyr også de årene man ikke får tilbud om feiing eller tilsyn.

Har du spørsmål om feiegebyret, kan du kontakte KBR på tlf. 478 14 000. 

Har du ikke ildsted?

Dersom du ikke har ildsted (ovn) skal du heller ikke betale feieavgift.

MELD FRA TIL BRANNVESENET DERSOM DU IKKE HAR ILDSTED

Du kan også ringe KBR på telefon: 478 14 000.

Feieravdelingen må verifisere at dette stemmer og KBR tar deretter vekk avgiften.

Nytt ildsted

Installasjon av ildsted

Alle nye ildsted og endringer på eksisterende anlegg skal registreres hos KBR (Kristiansandsregionen brann og redning).
Uavhengig av om du må sende byggesøknad eller ikke må du alltid sende melding til KBR hvis du installerer, endrer eller fjerner et ildsted. Dette gjør du for at brannvesenet skal få operert raskere og tryggere hvis en brann oppstår.

Eier er ansvarlig

Du som eier er ansvarlig for at fyringsanlegget virker som forutsatt.

Installering, re-installering og reparasjon av ildsted er unntatt kravet om søknad til plan- og bygningsmyndigheten. Eier er likevel ansvarlig for at installeringen/arbeidet utføres forskriftsmessig av kvalifisert personell.

Ny oppføring og rehabilitering av skorstein er derimot søknadspliktig til plan- og bygningsmyndigheten. Dersom ildsted installeres samtidig med annet søknadspliktig tiltak så som oppføring av bolig, skorstein eller fyringsanlegg, skal det likevel sendes melding til KBR, slik at de får registrert det.

MELD FRA TIL BRANNVESENET OM INSTALLASJON AV ILDSTED

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om feiing og tilsyn på KBR sin nettside.


Publisert: 18.10.2017 10:17
Sist endret: 18.10.2017 16:49
KBR - Kristiansandsregionens brann- og redning

Besøksadresse:

Torridalsveien 39
4630 Kristiansand

Telefon: 478 14 000

Epost: kbr@kbr.no