Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Krav om tilknytning

Krav om tilknytning

Når offentlig vann- eller avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til ledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan også i andre tilfeller enn nevnt ovenfor, kreve at bygningen skal tilknyttes når særlige hensyn tilsier det.

Dette gjelder også for eksisterende byggverk.

Kartlegging

Kommunen jobber med å kartlegge eksisterende eiendommer i kommunen som ligger i områder nær offentlige ledninger og som i dag ikke er tilknyttet.

Anleggstilskudd

Kommunestyret har vedtatt en beløpsgrense for eiendommer som blir pålagt tilknyttet. Beløpsgrensene finnes i oversikten over vann- og avløpsgebyrer.

Vann- og avløpsgebyrer - gebyrsatser 2017

Årsgebyr for vann

Årsgebyr for vann

GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1 292,50
Forbruksgebyr per m³ 11,76
Årsgebyr for avløp
GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1.727,50
Forbruksgebyr per m³ 13,91
 Vannmålergebyr

Vannmålergebyr

BeskrivelseEnhetGebyr
Til om med 20 mm (3/4") per måler 412,50
21 til 40 mm (1,5") per måler 825,00
Over 41 mm per måler 1 237,50
Over 41 mm, kombinasjonsmåler per måler 2 062,50
Tilleggsgebyr for ikke montert vannmåler per måned 162,50
Avlesningsgebyr/sjekk av vannmåler per oppmøte 1 237,50
 Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr

GebyrtypeEnhetGebyr
Vann per abonnent 2 500
Avløp per abonnent 2 500
Anleggstilskudd

Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til offentlig vann eller avløp er kr. 87 000.
Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til både offentlig vann og avløp er kr. 116 000.

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner 

 GebyrtypeEnhet Gebyr 
 Gebyr for brudd på vanningsrestriksjon  per gang  1 300
Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.

Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.

Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og og avløpsanlegg av 16.03.12 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

1 Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

2 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløptjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

  • abonnementsgebyr
  • forbruksgebyr

Samlede abonnementsgebyr for kommunale vann- og avløptjenester skal i størst mulig utstrekning dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyr.

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpmengde regnes lik vannmengde.

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler: Vann: Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³] Avløp: Enhetspris [kr/m³] x Målt forbruk [m³]

Stipulert forbruk (areal) Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.

Stipulert forbruk [m³] er lik 200 m³ per bruksenhet.

Forbruksgebyr ved stipulert forbruk: Vann: Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m³] Avløp: Enhetspris [kr/m3] x Stipulert forbruk [m³]

3 Årlig vannmålergebyr

Kommunen eier vannmåleren og abonnentene betaler alle kostnader knyttet til vedlikehold og bytting av måleren med et årlig vannmålergebyr. For å dekke disse kostnadene varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

  • T.o.m. 20 mm ( - ¾”)
  • 21 – 40 mm ( - 1 ½”)
  • over 41 mm
  • over 41 mm, kombinasjonsmåler

Vannmålere større enn 40 mm tillates kun som kombinasjonsmåler. Ved paralellkobling av vannmåler, gis det reduksjon på 20 % fra og med måler nr. 2. Vannmålere større enn 100 mm bekostes og driftes av abonnent etter avtale med teknisk enhet. Abonnentene bekoster selv førstegangs installering av vannmåleren.

4 Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, se pkt. 2.1 og 2.2.

5 Gebyr for avlesning/sjekk av vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke blir utført av abonnenten innen fastsatt tid, kan kommunen selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. Dersom abonnenten mener det er feil på vannmåleren og krever at kommunen kommer og skifter vannmåleren, kan kommunen, dersom det viser seg at det ikke er feil på vannmåleren, bekostes dette av abonnenten.

6 Gebyr for å ikke installere vannmåler

Abonnenter som ikke har installert vannmåler for betaling av forbruksgebyr, vil få en tilleggsgebyr pr. påbegynt måned. Gebyret vil opphøre fra og med måneden etter at vannmåler anses som installert.

7 Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Abonnenter som unnlater å etterkomme innførte vanningsrestriksjoner, vil dersom det etter advarsel gjentar seg, sli ilagt et gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjon.

 

Lovhjemmel

Plan- og bygningslovens § 27-1 Vannforsyning og § 27-2 Avløp


Publisert: 07.07.2016 10:47
Sist endret: 07.07.2016 10:53