Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Skal du utarbeide en detaljregulering

Bestillinger og innsendelser

Du bestiller naboliste ved å sende oss en e-post.

BESTILL NABOLISTE

Du bestiller kartgrunnlag ved å sende oss en e-post.

BESTILLING AV KARTGRUNNLAG

Du sender fullstendig planmateriale ved å sende oss en e-post.

SEND INN PLANMATERIALE

Steg i planprosessen

Under gis en enkel oversik på de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første kontakt
Materiale til oppstartmøte

To uker i forkant av oppstartsmøtet må kommune ha oversendt:

 • Kart med forslagsstillers forslag til planavgrensning.
 • Formål med planarbeidet og omfang og størrelse.
 • Skisser/ illustrasjoner av ønsket tiltak dersom det foreligger.
 • Eventuelt annet materiale som forslagsstiller mener er relevant.
Informasjon til oppstartsmøte
 • Kort presentasjon av prosjektet/ planidéen.
 • Hvordan samsvarer prosjektet/ planidéen med overordnede planer (Kommuneplanens arealdel og eventuelle kommunedelplaner) og gjeldende reguleringsstatus?
 • Begrunnelse for foreslått planavgrensning.
 • Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet?
 • Utløser planarbeidet krav om konsekvensutredninger etter:
 • Er eksisterende kartgrunnlag godt nok for detaljplanleggingen som foreslås? Kartgrunnlag skal være oppdatert, og ikke eldre enn 6 måneder.
 • Er det spesielle utredninger som bør foretas som en del av planarbeidet?
 • Er det andre grunneiere eller rettighetshavere enn forslagsstiller innenfor foreslått planavgrensning?
 • Er det potensielle interessekonflikter som følger av planidéen?
 • Eventuelt andre opplysninger som forslagsstiller mener er relevante å opplyse om.
 • Forslag til fremdrift.
 • Berøres viktige forekomster av naturmangfold?
Underveismøte/skisseforslag
 • Kopi av uttalelser, oppsummering av disse samt kommentarer.
 • Skisse eller konsept som viser ønsket hovedgrep.
Innsending av komplett planforslag
 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk. Dersom plankartet er større enn A3, skal plankartet også leveres i papir (3 eks).
 • Reguleringsbestemmelser (dokument-fil og pdf-fil).
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner, dokument-fil og pdf-fil.
 • ROS-analyse
 • Digitale plandata i SOSI-format.
 • Prinsippskisse for vann, avløp og overvannsanlegg, samt lengdeprofil for vei.

Planforslaget får saken til behandling før den legges ut til offentlig ettersyn.

Offentlig ettersyn/høring
 • Justerte dokumenter som følge av planutvalgets vedtak.
Sluttbehandling i kommunestyret
 • Revisjoner av dokumenter som er levert til førstegangsbehandlingen
 • Skriftlige kommentarer til høringsmerknader
Etter vedtak av plan, før annonsering
 • Vedtatt plankart med eventuelle endringer leveres i pdf-format.
Etter klagefrist er gått ut

Vedtatt plan med eventuelle endringer leveres i følgende formater, som skal være målholdige:

 • pdf-format
 • plottefil
 • sosi-fil

Kommunen sørger for ekspedering til Fylkesmann/Fylkeskommune.

Maler

Plansaker - gebyrregulativ 2018

Plansaker

Gebyret er delt i behandlings- og arealgebyr.
Totalt gebyr er summen av behandlingsgebyr og arealgebyr.

Kr. 15.000,00

Behandlingsgebyr

Fast gebyr for å ta sak til behandling. Avspeiler det innledende arbeidet ved en plansak. Gebyret vil også sile ut mindre realistiske prosjekter og derved være arbeidsbesparende.

Inkludert i gebyret er annonsering for:

 • kunngjøring at plan legges til offentlig ettersyn
 • kunngjøring for vedtatt plan.

Kunngjøring for påbegynt planarbeid, jf. § 12-8 i plan- og bygningsloven, påhviler den som  utarbeider reguleringsplanen.

Behandlingsgebyr plansaker
BeskrivelseGebyr
Behandlingsgebyr 90 000
Tillegg for planer som skal konsekvensutredes + 25 %
Arealgebyr

For kommunen er det et mål å sikre at planene er av god kvalitet, og oppfyller plan og bygningslovens bestemmelser som et rettsgyldig dokument.  En fokusering på dette sikrer utbyggere og brukere av planer. Gebyret beregnes etter planens størrelse og omfang og avspeiler selve saksbehandlingen av en plansak frem til politisk vedtak.

Arealgebyr plansaker 
Beskrivelse Gebyr 
Gebyret beregnes utfra antall m²  nytt bruksareal planforslaget hjemler. Kroner per m² nytt bruksareal. Bruksarealet beregnes i henhold til beregningsmåter i veileder for TEK og grad av utnytting, T-1495.  16,00
Unntak arealgebyr

Kommunen kan i særlige tilfeller redusere gebyret.  Der hvor det faste utvalget for plansaker selv avgjør at en privat plansak skal utvides, kan arealgebyret for utvidelsen reduseres eller bortfalle i sin helhet.

Rimelighetsbetraktningen bygger på samfunnsnytten ved å utvide planområdet sett i forhold til merutnyttelsen det aktuelle arealet får som følge av reguleringen.

Reguleringsforespørsel/prinsippsak som krever politisk behandling 
BeskrivelseGebyr
Reguleringsforespørsel/prinsippsak som krever politisk behandling (§ 30 1. ledd i pbl.) 15 000

Vesentlige og mindre vesentlige endringer av reguleringsplaner

Gebyr for vesentlige og mindre vesentlige endringer av reguleringsplaner
BeskrivelseGebyr
For vesentlig endring, jf. PBL § 12-14 50 000
For mindre vesentlige endringer, jf. PBL § 12-14, 2. ledd, 1. pkt. 20 000
For små endringer, jf. PBL. § 12-14, 2. ledd, 2. pkt. 15 000

Publisert: 04.07.2016 17:43
Sist endret: 04.07.2016 18:11
Rådhuset

Besøksadresse:

Songdalsvegen 53
4645 Nodeland

Telefon: 38 18 33 33