Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utendørs reklameskilting

Oppsett av reklameskilt eller lignende er ikke tillat uten kommunens godkjenning. Ta kontakt med ressurs- og arealforvaltning for å sjekke om skiltingen er søknadspliktig.

Søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken

Søknadsskjema lastes ned fra DiBK  (direktoratet for byggkvalitet).
Ferdig utfylte skjemaer og blanketter sendes som e-post  til oss.

SØKNADSBLANKETTER TIL BYGGESAK

FERDIGMELDING AV TILTAK UTEN SØKNADSPLIKT 

Retningslinjer for utendørs reklameskilting  

1 - Søknad

1.1 - Innen hele kommunen må skilt, reklameinretninger ol. ikke settes opp uten at bygningsrådet har gitt samtykke. Samtykke kan bare gis inntil videre eller for et bestemt tidspunkt.

1.2 - Ved oppsetting av reklameinnretning over 7 m² må det innhentes nabovarsel. Forhåndssamtykke kreves ikke på skilt, reklameinnretninger ol. under 1,5 m² som settes opp på byggverk eller innhegning.

2 - Områdehensyn

2.1 - Kommunen kan selv utarbeide eller kreve utarbeidet en samlet skiltplan for ett avgrenset område under ett.

2.2 - I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder må det ikke oppføres frittstående reklameskilt.
Innenfor særpregede historisk/kulturelt interessante miljøer må det ikke oppføres frittstående reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie.

2.3 - I Nodeland sentrum tillates ikke frittstående reklameinnretninger dersom de ikke er utformet spesielt for å passe inn i sentrumsbildet.

2.4 - I rene boligområder må det ikke føres opp reklameinnretninger.

2.5 - Mindre reklameskilt på forretninger og kiosker ol. kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene.

2.6 - På parkeringsplasser, rivningstomter ol. kan reklameinnretninger ikke føres opp dersom plasseringen ikke tar hensyn til stedlige forhold.

3 - Kriterier for utforming

3.1 - Skilt og reklameinnretninger utføres slik at de tilfredstiller rimelige skjønnhetshensyn både i forhold til seg selv, i forhold til bakgrunnen og omgivelsene. SKjemmende farger og utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret.

3.2 - Skilt, reklameinnretninger ol. skal ikke være til hinder for ferdsel eller fare for omgivelsene på annen måte.

3.3 - Skilt må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk eller gesims.

3.4 - Innen kommunen må det ikke oppføres skilt, reklameinnretninger med større sammenhengende areal enn 15 m².

3.5 - Uthengsskilt på bygninger skal ikke ha større bredde enn 1,0 m.

Markiser skal grenses til vindusåpninger.

4 - Fjerning av skilt

4.1 - Bygningsrådet kan gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning når den etter rådets skjønn virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene, eller virker sjenerende.

4.2 - Innretning som antas å medføre fare kan i alle tilfelle kreves fjernet ved pålegg fra bygningsrådet.

Bygningsrådet vedtok 16. november 1993 retningslinjer for utendørs reklameskilting.


Publisert: 01.07.2016 18:48
Sist endret: 01.07.2016 18:48