Kontrast   English    Kart   Nettstedkart   Tekststørrelse   Kontakt oss

Tilknytningsplikt

Tilknytningsplikt

Når offentlig vann- eller avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til ledningen. Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

Kommunen kan også i andre tilfeller enn nevnt ovenfor, kreve at bygningen skal tilknyttes når særlige hensyn tilsier det.

Dette gjelder også for eksisterende byggverk.

Du kan lese mer om tilknytningsplikten i vår informasjonsfolder

Søknadsplikt

Før arbeidene settes i gang, må et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller en entreprenør søke kommunen om tillatelse.

Kartlegging

Kommunen jobber med å kartlegge eksisterende eiendommer i kommunen som ligger i områder nær offentlige ledninger og som i dag ikke er tilknyttet.

Anleggstilskudd

Kommunen tilbyr å utføre jobben mot at eier innbetaler et anleggstilskudd. Det må inngås egen avtale om dette.

Betalingen til kommunen inkluderer
 • Graving, ev. sprenging av ny grøft eller oppgraving av gammel grøft med skifting av rør.
 • Påkobling til hovedledning samt legging av rør til septiktank eller grunnmur (avhengig av rørenes tilstand mellom septiktank og grunnmur).
 • Gjenfylling av grøft og grovplanering av grøftetrase på eierens eiendom.
 • Kortslutting av septiktank og isetting av stakeluke hvis septiktanken skal benyttes som utvendig stakekum.
 • Eventuell avløpspumpestasjon dersom dette er nødvendig.
 • Istandsettelse av offentlig vei, inkludert ev. asfalt i veien.
 • Trykkprøving.
 • Tv- inspeksjon.
Betalingen til kommunen inkluderer ikke
 • Erstatning for ev. ødelagt eller forringet gjerde eller mur med mindre ødeleggelsen har skjedd med forsett eller uaktsomhet.
 • Busker og trær i eller ved den avtalte grøftetrase nærmere senter av grøft enn 4 meter.
 • Opparbeidelse eller tilsåing av plen.
 • Oppgrusing og asfaltering eller andre skader eller ulemper på eierens grunn.
 • Nyanlegg eller fornyelse av vannledning til eiendommen (ev. skadet ledning repareres).
 • Innvendige ledninger som må omlegges eller fornyes.
 • Anlegg av spesielt ledning for overvann.
 • Utgifter med tømming av septiktank.

Det forutsettes at eier selv ordner opp med berørte grunneiere.

Vann- og avløpsgebyrer - gebyrsatser 2019

Årsgebyr for vann

Årsgebyr for vann

GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 1 556,25
Forbruksgebyr per m³ 15,33
Årsgebyr for avløp
GebyrtypeEnhetGebyr
Abonnementsgebyr per bruksenhet 2 575
Forbruksgebyr per m³ 24,06
 Vannmålergebyr

Vannmålergebyr

BeskrivelseEnhetGebyr
Til om med 20 mm (3/4") per måler 437,50
21 til 40 mm (1,5") per måler 8750,00
Over 41 mm per måler 1 312,50
Over 41 mm, kombinasjonsmåler per måler 2 187,50
Tilleggsgebyr for ikke montert vannmåler per måned 172,50
Avlesningsgebyr/sjekk av vannmåler per oppmøte 1 312,50
 Tilknytningsgebyr

Tilknytningsgebyr

GebyrtypeEnhetGebyr
Vann per abonnent 2 500
Avløp per abonnent 2 500
Anleggstilskudd

Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til offentlig vann eller avløp er kr. 90 000.
Beløpsgrense ved pålegg om tilknytning til både offentlig vann og avløp er kr. 120 000.

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner 

 GebyrtypeEnhet Gebyr 
 Gebyr for brudd på vanningsrestriksjon  per gang  1 337,50
Mer utfyllende bestemmelser finnes i Gebyrregulativet for vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en fire års periode.
Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste fire årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og og avløpsanlegg av 16.03.12 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.

