Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Reguleringsplaner under arbeid og kunngjøringer

Her finner du detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner under arbeid. Du vil kunne se hele planprosessen på hver plan fra oppstart til den eventuelt blir godkjent.

Oppstart av reguleringsplaner

Merknader på oppstartede planer skal du sende til konsulenten som lager planene. Kontaktinformasjon og hvem som lager planene finner du på sidene under.

 

Merknadsfristen har gått ut

Offentlig ettersyn

Planer som er lagt ut til offentlig ettersyn, og som du kan gi en merknad på hvis høringsfristen ikke har gått ut. Vi vil gjerne ha dine merknader elektronisk.

Merknadsfristen har gått ut

Vedtatt plan

Disse planene er vedtatt av kommunestyret. Informasjon og klagemulighet og klagefrist finnes på sidene under.

Planer som er påklagd

  • Ingen planer som er påklagd

Godkjent plan

Planene er lagt inn i kartløsningen, og oversendt fylkesmannen og fylkeskommunen. Planprosessen ligger på nettstedet i ca. to måneder før siden blir fjernet.

  • Ingen godkjente planer de siste to månedene.

Reguleringsplan

En reguleringsplan viser hvordan et område skal brukes. Hvis planen gir muligheter for utbygging, vil høyder, størrelser og bruk av området bli bestemt i planen.

Det finnes to typer reguleringsplaner: Områderegulering og detaljregulering. Planprosessen er den samme for begge plantyper.

Si din mening

En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli.

En plan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen:

  1. Varsel om oppstart av planarbeid. Oppstart av planarbeidet kunngjøres i avisen og i brev som sendes til berørte parter. De viktigste opplysningene er planens avgrensing og formålet med planarbeidet. Frist for å komme med innspill står i varselet.
  2. Offentlig ettersyn. Forslag til reguleringsplan behandlest av kommunestyret, som vedtar å sende planforslaget ut på høring. Berørte parter får tilsendt alle relevante dokumenter, slik at de kan komme med synspunkter på forslaget. Det offentlige ettersynet blir også annonsert i avisen. Høringsfristen er seks uker.

Innspillene du gir i forbindelse med varsel om oppstart og under høringen blir oppsummert og kommentert i saksfremstillingen til politisk behandling. Innspill blir ikke besvart direkte med brev.

Klage

Det er kommunestyret som til slutt sier ja eller nei til reguleringsplanen. Er du berørt part eller har kommet med høringsuttalelse, får du vedtaket tilsendt. Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter at vedtaket er offentliggjort.


Publisert: 04.07.2016 14:25
Sist endret: 04.07.2016 14:55