Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avfall og gjenvinning

Avfall fra husholdninger

Avfall skal ikke kastes i naturen eller brennes. Hele og brukbare ting kan leveres på gjenvinningsstasjonen for så å bli rengjort og solgt i bruktbutikken på Mjåvann. Mat- og haveavfall kastes i brun dunk, papir og papp kastes i grønn dunk. Glass- og metallemballasje og tøy kan du levere til returpunkter eller gjenvinningsstasjoner. Elektronisk avfall (EE-avfall) og farlig avfall skal alltid leveres til gjenvinningsstasjonen. Alt annet kaster du i grå dunk for restavfall.

Avfall Sør har ansvar for innsamling av alt avfall fra alle hustander og hytter i Songdalen kommune.

Plastinnsamling - Nyhet

Januar 2018 starter Avfall Sør med innsamling av plastemballasje hjemme hos abonnentene.

Tømmekalender

Motta SMS varsling dagen før din papirdunk skal tømmes.

Når kommer bioposene?

Innen utgangen av april hvert år får de som bruker brun dunk nye bioposer. Har du ikke mottatt bioposer innen 1. juli, eller det er feil med leveransen på du kontakte Avfall Sør. Etter denne datoen må du kjøpe de enten hos Avfall Sør eller i kommunens rådhustorg. Her kan du også få kjøpt kurv for matavfall.

Bruktbutikken

Her kan du få kjøpt brukte møbler, interiørting, bøker, leker og andre skatter.

Gjenvinningsstasjoner

Returpunkter for emballasje av plast, glass og metall

Renovasjonsgebyrer

Spørsmål om faktura om renovasjon

Åpningstider

Brenning av avfall

Tenk deg om før du fyrer opp et bål. Det er ikke lov å brenne søppel etter forurensningsloven § 7. Forbudet gjelder også kasserte løsøregjenstander, inventar o.l. Brenning av avfall og biologisk materiale kan gi store utslipp av blant annet tjærestoffer (PAH), dioksiner og tungmetaller.

Unntaket er der det er gitt tillatelse til forbrenningsanlegg for avfall fra Fylkesmannen eller Miljødirektoratet, samt brenning som kan anses som «vanlig» forurensning fra bolig og næring. Med dette menes halmbrenning i jordbruket, flatebrenning i skogbruket, bråtebrenning, brenning av hageavfall (mindre mengder), bålbrenning.

Fraråder å brenne hageavfall

Hageavfall må enten legges i den brune dunken for bioavfall eller kjøres til en av de fire gjenvinningsstasjonene i området. Har du stor tomt, kan du legge hageavfallet der såfremt det ikke kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Kommunen fraråder brenning av hageavfall. Ufullstendig forbrenning av denne typen avfall kan føre til helse- og trivselsproblemer for naboer. Bråtebrenning på landbrukseiendommer må også gjøres slik at det ikke er til helsemessig ulempe for naboer. Røyk fra slik brenning rammer spesielt den delen av befolkningen som har kroniske luftveissykdommer eller allergiproblemer. For denne gruppen kan røykgassene føre til økt pustebesvær, akutte astmaanfall eller være til ekstrabelastning ved at allergisymptomer forsterkes.

Se nettsidene til brannvesenet for mer informasjon.
Brannvesenet kan kontaktes når bålbrenningen er til vesentlig sjenanse og ubehag.

Nedgravde containere

Nedgravde containere er en fremtidsrettet, brukervennlig løsning for å sortere avfall.  De erstatter grønn, brun og grå dunk og rommer avfall fra mange boenheter.  Flere nyere boligområder har satset på denne løsningen for innsamling av husholdningsavfall.  Ordningen kan også tilpasses i eldre områder med tett bebyggelse dersom det er mulig å lage plass til containerne.

Les mer om ordningen på sidene til Avfall Sør.

Sorteringsguider på tolv språk

Avfall Sør har utarbeidet sorteringsguider på flere språk. Disse ligger på sidene til Avfall Sør.

Revisjon av forskrift for husholdningsavfall

Vedtak i kommunene

Forskriften var ute på høring med frist 2. mai. Forskriften er nå sendt de fire eierkommunene, der forskriften skal vedtas av kommune-, bystyrene.

Hensikten med revisjon er å sikre den kommunale styringsretten over husholdningsavfallet samt å finne gode miljømessig løsninger og ivareta hensynet til kommunens innsamlings- og behandlingsløsninger. Forurensningslovens § 30 sier at ingen kan samle inn husholdningsavfall uten samtykke fra kommunen. I forslag til revidert forskrift er det lagt til et kapittel (kapittel 5) med krav om at det må søkes om samtykke for innsamling av husholdningsavfall. Her er det fastsatt krav til hvordan det skal søkes om samtykke, hvordan oppgaven skal utføres, krav til rapportering og hvem som kan oppfylle kravene kommunen stiller med mer. Selve søknadsprosessen med krav til dokumentasjon om søker og avfallsplan for hva som skal samles inn, vil fastsettes i egen retningslinje.

I tillegg har det vært et behov for å foreta en oppdatering og revisjon av andre forhold i eksisterende forskrift og harmonisering mellom forskrift og gebyrregelverk. Dette gjelder blant annet definisjon av boenheter, omtale av flere retningslinjer enn før, og presiseringer om tilsyn. Avfall Sør har her jobbet for at regelverket skal være tydelig for husholdningene og sammen med retningslinjene sikre at husholdningene får en enhetlig og rettferdig behandling.

Dokumenter


Publisert: 07.06.2016 11:16
Sist endret: 07.06.2016 11:20
Avfall Sør AS

Besøksadresse:

Vige havnevei 90
4689 Kristiansand

Posadresse:


Telefon: 38 17 70 70