Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

E 39 Kristiansand vest - Søgne øst

Offentlig ettersyn

Planutvalget i Songdalen kommune vedtok i møte 26.01.2017 sak 6/17 å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn - også kalt høring - i tråd med plan- og bygningsloven § 12-10.

Send uttalelse

Høringsuttalelse sendes via ELEKTRONISK SKJEMA

Eller per post til Sondalen kommune, teknisk enhet, postboks 53, 4685 Nodeland

Merk med saksnummer: 16/01806

Kopi av høringsuttalelse sendes også Nye Veier AS via: Rambøll, postboks 2333, 3103 Tønsberg eller epost: randi.aune-steinacher@ramboll.no

Høringsfrist

Frist for å gi uttalelse er 5. april 2017.

Dokumenter i saken

Oversendelsesbrev og høringsdokumenter
Øvrige dokumenter

Åpen dag 2. mars

Det vil i forbindelse med høringsperioden bli avholdt åpen dag/informasjonsmøte hvor planarbeidene vil bli presentert av Nye Veier AS. Følgende dager er avsatt:

  • Onsdag 1. mars 2017 kl. 16.00 - 20.00 i Søgne Rådhus, Detaljregulering for E39 Søgne øst – Mandal øst
  • Torsdag 2. mars 2017 kl. 16.00 – 20.00 i Songdalen Rådhus, Detaljregulering for E39 Kristiansand vest – Søgne øst

16.00-18.00 Mulighet for å treffe og stille spørsmål til de som arbeider med prosjektet i NyeVeier samt konsulentene som utarbeider reguleringsplanen. Mulighet for å prøve VR-briller hvor du kan «oppleve» prosjektet i 3D.

18.00-19.30 Presentasjon av prosjektet med mulighet for spørsmål i plenum. 

Film av traseen

Samordnet høring med Søgne og Mandal kommuner

Søgne og Mandal kommuner har vedtatt å legge ut detaljregulering for E39 Søgne øst - Mandal øst på offentlig ettersyn. Dokumentasjon for denne detaljreguleringen finnes på Søgne og Mandal kommuners hjemmesider, og på hjemmesiden til Nye Veier AS. Behandlingen av de to detaljreguleringene for strekningen Kristiansand vest – Mandal øst vil gjennomføres parallelt og har samme høringsfrist.

Nye Veier

LES NYE VEIERS FORSLAG TIL REGULERINGSPLANER FOR E 39 KRISTIANSAND VEST  MANDAL ØST

Politisk behandling

Saksfremlegg og vedtak i Planutvalget 26.01.2017

Informasjonsmøte 10. oktober

Mandag 10. oktober holdt Nye Veier AS og konsulentselskapet Rambøll informasjonsmøte om hvordan nye E39 kan komme til å bli liggende på strekningen fra Kolekniben til kommunegrensa ved Søgne.

Rundt 70 personer hadde møtt opp i kantina på rådhuset for å høre presentasjonen.

Da kommunedelplan for strekningen ble utarbeidet av Statens vegvesen i fjor, ble ikke geotekniske utfordringer i tilstrekkelig grad avdekket. Geotekniske undersøkelser som er utført sommer/høst i år i forbindelse med den pågående detaljplanleggingen har avdekket forhold som ikke var kjent da kommunedelplanen ble utarbeidet.

Vanskelige grunnforhold

Det er påvist vanskelige grunnforhold i området rundt Heftetjønn sør for Kolekniben. Konsekvensen av dette er at planleggerne vurderer å legge traseen enda lenger sør slik at dagsonen (brua) kommer lenger ut i Rossevannet enn hva kommunedelplanen la opp til. Kommunedelplanen la til grunn at traseen skulle gå i tunnel under Volleberg. Grunnforholdene gjør at tunnelen blir en løsmassetunnel som kommer rett sørvest for boligområdet. Her blir E39 liggende nærmere enn det som gikk fram av kommunedelplanen. Avstanden fra nærmeste bolig til tunnelåpningen vil trolig bli 50-60 meter.

Planforslag skal ut på høring

Nye Veier skal ha klart et planforslag som vil bli lagt ut på offentlig ettersyn i desember. Høringsperioden skal være minst 6 uker.

I denne tida er det svært viktig at alle er aktive og kommer med innspill.

Når planforslaget legges ut, vil dette bli kunngjort. Eventuelle spørsmål kan rettes til Nye Veier a/s v. Jon Terje Ekeland, tlf. 958 16608 eller e-post: jon-terje.ekeland@nyeveier.no

Presentasjon og informasjon gitt på møtet

Oppstart

Nye Veier AS har startet arbeidet med å regulere E39 Kristiansand vest - Søgne øst.

Høringsfrist

Høringsfrist til planen var 8. juli 2016

Plandokumenter

Informasjonsmøte

Nye Veier holdt informasjonsmøte 20. juni kl. 18:00 i kommunestyresalen i Songdalen rådhus.


Publisert: 04.07.2016 14:50
Sist endret: 04.07.2016 14:53