Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Vannforvaltning

Vannforvaltning

Vi er helt avhengige av tilgang på godt og nok vann. Dersom vannet skulle bli borte fra skoler, sykehjem og sykehus tar det ikke mange timene før situasjonen blir kritisk. Skal vi ut på tur, velger vi ofte å legge turen til nærmeste vann, langs elva eller bortover stranda der bølgene slår. Det gir oss livskvalitet å kunne ta en dukkert, oppleve fisk i elv og tjern, høre fossebruset og nyte bølgeskvulpet. Vannet er viktig for oss!

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Viktige delmål med relevans for Norge

6.1 Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann.
(Tilsvarer vannforskriftens §§ 16 og 17 om at vann som brukes til uttak av drikkevann skal registreres som beskyttet område, og oppfylle kravene i både vannforskriften og drikkevannsregelverket, slik at omfanget av rensing ved produksjon av drikkevann reduseres).

6.3  Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, og halvere andelen ubehandlet avløpsvann.
(Tilsvarer vannforskriftens § 4 om at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand, og § 13 om at der annet regelverk har strengere krav skal den strengeste bestemmelsen legges til grunn).

6.5  Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt.
(Tilsvarer vannforskriftens § 20 om vannregioner som avgrenses av nedbørfeltene og §§ 22-23 om samordning av berørte myndigheter innenfor vannregionene og vannområdene, og §§ 30-31 om internasjonale vannregioner og samarbeid).

6.6  Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, herunder våtmarker, elver, grunnvann og innsjøer.
(Tilsvarer vannforskriftens § 1 om å sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, og § 4 om at vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes).

6.b Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å bedre forvaltningen av vann.
(Tilsvarer vannforskriftens § 22 om at rettighetshavere og private og allmenne brukerinteresser skal være knyttet til vannregionutvalget, § 23 om at det i vannområdene skal legges vekt på eksisterende samarbeidsformer med andre interesser og § 27 om offentlig deltakelse og informasjon, herunder tilgang til miljøinformasjon).

For kystvann er bærekraftsmål nr. 14 viktigst: "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling".

Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved utarbeiding av helhetlige, sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.

Miljømål

Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål for vannforekomster. Miljømålene skal nås i løpet av seks år, altså før utgangen av 2021. Det generelle målet er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier. Dette gjelder både den økologiske og den kjemiske tilstanden. For enkelte "sterkt modifiserte vannforekomster" kan ikke det generelle målet om god tilstand oppnås uten at det går betydelig ut over samfunnsnytten ved inngrepet.

Arbeidet startet med et frivillig pilotperiode fra 2010-2015 med planlegging og gjennomføring av vannforskriften. Pilotfasen gjalt et utvalg av vannområder. Vi er nå i planperioden som varer fra 2016-2021 der Klima- og miljødepartementet har godkjent de regionale vannforvaltningsplanen.

Vannregion Agder

Vannregionen er delt inn i 7 vannområder der Songdalen kommune ligger i vannområdet Mandal-Audna. Mandal-Audna vannområde omfatter kommunene Åseral, Audnedal, Songdalen, Marnardal, Lindesnes, Søgne og Mandal. Nedbørsfeltet er 3.310 km².

Det er registrert dårlig miljøtilstand i VannNett for vannforekomsten 022-687-R Songdalselva. I følge VannNett er både Songdalselva og Søgneelva i risiko for ikke å nå miljømålene i 2021, og problemkartlegging (overvåking) skal prioriteres.

Regional plan for vannforvaltning 2016 - 2021

Det er utarbeidet en regional plan med tilhørende tiltaksprogram og overvåking for Vannregion Agder etter Vannforskriften. Hensikten med disse dokumentene er å sikre helhetlig forvaltning og planlegging i vannregionene og kommunen. Dokumentene finner man på vannportalen.no/agder. Det overordnede målet er at alt vann (alle vannforekomster) skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand.

Dokumentene og annen relevant info finner du her:

I inneværende planperiode 2016-2021 er de prioriterte hovedutfordringene i vannregion Agder; Krypsiv, forsuring, vannkraftregulering, forurensede sedimenter og fremmede arter.

Miljøkartlegging av Songdalselva

Miljødirektoratet ga i 2017 kr. 256.500 i tilskudd til kommunen til miljøkartlegging av Songdalselva. Undersøkelsene bygger på regional plan for vannforvaltning der fokuset er utslipp fra landbruk, spredt bebyggelse og tettsteder.

I løpet av 2018 ble miljøtilstanden kartlagt, og rapporten foreligger nå.

Problemkartlegging i Songdalselva, Vest-Agder 2018 (7 mb)

Vannforvaltningsplaner med tiltaksplaner 2022 - 2027

Ved utgangen av 2021 skal det foreligge oppdaterte og forbedrede regionale vannforvaltningsplaner med tiltaksprogram, som skal gjennomføres i de seks årene 2022 - 2027. Det er utarbeidet en nasjonal framdriftsplan (rammeplan) som viser fasene i arbeidet for årene 2018 - 2021.

1. april 2019 skal planprogram til oppdatert regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram på høring i tre måneder. Samtidig høres også hovedutfordringer (vesentlige vannforvaltningsspørsmål) med vedlegg.


Publisert: 11.10.2016 19:16
Sist endret: 11.10.2016 19:46