1 Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

2 Årsgebyr

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløptjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

 • abonnementsgebyr
 • forbruksgebyr

Samlede abonnementsgebyr for kommunale vann- og avløptjenester skal i størst mulig utstrekning dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til disse tjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyr.

Forbruksgebyr beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk.

Målt forbruk

Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m³. Avløpmengde regnes lik vannmengde.

Stipulert forbruk

Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m³.
Abonnenter som ikke har installert vannmåler betaler et stipulert forbruk på 200 m³ per bruksenhet.

3 Årlig vannmålergebyr

Kommunen eier vannmåleren og abonnentene betaler alle kostnader knyttet til vedlikehold og bytting av måleren med et årlig vannmålergebyr. For å dekke disse kostnadene varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

 • T.o.m. 20 mm ( - ¾”)
 • 21 – 40 mm ( - 1 ½”)
 • over 40 mm
 • over 40 mm, kombinasjonsmåler

Vannmålere større enn 40 mm tillates kun som kombinasjonsmåler. Ved paralellkobling av vannmåler, gis det reduksjon på 20 % fra og med måler nr. 2. Vannmålere større enn 100 mm bekostes og driftes av abonnent etter avtale med teknisk enhet. Abonnentene bekoster selv førstegangs installering av vannmåleren.

4 Midlertidig bruk av vann og avløp

Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, se pkt. 2.1 og 2.2.

5 Gebyr for avlesning/sjekk av vannmåler

Dersom avlesning av vannmåler ikke blir utført av abonnenten innen fastsatt tid, kan kommunen selv velge å foreta avlesning av forbruket for abonnentens regning. Dersom abonnenten mener det er feil på vannmåleren og krever at kommunen kommer og skifter vannmåleren, kan kommunen, dersom det viser seg at det ikke er feil på vannmåleren, bekostes dette av abonnenten.

6 Gebyr for å ikke installere vannmåler

Abonnenter som ikke har installert vannmåler for betaling av forbruksgebyr, vil få en tilleggsgebyr pr. påbegynt måned. Gebyret vil opphøre fra og med måneden etter at vannmåler anses som installert.

7 Gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjoner

Abonnenter som unnlater å etterkomme innførte vanningsrestriksjoner, vil dersom det etter advarsel gjentar seg, sli ilagt et gebyr for brudd på hagevanningsrestriksjon.

Mindre avløpsanlegg - gebyrsatser for saksbehandling og kontroll 2019

Gebyr for søknad eller endring av utslippstillatelse
Type avløpsanleggSøknadEndring
Anlegg under 15 PE 3 400,00 680,00
Anlegg mellom 15 og 100 PE 6 800,00 1 360,00
Anlegg mellom 100 og 500 PE 10 200,00 2 040,00
Anlegg over 500 PE 13 600,00 2 720,00

Tilsyn og kontroll av private avløpsanlegg: Kr. 625,00 inkl. mva.

Med PE menes personenhet som forstås som den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

Gebyrregulativ for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Vedtatt av Kommunestyret med ikrafttredelse fra 01.01.2019 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 52 a, jf. Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 11-4

§ 1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder gebyrer for saksbehandling og kontroll av utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann når utslippet skal tilknyttes mindre avløpsanlegg, dvs. anlegg for inntil 1 000 personenheter (PE). Forskriften skal sikre at kommunen kan få dekket sine kostnader for saksbehandling av mindre avløpsanlegg.

§ 2 Definisjoner Gebyrpliktig: Gebyrpliktig for saksbehandlingsgebyr er den eller de som søker om utslippstillatelse eller søker om omgjøring av utslippstillatelse. Avløpsanlegg: Anlegg for mottak av avløpsvann fra bolig-, fritids- og annen bebyggelse med innlagt vann. Mindre avløpsanlegg: Anlegg beregnet for mottak av avløpsvann som ikke overstiger avløp tilsvarende 1 000 personenheter (PE). Avløpsvann: Avløp fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende. Personenhet (PE): Med PE forstås den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn (BOF5) på 60 gram oksygen pr. døgn.

