Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avfall og gjenvinning

Avfall Sør har ansvar for innsamling av alt avfall fra alle hustsander og hytter i Songdalen kommune.

Avfall fra husholdninger

  • Mat- og hageavfall kastes i brun dunk.
  • Papir og papp kastes i grønn dunk.
  • Plastemballasje samles inn i egne sekker som leveres med den grønne dunken.
  • Glass- og metallemballasje og tøy levere du til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner.
  • Hele og brukbare ting leveres på gjenvinningsstasjonen for så å bli rengjort og solgt i bruktbutikken på Mjåvann.
  • Elektronisk og farlig avfall skal alltid leveres til gjenvinningsstasjonen.
  • Alt annet kaster du i grå dunk for restavfall.

Avfall skal ikke kastes i naturen eller brennes.

Tømmekalender

Alle husstander får besøk av renovasjonsbil en gang i uka. I tømmekalenderen finner du den faste ukedagen for tømming i ditt område.

Tømmekalender

Motta SMS varsling dagen før din papirdunk skal tømmes.

Bioposer

Trenger du flere poser, tar du bare en biopose og knytter på den brune dunken. Renovatøren vil da legge ny rull på dunken.

Bioposer kan også hentes på gjenvinningsstasjoner, eller hos Avfall Sør. Mer informasjon finner du på nettsiden til Avfall Sør.

Bruktbutikken

Her får du kjøpt brukte møbler, interiørting, bøker, leker og andre skatter.

Gjenvinningsstasjoner

Returpunkter for glass og metall embalasje og brukt tøy

Renovasjonsgebyrer

Spørsmål om faktura om renovasjon

Åpningstider

 

Sorteringsguider på tolv språk

Avfall Sør har utarbeidet sorteringsguider på flere språk. Disse ligger på sidene til Avfall Sør.

Brenning av avfall

Tenk deg om før du fyrer opp et bål. Det er ikke lov å brenne søppel etter forurensningsloven § 7. Forbudet gjelder også kasserte løsøregjenstander, inventar o.l. Brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller.

Unntaket er der det er gitt tillatelse til forbrenningsanlegg for avfall fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, samt brenning som kan anses som «vanlig» forurensning fra bolig og næring. Med dette menes halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, brenning av hageavfall (mindre mengder), bålbrenning.

Fraråder å brenne hageavfall

Hageavfall må enten legges i den brune dunken for bioavfall eller kjøres til en av de fire gjenvinningsstasjonene i området. Har du stor tomt, kan du legge hageavfallet der såfremt det ikke kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Kommunen fraråder brenning av hageavfall. Ufullstendig forbrenning av denne typen avfall kan føre til helse- og trivselsproblemer for naboer. Bråtebrenning på landbrukseiendommer må også gjøres slik at det ikke er til helsemessig ulempe for naboer. Røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. For denne gruppen kan røykgassene føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall eller være til ekstrabelastning ved at allergisymptomer forsterkes.

Se nettsidene til brannvesenet for mer informasjon.
Brannvesenet kan kontaktes når bålbrenningen er til vesentlig sjenanse og ubehag.

Nedgravde containere

Nedgravde containere er en fremtidsrettet, brukervennlig løsning for å sortere avfall.  De erstatter grønn, brun og grå dunk og rommer avfall fra mange boenheter.  Flere nyere boligområder har satset på denne løsningen for innsamling av husholdningsavfall.  Ordningen kan også tilpasses i eldre områder med tett bebyggelse dersom det er mulig å lage plass til containerne.

Les mer om ordningen på sidene til Avfall Sør.

Dokumenter


Publisert: 07.06.2016 11:16
Sist endret: 07.06.2016 11:20
Avfall Sør AS

Besøksadresse:

Vige havnevei 90
4689 Kristiansand

Posadresse:


Telefon: 38 17 70 70