Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skal du utarbeide en detaljregulering

Bestillinger og innsendelser

Du bestiller naboliste ved å sende oss en e-post.

BESTILL NABOLISTE

Du bestiller kartgrunnlag ved å sende oss en e-post.

BESTILLING AV KARTGRUNNLAG

Du sender fullstendig planmateriale ved å sende oss en e-post.

SEND INN PLANMATERIALE

Steg i planprosessen

Under gis en enkel oversik på de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første kontakt
Materiale til oppstartmøte

To uker i forkant av oppstartsmøtet må kommune ha oversendt:

 • Kart med forslagsstillers forslag til planavgrensning.
 • Formål med planarbeidet og omfang og størrelse.
 • Skisser/ illustrasjoner av ønsket tiltak dersom det foreligger.
 • Eventuelt annet materiale som forslagsstiller mener er relevant.
Informasjon til oppstartsmøte
 • Kort presentasjon av prosjektet/ planidéen.
 • Hvordan samsvarer prosjektet/ planidéen med overordnede planer (Kommuneplanens arealdel og eventuelle kommunedelplaner) og gjeldende reguleringsstatus?
 • Begrunnelse for foreslått planavgrensning.
 • Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet?
 • Utløser planarbeidet krav om konsekvensutredninger etter:
 • Er eksisterende kartgrunnlag godt nok for detaljplanleggingen som foreslås? Kartgrunnlag skal være oppdatert, og ikke eldre enn 6 måneder.
 • Er det spesielle utredninger som bør foretas som en del av planarbeidet?
 • Er det andre grunneiere eller rettighetshavere enn forslagsstiller innenfor foreslått planavgrensning?
 • Er det potensielle interessekonflikter som følger av planidéen?
 • Eventuelt andre opplysninger som forslagsstiller mener er relevante å opplyse om.
 • Forslag til fremdrift.
 • Berøres viktige forekomster av naturmangfold?
Underveismøte/skisseforslag
 • Kopi av uttalelser, oppsummering av disse samt kommentarer.
 • Skisse eller konsept som viser ønsket hovedgrep.
Innsending av komplett planforslag
 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk. Dersom plankartet er større enn A3, skal plankartet også leveres i papir (3 eks).
 • Reguleringsbestemmelser (dokument-fil og pdf-fil).
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner, dokument-fil og pdf-fil.
 • ROS-analyse
 • Digitale plandata i SOSI-format.
 • Prinsippskisse for vann, avløp og overvannsanlegg, samt lengdeprofil for vei.

Planforslaget får saken til behandling før den legges ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn/høring
 • Justerte dokumenter som følge av planutvalgets vedtak.
Sluttbehandling i kommunestyret
 • Revisjoner av dokumenter som er levert til førstegangsbehandlingen
 • Skriftlige kommentarer til høringsmerknader
Etter vedtak av plan, før annonsering
 • Vedtatt plankart med eventuelle endringer leveres i pdf-format.
Etter klagefrist er gått ut

Vedtatt plan med eventuelle endringer leveres i følgende formater, som skal være målholdige:

 • pdf-format
 • plottefil
 • sosi-fil

Kommunen sørger for ekspedering til Fylkesmann/Fylkeskommune.

Maler

Plansaker - gebyrforskrift 2019

Forskriften gjelder saker som omfattes av PBL kap. 12.
Gebyret er delt inn i gebyr for oppstartsmøte, behandlingsgebyr og arealgebyr.

For avholdelse av formelt oppstartsmøte betales gebyr på kr. 20.000.
Gebyret sendes ut når regulant anmoder om oppstartsmøte.

 

Behandlingsgebyr
BeskrivelseGebyr
For behandling av forslag til detaljregulering betales et behandlingsgebyr. 120.000
For behandling av forslag til detaljregulering med planprogram og konsekvensutredning betales dobbelt behandlingsgebyr. 240.000
For saker der politisk utvalg tar stilling til reguleringsspørsmål betales 25 % av behandlingsgebyret, jf. PBL § 12-8. 30.000
For mindre reguleringsendringer betales 25 % av behandlingsgebyret. 30.000
For vesentlige reguleringsendring betales fullt behandlingsgebyr. 120.000

 

Arealgebyr
Beskrivelse Gebyr 
Det beregnes 16 kroner per kvadratmeter bruksareal (jf. NS 3940) som planforslaget hjemler.
For mindre reguleringsendringer tas ikke arealgebyr.
 16,00
§ 5 Betalingstidspunkt

Gebyret skal være betalt før en plansak legges ut til høring/offentlig ettersyn

Kommunen kan i særlige tilfeller redusere gebyret.
Hvor kommunen selv avgjør at en privat plansak skal utvides, kan arealgebyret for utvidelsen reduseres.

Ileggelse av gebyr etter forskriften er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.
Kommunens avgjøelse etter § 6 kan påklages til Fylkesmannen.


Publisert: 04.07.2016 17:43
Sist endret: 04.07.2016 18:11
Rådhuset

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33