§ 3 Saksbehandlingsgebyr Det skal betales et engangsgebyr for saksbehandling ved:

 • søknad om utslippstillatelse
 • endring/omgjøring av utslippstillatelse

Gebyrene gjelder både ved oppføring av ny bebyggelse og for eksisterende boliger etc. der søknad om utslippstillatelse kreves. Nødvendig dokumentasjonsgrunnlag til søknaden skal fremskaffes og bekostes av søkeren. Blir søknaden avslått betales halvt saksbehandlingsgebyr. Størrelsen på saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av gebyrregulativet. Der en søknad gjelder flere avløp av samme størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, kreves det halvt gebyr per avløp fra og med nr. 2 avløpsanlegg. Der en søknad gjelder flere avløp av ulik størrelse på samme eiendom i forhold til inndelingen ovenfor, kreves det fullt gebyr for det avløpet som gir størst gebyr og halvt gebyr i forhold til klassen per avløp fra og med nr. 2 avløpsanlegg. Større endring/omgjøring av utslippstillatelse følger samme satser som for søknad om utslippstillatelse.

§ 4 Ny behandling av avslått søknad Der fornyet søknad om utslippstillatelse fører til godkjenning eller nytt avslag skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag. (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt skal det betales fullt gebyr).

§ 5 Innbetaling av gebyrer Gebyrpliktig står ansvarlig for betaling av gebyrene. Kommunen sender faktura for saksbehandlingsgebyr når søknad om utslippstillatelse/søknad om endring av utslippstillatelse er mottatt, med forfall etter 30 dager.

§ 6 Innkreving av gebyrer Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 punkt e. Kommunen kan i særlige tilfeller frafalle krav om gebyr.

§ 7 Klage Enkeltvedtak etter § 6 om å frafalle krav om gebyr kan påklages til kommunal klagenemnd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Vedtak om gebyrenes størrelse, som fremkommer av gebyrregulativet, regnes som forskrift, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd c). Dette er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

§ 8 Ikrafttredelse Forskriften trer i kraft 01.01.19.

Gebyr for tømming og tilsyn med private avløpsanlegg

Pris for slamtømming av private avløpsanlegg

Alle eiendommer med innlagt vann og som ikke er tilknyttet offentlig avløpsanlegg, skal ha godkjent utslipp til privat avløpsanlegg. For dette betales det et årlig abonnementsgebyr.
I tillegg kommer et tømmegebyr utfra type og størrelse på anlegget.

Gebyrsatser 2019 for slamtømming
BeskrivelseEnhetPris
Abonnementsgebyr per abonnent 537,50
Tømming av slamavskiller og minirenseanlegg per m³ (min. 3) 612,50
Tømming av tett avløpstank per m³ 287,50
Fremmøtegebyr (bomtur) per oppmøte 1 015,00
Tilleggsgebyr, for tømminger utført utenfor oppsatt tømmedag per time 1 306,24
Krisetømming, utrykningstid innen 3 timer per oppmøte 3 433,75

Informasjonsfolder

Kommunen har laget en enkel informasjonsfolder som sier litt om tilknytningsplikten og hva det betyr.

Lovhjemmel

Plan- og bygningslovens § 27-1 Vannforsyning og § 27-2 Avløp

Avløpsledning langs Tronstadvegen til Stavlia

I forbindelse med legging av vann- og avløpsledninger til det nye boligfeltet på Mebakken, vil alle eiendommer som ligger i nærheten bli pålagt å knytte seg til.

Informasjonsmøte ble holdt 16. april 2018, der alle eierne var invitert for å få informasjon.

Kontaktpersoner


Publisert: 07.07.2016 10:47
Sist endret: 07.07.2016 10:53