Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Avløp og rensing

Problemer med avløp

Hvis avløpsvann flommer opp i kjeller og sluk, kan det skyldes tette rør. Kontakt rørlegger, så får du hjelp til å finne ut hvor feilen ligger.

Hvis problemet skyldes ledningene som går fra huset ditt til kommunens hovedledning, kan rørlegger eller et septikfirma stake eller spyle dem opp.

Hvis problemet skyldes at kommunens hovedledning er tett, ta kontakt med kommunen på 38 18 33 33.

Erstatning for skade

Meld alltid fra om eventuelle skader på hus eller eiendom til forsikringsselskapet ditt, uansett hva årsaken til skadene er.

Overvann

Overvann er vann som renner av på overflaten fra tak, veier og andre tette flater samt drensvann. Dette håndteres lokalt eller føres via ledninger til vassdrag eller sjø. På grunn av klimaendringer med mer intens nedbør i store mengder, er dette blitt et stort problem i mange områder i kommunen. I følge Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt.3.1.2 Overvanns- og drensledninger må ikke overvann tilføres kommunens avløpsnett uten tillatelse. I følge Tilleggsbestemmelsene tema: Overvanns- og drensledninger skal overvann primært håndteres på egen eiendom.

Kjøkkenavfallskvern

Songdalen kommune tillater ikke bruk av kjøkkenavfallskverner. Ulempene er mange for både huseier, avløpsanleggene og renseanleggene.

Påslippstillatelse

Virksomheter som ønsker å slippe forurenset vann inn i avløpsnettet er pliktig til å søke kommunen om påslippstillatelse. Søknaden må inneholde ønsket påslippsmengde med tilhørende løsning og beregning. Søknaden skal være godkjent før eventuell påkobling til kommunalt nett.

Fettutskiller

En fettutskiller skiller ut matfett fra avløpsvannet for å unngå fortetting av avløpsrørene. Dette gjelder de større kommunale avløpsrørene, men også de private avløpsrørene ut til det kommunale avløpsnettet. Fett i avløpsrørene kan føre til økt forekomst av rotter i hele avløpsnettet. Det er meget viktig at fettutskilleren tømmes regelmessig for at den skal fungere som forutsatt. Viser til Standard abonnementsvilkår, Tekniske bestemmelser pkt.3.7.2 fettutskillere og administrative bestemmelser pkt.3.12 og 3.13.

Fettutskiller blir brukt på storkjøkken, restauranter, kafèer, gatekjøkken, og lignende. Installering av fettutskiller er alltid søknadspliktig til ingeniøravdelingen og i enkelte tilfeller til ressurs- og arealforvaltning.

Søknad om påslippstillatelse for fettholdig avløpsvann

Restauranter, storkjøkken, gatekjøkken, kolonialbutikker med grill og så videre må søke om påslippstillatelse til kommunal avløpsnett i Songdalen kommune.

SØKNADSKJEMA PÅSLIPPSTILLATELSE

Saksbehandling og kontroll av påslippssøknader - gebyrsatser 2019

SakstypeSøknad om påslippEndringstillatelse
Søknad om påslipp (Forurensningsforskriften §§ 15 A-4 og 15-4) 3 400 680

Utslipp av avløpsvann

Ikke alle eiendommer kan tilknyttes offentlig vann- og avløpsnett. Avløpsvannet må da renses lokalt med ulike renseløsninger. Det må da søkes kommunen om tillatelse. Les mer på siden om private avløpsanlegg.


Publisert: 11.10.2016 20:32
Sist endret: 11.10.2016 20:38