Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Utbyggingsavtaler

Hva er en utbyggingsavtale?

 • Avtalen skal sikre at at utbygging av vedtatte bolig- eller andre områder blir gjennomført i trå med vedtatt arealplan.
 • Avtalen regulerer ansvaret for å opparbeide og finansiere offentlig infrastruktur i henhold til reguleringsplan.
 • Avtalen inngås mellom grunneiere eller private utbyggere og kommunen.

Saksgang

 1. Ved oppstart av planarbeidet kunngjøres det oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale
 2. Når reguleringsplanen utarbeides innledes kontakt mellom utbygger og kommunen, for å vurdere om det skal inngås utbyggingsavtale. Dette er frivillig for utbyggere og dersom utbygger ønsker å inngå utbyggingsavtale videreføres forhandlingene.
 3. Forslag til utbyggingsavtale legges ut til høring med 30 dagers merknadsfrist.
 4. Etter høringsfristen behandles forslaget til avtale, sammen med merknader av formannskapet.
 5. Når utbyggingsavtalen er politisk godkjent og inngått, kunngjøres avtalen av kommunen.

Politiske føringer

Mesteparten av boligutbyggingen i Songdalen gjennomføres av private utbyggere og eiendomsutviklere.

I utgangspunktet må private utbyggere selv betale for å tilrettelegge teknisk og grønn infrastruktur.

Det er kommunen som skal eie offentlig grøntstruktur som lekeplasser, kvartalslekeplasser og parker. Når disse er opparbeidet blir de overtatt og driftet av kommunen, mens velforeningen i området har ansvar for sandlekeplasser.

Offentlige trafikkanlegg skal også eies og driftes av kommunen.

Områder som er avsatt til offentlig tjenesteyting i reguleringsplan skal som hovedregel planlegges og bygges ut i offentlig regi.

Når private utbyggere tilrettelegger for offentlig infrastruktur, tilbyr kommunen å inngå en anleggsbidragsavtale/justeringsavtale som kan gi utbyggeren grunnlag for momsrefusjon.

Kommunen kan forhandle om kjøp av boligtomter og leiligheter i private utbyggingsområder. Et kjøp vil avhenge av utbyggingens omfang, plassering, markedssituasjon og kommunens behov. Normalt vil kommunen kreve å kunne kjøpe inntil 10 % boenhetene til markedsverdi. Dette avtales i utbyggingsavtalen.

Utbyggingsavtaler under høring

Ingen avtaler ligger ute til høring.

Vedtatte utbyggingsavtaler for områder som ikke er ferdigstilt

Standard utbyggingsavtale

Vi benytter samme mal som kommunene i Knutepunkt Sør.

STANDARD MAL UTBYGGINGSAVTALE

Prinsippvedtak

Kommunestyret vedtok 30.11.06 prinsipper for inngåelse av utbyggingsavtaler i henhold til plan- og bygningslovens § 64.

Prinsipper som gjelder
 1. I samsvar med plan – og bygningslovens kap. XI-A skal det ved gjennomføring av arealplaner der private grunneiere eller utbyggere står for utbyggingen av et område, inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/utbygger før utbyggingen kan starte opp.
 2. Krav om slik utbyggingsavtale gjelder for hele Songdalen kommune hvor det innenfor et planområde skal bygges ut mer enn 10 boenheter eller utvikles et næringsområde større enn 3 dekar eller for bygg større enn 500 m2 T-BRA. Ved mindre utbygginger kan det, når forholdene krever det, også bli stilt krav om utbyggingsavtale.
 3. Utbyggingsavtalene må ta utgangspunkt i vedtatte arealplaner med bestemmelser, kommunens boligbyggeprogram, andre sektorplaner som måtte gjelde for det området som skal bygges ut samt oppfylle kommunale krav og standarder til teknisk utforming og utførelse.
 4. Kommunen kan kreve tildelingsrett til en del av tomten til markedspris.
 5. Kommunestyret forutsetter at grunneier/utbygger dekker alle utgifter forbundet med planlegging og opparbeiding av intern infrastruktur (veg, parkering, vann/avløp, energi – og kommunikasjonsanlegg, leke – og rekreasjonsområder etc.). Videre forutsetter kommunestyret at grunneier/utbygger bekoster framføring av eksterne anlegg som veg, vann, avløp, energi – og kommunikasjonsanlegg til boligområdet fra nærmeste offentlige tilknytningspunkt eller betaler et bidrag til kommunen for slik framføring som dekker merkostnadene for feltet som kommunen får på infrastrukturen. Kommunen kan i utbyggingsavtale også kreve at det i bygg tilrettelegges for vannbåren varme.
 6. Tekniske hovedanlegg, trafikkareal, friområder og lignende skal overdras vederlagsfritt og fritt for heftelser til kommunalt eie og vedlikehold senest samtidig med at kommunen overtar ansvaret for driften. Nevnte anlegg skal tilfredstille godkjente normer. Ansvar for vedlikehold av lekeplasser og lignende skal som hovedregel være tomtefeltets.
 7. Med bakgrunn i vedtatt arealplan og sektorplaner må utbyggingsavtaler for nye boligområder også regulere hvilke eventuelle boligsosiale tiltak (fordeling av boligtyper, krav til tilgjengelighet og kvalitet, fortrinnsrett til kjøp av boliger osv.) som skal gjelde for de enkelte utbyggingsområdene.
 8. Utbygger må stille tilfredstillende bankgaranti for å oppfylle sine forpliktelser etter utbyggingsavtalen.
 9. Rådmannen får fullmakt til å framforhandle utbyggingsavtaler. Disse vedtas av formannskapet.
 10. Songdalen kommune ønsker at det skal være mest mulig like regler for utbyggingsavtaler i Knutepunkt Sørlandet – kommunene og anmoder om at dette emnet blir belyst i et felles formannskapsmøte.
 11. Vedtektene skal evalueres av kommunestyre innen utgangen av 2008.

Publisert: 03.06.2016 13:38
Sist endret: 03.06.2016 13:51